Văn bản khác 170/KH-UBND

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp tại Công văn số 337/CNTT-PM&CSDL ngày 10/8/2018 về triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho tỉnh Phú Yên; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và bảo đảm tối đa lợi ích của người dân.

- Thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn quốc một cách tập trung, thống nhất, đồng bộ; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án đã được phê duyệt và các chương trình, kế hoạch có liên quan của tỉnh.

- Tạo lập, kế thừa các nguồn lực, dữ liệu hộ tịch điện tử sẵn có tại địa phương, phù hợp với yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, đảm bảo đầy đủ máy tính có kết nối mạng Internet, máy in cho các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch:

- Thực hiện rà soát, đảm bảo trang cấp đầy đủ máy tính, máy in cho các công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018.

- Rà soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ kết nối mạng Internet sử dụng tốt cho Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã.

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018.

2. Rà soát, mua mới hoặc đổi phôi biểu mẫu hộ tịch để sử dụng với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp:

Rà soát, tổng hợp số lượng phôi Giấy khai sinh, phôi Giấy chứng nhận kết hôn hiện có trên địa bàn toàn tỉnh, dự báo nhu cầu sử dụng trong thời gian tới để liên hệ với Nhà xuất bản Tư pháp đăng ký mua mới hoặc đổi sang phôi trắng Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn để sử dụng với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng và triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch:

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp hộ tịch (người dùng) của Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp tập huấn cho cán bộ đầu mối của Sở Tư pháp.

4. Triển khai vận hành Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và chuyển đổi, tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử vào Hệ thống:

Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh chính thức triển khai sử dụng, cập nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử theo các giai đoạn:

a) Dữ liệu hộ tịch lưu từ sổ giấy và phần mềm đăng ký hộ tịch hiện có: Cập nhật, chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy và phần mềm đăng ký hộ tịch đang sử dụng (hiện đang được lưu trữ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch) vào Hệ thống.

b) Dữ liệu từ ngày bắt đầu sử dụng Hệ thống đến 31/12/2019: Thực hiện cập nhật dữ liệu vào Hệ thống theo sự kiện hộ tịch phát sinh.

c) Dữ liệu từ ngày 01/01/2020 trở đi: Duy trì vận hành, củng cố, hoàn thiện và quản lý, khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm bảo đảm đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng hiện đại theo quy định của Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày chính thức triển khai áp dụng Hệ thống và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

- Hằng tháng Sở Tư pháp tổng hợp và báo cáo số liệu trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện nội dung tại điểm a, khoản 4, mục II của Kế hoạch này để UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có sử dụng dữ liệu hộ tịch của cá nhân bảo đảm sự phù hợp, thống nhất; hướng dẫn, triển khai việc cài đặt, kết nối, chia sẻ thông tin, nâng cấp phần mềm.

c) Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng, cập nhật, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương, bảo đảm việc kết nối chia sẻ thông tin hộ tịch với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc thông suốt.

d) Công an tỉnh:

Phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc cấp số định danh cá nhân để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có sử dụng dữ liệu hộ tịch của cá nhân, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

e) Các sở, ban, ngành tỉnh:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” theo quy định của Luật Hộ tịch và Kế hoạch này.

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai thực hiện cụ thể các nội dung Kế hoạch này tại địa phương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm liên quan thực hiện việc cài đặt, kết nối sử dụng mạng Internet trên máy tính, máy in cho công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm sự thông suốt, ổn định.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản có liên quan; kịp thời cập nhật, tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương theo các giai đoạn; bảo đảm vận hành tốt Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 170/KH-UBND 2018 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Phú Yên

           • 10/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực