Văn bản khác 170/KH-UBND

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2017 về xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới Phú Yên giai đoạn 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở đề nghị của Liên minh HTX tỉnh (tại Công văn số 145/LMHTX-BPT ngày 02/10/2017), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HTX, nhất là HTX nông nghiệp theo đúng nguyên tắc, bản chất, thúc đẩy HTX phát triển bền vững, nâng cao giá trị trên một đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi ích cho thành viên thông qua việc mở rộng liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Trên cơ sở kết quả đạt được sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, vừa tích lũy nguồn vốn cho HTX, vừa nâng cao đời sống thành viên và người lao động trong HTX.

- Nâng cao vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và tình hình thực tế của địa phương đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững.

Các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả bảo đảm đáp ứng giá trị và nguyên tắc của HTX theo Luật HTX năm 2012, HTX phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Kinh phí hỗ trợ phát triển mô hình HTX kiểu mới theo ngoài sự hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn có sự động viên huy động từ các HTX trong tỉnh, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các HTX.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, phấn đấu xây dựng phát triển 09 HTX tiên tiến, kiểu mẫu đi vào chiều sâu theo hướng khép kín từ sản xuất, dịch vụ đến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX, tích lũy nguồn vốn HTX để tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương. Trên cơ sở kết quả đạt được lan tỏa phát triển nhân rộng mô hình HTX tiên tiến, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Thời gian, lộ trình thực hiện xây dựng phát triển, nhân rộng mô hình hợp tác xã tiên tiến, kiểu mẫu chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 (năm 2017 - 2018)

- Khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức, hoạt động thực tế tại 09 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn tất các thủ tục đã rà soát thay đổi đăng ký lại HTX theo Luật hợp tác xã năm 2012.

- Tập trung xây dựng phát triển 09 HTX thành HTX tiên tiến, kiểu mẫu hoạt động hiệu quả gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp; các nội dung hỗ trợ gồm: Hướng dẫn lập phương án và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; đào tạo nghề cho thành viên và người lao động trong HTX; hỗ trợ cơ sở sản xuất, vật tư, trang thiết bị, công nghệ sản xuất cho HTX; hỗ trợ về cơ chế, chính sách, vốn, nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng liên doanh liên kết; hướng dẫn quy trình sản xuất theo hướng nông sản sạch; tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm; nâng cao công tác quản lý; hỗ trợ thị trường; tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình,…

b) Giai đoạn 2 (2019 - 2020)

- Tuyên truyền về lợi ích của mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ thành viên.

- Đào tạo nghề cho thành viên và người lao động trong HTX; bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX cho cán bộ HTX hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc, bản chất HTX, đem lại hiệu quả kinh tế cho HTX và thành viên.

- Xây dựng từng chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

- Tổ chức sơ kết bước đầu việc thí điểm xây dựng phát triển 09 HTX tiên tiến, kiểu mẫu, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục hỗ trợ nhân rộng cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

- Nhân rộng từ 7 - 10 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả thuộc các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động theo hướng nông nghiệp tổng hợp, nông nghiệp chuyên ngành, đa ngành, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, tiến tới xây dựng HTX hoạt động liên doanh liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.

- Tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn sau.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Số lượng HTX dự kiến xây dựng điểm mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, gồm 09 HTX ngành nông nghiệp, cụ thể:

STT

Đơn vị

Địa chỉ

01

HTX DV NNTH Hòa Thành Tây

Xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa

02

HTX NN KDDV Hòa Phong

Xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

03

HTX DVNN Bình Kiến 2

Xã Bình Kiến, Thành Phố Tuy Hòa

04

HTX DVNN Hòa Định Tây

Xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

05

HTX Nông nghiệp An Ninh Tây

Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An

06

HTX Nông nghiệp Xuân Sơn Nam

Xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân

07

HTX Nông nghiệp Xuân Thọ 2

Xã Xuân Thọ, Thị xã Sông Cầu

08

HTX Dịch vụ tổng hợp Ngân Điền

Xã Ngân Điền, huyện Sơn Hòa

09

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình Đông

Xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh

2. Củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã thí điểm hoạt động đảm bảo đúng Luật HTX năm 2012.

- Khảo sát thực trạng tình hình tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thí điểm, rà soát các tiêu chí cụ thể trên cơ sở Luật HTX năm 2012 và Bộ tiêu chí số 155/LMHTXVN-CSPL ngày 07/3/2016 của Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn đánh giá hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của HTX đảm bảo đúng Luật, hướng dẫn các HTX rà soát, bổ sung, xây dựng điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả có tính khả thi cao.

- Vận động, hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ, kinh doanh cùng ngành nghề thành các HTX lớn đảm bảo tăng vốn, nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thị trường.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có HTX thí điểm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ HTX, hộ thành viên trong sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chủ chốt, chuyên môn của các HTX thông qua ngắn hạn, tổ chức các hoạt động tham quan các mô hình thực tế, … đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

3. Tạo điều kiện hỗ trợ vốn, nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh cho các HTX.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Phú Yên và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát, hướng dẫn các HTX xây dựng dự án, tạo điều kiện để các HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Hướng dẫn các HTX xây dựng các dự án, đề án tiếp cận các chương trình đầu tư hỗ trợ HTX của các ngành trong tỉnh để nâng cao năng lực hoạt động của HTX phù hợp điều kiện của Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020.

- Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhằm thu hút vốn, nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

- Tranh thủ từ sự tài trợ, hỗ trợ nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất của các nhà tài trợ quốc tế, các nguồn tài chính hợp pháp, đặc biệt là từ nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

4. Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của các HTX.

- Hỗ trợ công tác tập huấn kỹ thuật cho thành viên và người lao động trong HTX về trồng, nuôi, chế biến sản phẩm, hỗ trợ nguyên liệu đầu vào hướng tới đạt tiêu chuẩn VietGap. Tăng cường tập huấn, chuyển giao công nghệ mới đảm bảo nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho các HTX.

- Hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác, đặc biệt tạo điều kiện để xây dựng mối liên kết giữa các HTX với các cơ quan tổ chức khoa học, các sở ngành liên quan, các ngân hàng đảm bảo kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ các HTX; hỗ trợ nghiên cứu dự báo thị trường và bao tiêu sản phẩm.

- Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh và liên kết với các trang thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để tăng giá trị sản phẩm.

5. Tiến hành đánh giá, xác định các điều kiện để nhân rộng mô hình.

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới (hiệu quả về kinh tế, xã hội của HTX và thành viên,. …)

- Xây dựng quy trình và đề xuất các điều kiện để nhân rộng mô hình.

- Tổ chức khảo sát, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình để tạo sự lan tỏa nhân rộng phát triển mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch đề xuất hỗ trợ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ, phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính; Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh, các ngành lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

- Kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như của Liên minh HTX Việt Nam và các tổ chức Phi Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên minh HTX tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch, tiến hành khảo sát thực tế tại các HTX thí điểm và xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm cho các HTX dự kiến xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; tham mưu cho Ban Chỉ đạo sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng.

- Phối hợp với các địa phương củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX để xây dựng phát triển thành các HTX tiên tiến, kiểu mẫu gắn sản xuất, chế biến, tiêu thụ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh hàng năm ưu tiên bố trí nguồn vốn Trung ương và địa phương theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính và lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương để hỗ trợ xây dựng mô hình.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua các chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch sản xuất đã được phê duyệt. Ưu tiên các nguồn lực, cơ sở hạ tầng, vốn, phối hợp triển khai các mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng NN và PTNT các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn kiện toàn, nâng cao tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý HTX; thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch lồng ghép để thực hiện có hiệu quả kế hoạch thí điểm mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trên địa bàn, địa phương mình.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí nguồn lực thực hiện Đề án đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh xã hội

Tham mưu hỗ trợ các HTX tiếp cận sự hỗ trợ từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gắn với công tác đào tạo nghề nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động trong các HTX.

6. Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo, tạo điều kiện các HTX xây dựng mô hình thí điểm HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả được thực hiện các chính sách thương mại, hỗ trợ khuyến công, xây dựng thương hiệu, khoa học công nghệ, chính sách quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, … cho các HTX theo Đề án đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020.

7. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Phú Yên

Chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại trong tỉnh tạo điều kiện về các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ các HTX tiếp cận vay mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là thực hiện vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

8. Các thành viên BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ ngành mình và nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; định kỳ báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh qua cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

9. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thành phố.

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và địa phương chỉ đạo hỗ trợ tạo điều kiện cho các HTX hoạt động đúng Luật định.

- Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở huyện, hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX; đặc biệt quan tâm triển khai các nội dung xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả của địa phương mình.

- Quan tâm lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ các HTX thí điểm về nguồn lực thực hiện.

- Hằng năm tiến hành sơ, tổng kết gắn với sơ, tổng kết hoạt động của BCĐ phát triển kinh tế tập thể, định kì 6 tháng, 01 năm báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh qua Liên minh HTX tỉnh.

10. Đề nghị Ủy Ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh tạo điều kiện phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là các HTX.

11. Các HTX được chọn thực hiện Kế hoạch

- Căn cứ Kế hoạch này, các HTX tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch cho toàn bộ các thành viên biết và thực hiện. Các HTX tiến hành kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng thương hiệu, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mở rộng liên doanh liên kết và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách.

- Củng cố nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng: Về trình độ, độ tuổi, công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho con em HTX, có chính sách thu hút sinh viên có chuyên môn nghiệp vụ về công tác tại hợp tác xã.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị gửi báo cáo ngành chức năng liên quan. Đồng thời phải tổ chức đại hội thành viên theo quy định của Luật HTX năm 2012, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị kinh tế tập thể nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì kịp thời thông tin về Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- CT và PCT UBND tỉnh; (Báo cáo)
- UBMTTQVN tỉnh; (Báo cáo)
- Liên minh HTX Việt Nam; (Báo cáo)
- Cơ quan TT LMHTX VN khu vực MTTN; (Báo cáo)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các thành viên BCĐ đổi mới phát triển KTTT tỉnh;
- CVP và PCVP UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT LM HTX tỉnh;
- Các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo các Phòng, Ban LM HTX;
- Lưu: VT, ĐTXD, KGVX, Đ, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới Phú Yên giai đoạn 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới Phú Yên giai đoạn 2017 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới Phú Yên giai đoạn 2017 2020

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 170/KH-UBND 2017 xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới Phú Yên giai đoạn 2017 2020

         • 26/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực