Văn bản khác 17/KH-UBND

Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2015 về tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 17/KH-UBND sơ kết 3 năm thực hiện 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

Thực hiện Kế hoạch số 3513/KH-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về sơ kết 03 năm việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV - BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; phân tích những hạn chế, bất cập và những nguyên nhân để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền.

- Thông qua Hội nghị sơ kết rút ra được những kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Yêu cầu

- Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan trên cơ sở bám sát các nội dung quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

- Nội dung sơ kết phải đánh giá đúng tình hình thực tế, phân tích, đánh giá kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; tập trung phân tích nguyên nhân, vướng mắc do các quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện và mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, địa phương; kiến nghị và đề xuất của cơ quan, địa phương trong việc thực hiện chính sách đối với TNXP.

- Bảo đảm thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình sơ kết.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1.Tên gọi Hội nghị

“Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”.

2. Nội dung Hội nghị

a) Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

b) Đánh giá kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP trên địa bàn tỉnh (theo đề cương báo cáo do Sở Nội vụ hướng dẫn).

c) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Thời gian: Hội nghị tổ chức 01 buổi, dự kiến vào ngày 27/5/2015.

- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Sở Nội vụ (180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn).

(Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau)

4. Thành phần tham dự Hội nghị

a) Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh.

b) Đại biểu tham dự: Tổng số 60 đại biểu.

- Cấp tỉnh 16 đại biểu, gồm:

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (03 đại biểu).

+ Đại diện lãnh đạo và công chức liên quan thuộc các  cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu TNXP tỉnh, Tỉnh đoàn (12 đại biểu).

- Cấp huyện 44 đại biểu, gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo UBND;

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ;

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Đại diện Lãnh đạo Hội Cựu TNXP.

5. Kinh phí tổ chức Hội nghị

Sở Nội vụ sử dụng kinh phí đã được chuyển số dư dự toán cho đơn vị năm 2015 (theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh) để tổ chức Hội nghị và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Sở Nội vụ

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; lựa chọn cơ quan, địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu TNXP tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg (hoàn thành trước ngày 20/5/2015)

- Tổng hợp, đề nghị khen thưởng của các cơ quan, địa phương; chủ trì đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu TNXP tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổng hợp số liệu về đối tượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đã được giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg;

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

3. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, địa phương, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg;

- Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg tại địa phương;

- Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg;

- Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

Báo cáo tham luận và báo cáo thành tích khen thưởng của các cơ quan đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2015 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Vụ CTTN, Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Lao đọng - TB và XH;
- Sở Tài chính;
- Tỉnh đoàn;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, SVN, K12, K20.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu17/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2015
Ngày hiệu lực06/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 17/KH-UBND sơ kết 3 năm thực hiện 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 17/KH-UBND sơ kết 3 năm thực hiện 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu17/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành06/05/2015
        Ngày hiệu lực06/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 17/KH-UBND sơ kết 3 năm thực hiện 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 17/KH-UBND sơ kết 3 năm thực hiện 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong Bình Định

            • 06/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực