Văn bản khác 17/KH-UBND

Kế hoạch 17/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 17/KH-UBND đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài Hòa Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017

Căn cNghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành mới hoặc nếu liên quan đến chế độ chính sách của Trung ương ban hành thì đề nghị các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài;

- Tạo cơ hội gặp g, trao đổi, tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài với các cơ quan quản lý Nhà nước tại tỉnh;

- Cung cấp thêm các thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh;

2. Yêu cu

- Tổ chức hội nghị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Kịp thời rà soát, tổng hợp thông tin, tình hình hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU, THÀNH PHẦN

1. Ni dung:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh (thủ tục hành chính, thuế, đất đai, lao động, điện, nước, hải quan, bảo hiểm xã hội, môi trường,...);

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp hoặc ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành trả lời trực tiếp tại Hội nghị;

Cuối hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tóm tắt kết luận hội nghị, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giải quyết và trả lời doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đối với các nội dung cần thời gian nghiên cứu, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để tổng hợp để kiến nghị đến cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị.

2. Thời gian địa điểm tổ chức hội nghị:

Thời gian: Dự kiến ½ ngày, trong tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (Địa chỉ: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

3. Số lượng đại biểu: Khoảng 60-80 người.

4. Thành phần tham dự hội nghị gồm có:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ trì Hội nghị);

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hòa Bình;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp; Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình; Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình; Công ty TNHH Khu công nghiệp Lạc Thịnh; và một snhà đầu tư tiềm năng khác;

- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Giám đốc của các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Khoảng 30 doanh nghiệp);

- Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Các tổ chức quốc tế: Văn phòng Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA); Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (JAPAN DESK) tại Hà Nội; Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- SKế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị; xây dựng Phiếu hỏi gửi trước các doanh nghiệp FDI (kèm theo Giấy mời dự hội nghị) về các vấn đề nhà đầu tư thường quan tâm; chịu trách nhiệm gửi Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, khánh tiết, hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tổng hợp kinh phí tổ chức hội nghị, trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định;

- Tổng hợp chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị, dự thảo văn bản chủ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh sau hội nghị, theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hướng giải quyết.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan liên hệ, trao đổi thông tin về hội nghị đến các nhà đầu tư và tiếp đón các nhà đầu tư, khách mời dự hội nghị. Cung cấp các thông tin, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh trong khu công nghiệp tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tnh

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi thông tin về hội nghị đến các nhà đầu tư, tiếp đón các nhà đầu tư, khách mời dự hội nghị; đồng thời cung cấp các tài liệu, ấn phẩm quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Cung cấp các thông tin, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

5. S Tài chính: Thẩm định, trình kinh phí cho Hội nghị trên cơ sở dự toán do Sở Kế hoạch và Đầu tư lập.

6. Các s, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư (về thủ tục hành chính, vấn đề giải phóng mặt bằng, xuất nhập khẩu, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp,...) trong và sau Hội nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực T
nh ủy;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu:
VT, TCTM (LT80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu17/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2017
Ngày hiệu lực03/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 17/KH-UBND đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài Hòa Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 17/KH-UBND đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài Hòa Bình 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu17/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành03/03/2017
        Ngày hiệu lực03/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 17/KH-UBND đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài Hòa Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 17/KH-UBND đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài Hòa Bình 2017

            • 03/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực