Văn bản khác 17/KH-UBND

Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thưc hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Hiến pháp) với các nội dung như:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm về thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;

c) Tăng cường trách nhiệm của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Hiến pháp

a) Hội nghị cấp thành phố

- Đối tượng tham dự:

+ Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng thuộc Thành ủy; các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; các sở, ban ngành; các Tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố; đại diện Tổ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và doanh nghiệp Nhà nước.

+ Đại diện lãnh đạo thường trực: Quận, Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Tư pháp và Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2014.

b) Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân

- Nội dung:

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp;

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở các sở, ban ngành và địa phương;

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Báo, Đài địa phương.

* Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện: Căn cứ vào đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc ngành mình sau hội nghị triển khai của thành phố.

* Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã, các ấp, khu vực, các khu dân cư.

- Thời gian thực hiện:

+ Triển khai trong nội bộ: Hoàn thành trong quý III năm 2014.

+ Triển khai ra dân và trên các cơ quan thông tin đại chúng: trong năm 2014 và tiếp tục hiệu quả những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn nội dung của Hiến pháp

- Đối tượng tham dự: Cán bộ pháp chế chuyên trách và kiêm nhiệm, công chức tư pháp quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng nêu trên nắm vững nội dung, tinh thần, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ Hiến pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2014.

3. Xây dựng tài liệu tuyên truyền Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

4. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu Hiến pháp" trên địa bàn thành phố

- Nội dung: Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu Hiến pháp" cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

5. Tổ chức rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương

- Nội dung: Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2014).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6 năm 2014.

6. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thành phố, tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

7. Kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố.

- Thời gian: Tháng 3 năm 2014.

2. Ban Chỉ đạo

- Hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến về Hiến pháp.

- Phân công Báo cáo viên, hỗ trợ các hội nghị triển khai, các lớp tập huấn Hiến pháp.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp; chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến tất cả các nhóm đối tượng; rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ở Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp tại một số Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung của Hiến pháp.

- Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp (tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, xây dựng tài liệu, kiểm tra...) đến mọi đối tượng trên địa bàn thành phố.

4. Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

- Tổ chức pháp chế của các sở, ngành và Phòng Tư pháp quận, huyện có trách nhiệm làm đầu mối giúp Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Phát hành các Bản tin, tập san… chuyên đề của ngành (đối với các sở, ngành, địa phương có Bản tin, tập san…) về các văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành Hiến pháp của Trung ương và các nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến nội dung của Hiến pháp cũng như tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

- Hàng năm, sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi báo cáo tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp về Ban Chỉ đạo trước ngày 05 tháng 9 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và truyền hình thành phố

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, phổ biến Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm về thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chỉ thị của Thành ủy, các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thi hành Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Thường xuyên phản ánh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp đảm bảo cho Hiến pháp được tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

6. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành mình; tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố và những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

- Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí kịp thời để triển khai thi hành Hiến pháp.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các địa phương về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc triển khai thi hành Hiến pháp theo quy định.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình nhằm nâng cao nhận thức của thành viên, hội viên về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tích cực tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các thành viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tích cực tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Các cấp, ngành, cơ quan có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố) để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu17/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu17/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam Cần Thơ

           • 11/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực