Văn bản khác 170/KH-UBND

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 170/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 06 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019-2021

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tchức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết s37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vviệc sp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Nghị định s 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết s18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị ln thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Kết luận số 272-KL/TU ngày 07/9/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vviệc sp xếp tchức bộ máy, biên chế thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ln thứ 23;

Căn cứ Công văn số 2611/BNV-CQĐP ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về ý kiến phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019-2021; Thông báo số 2432/TB-BNV ngày 31/5/2019 của Bộ Nội vụ kết luận của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với tỉnh Yên Bái; Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019-2021,

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

(i) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tinh giản biên chế gn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

(ii) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định đúng quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

(iii) Việc thành lập thị trấn Sơn Thịnh nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng sản xut công nghiệp, tiu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch và thương mại; bố trí sắp xếp lại dân cư một cách hợp lý, từng bước mở rộng khu vực trung tâm huyện lỵ Văn Chấn đtiếp cận và tăng thêm các nguồn lực cho phát triển, góp phần xây dựng thành trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là động lực thúc đy các xã, thị trn trong huyện phát triển một cách bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đủ sức hội nhập kinh tế với các huyện, thị trong khu vực.

2. Yêu cầu

(i) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

(ii) Trong triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; có sự phi hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuân thủ đúng các quy định pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành có liên quan v sp xếp đơn vị hành chính.

(iii) Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở các xã thực hiện sắp xếp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo chuyn biến vnhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự đng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

(iv) Việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cu, trình tự, thủ tục theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

a. Huyện Văn Yên:

(i) Sáp nhập xã Yên Hưng vi xã Yên Thái thành xã Yên Thái.

(ii) Sáp nhập xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái thành xã Xuân Ái.

b. Huyện Yên Bình:

(i) Sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân thành xã Cảm Nhân.

(ii) Sáp nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh thành xã Phú Thịnh.

c. Huyện Trấn Yên:

Sáp nhập xã Minh Tiến với xã Y Can thành xã Y Can

d. Thành ph Yên Bái:

(i) Sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến thành xã Văn Phú.

(ii) Sáp nhập xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên.

Ủy ban nhân dân: Các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã liên quan thuộc địa phương quản lý thực hiện các quy trình, nội dung sau:

(i) Lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hp kết quả từ ngày 17/6/2019 hoàn thành chậm nhất là ngày 08/7/2019 (22 ngày).

(ii) Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại Điều 131, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và theo hướng dẫn của SNội vụ. Theo quy định tại khon 2, điều 6 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực hiện niêm yết danh sách cử tri trong thi gian 15 ngày.

(iii) Sau khi hoàn thành việc ly ý kiến cử tri, nếu đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì Ủy ban nhân dân các xã báo cáo y ban nhân dân các huyện chủ quản để hoàn thiện Đán và tóm tắt Đề án đối với từng đơn vị hành chính cấp xã và gửi lại Ủy ban nhân dân các xã có liên quan để trình Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua chủ trương tán thành Đán theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/7/2019.

(iv) Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/7/2019.

2. Điều chỉnh nguyên trạng 6 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn (các xã: Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh n, Phúc n, Sơn A, Phù Nham và thị trn Nông trường Nghĩa Lộ) để mở rộng thị xã Nghĩa Lộ.

Ủy ban nhân dân: Huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã liên quan thuộc địa phương quản lý triển khai thực hiện các quy trình, nội dung sau:

(i) Lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả từ ngày 17/6/2019 hoàn thành chậm nhất là ngày 08/7/2019 (22 ngày).

(ii) Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại Điều 131, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Theo quy định tại khoản 2, điều 6 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực hiện niêm yết danh sách cử tri trong thi gian 15 ngày.

(iii) Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, nếu đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì y ban nhân dân các xã liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân: Huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ để hoàn thiện Đán và tóm tắt Đán và gửi lại Ủy ban nhân dân các xã có liên quan để trình Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân: Huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ thông qua chủ trương tán thành Đề án theo quy định.Thời gian hành thành trưc ngày 23/7/2019.

(iv) Sau khi điều chỉnh về thị xã Nghĩa Lộ chuyển thị trấn nông trường Nghĩa Lộ thành xã (UBND thị xã Nghĩa Lộ phi hợp với UBND huyện Văn Chn đxuất tên gọi xã mới và đưa vào Đ án).

(iv) Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong ngày 24/7/2019.

3. Thành lập thtrấn Sơn Thịnh, huyn Văn Chấn

Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh triển khai thực hiện các quy trình, nội dung sau:

(i) Lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả từ ngày 17/6/2019 hoàn thành chậm nhất là ngày 19/7/2019 (32 ngày).

(ii) Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Điều 131, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và theo hướng dẫn của SNội vụ. Theo quy định tại khoản 6, điều 4, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, thực hiện niêm yết danh sách cử tri trong thời gian 30 ngày.

(iii) Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, nếu đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn xã Sơn Thịnh tán thành thì y ban nhân dân huyện Văn Chn hoàn thiện Đề án và tóm tắt Đề án, gửi Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh để trình Hội đng nhân dân xã Sơn Thịnh và Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn thông qua chủ trương tán thành Đán theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 23/7/2019

(iv) Hoàn thiện Hồ sơ, Đán trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong ngày 24/7/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

(i) Thành lập các Tổ công tác của Sở Nội vụ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương nêu trên thực hiện các quy trình, trình tự theo quy định của Trung ương và tiến độ thực hiện đảm bảo theo quy định tại Kế hoạch này

(ii) Thẩm định, tổng hợp các Đề án của các địa phương thành Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, trong đó lưu ý đối với các đơn vị hành chính sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập mà chưa đảm bảo tiêu chun theo quy định hoặc các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này thì yêu cầu phối hợp với các địa phương phải thuyết minh, giải trình rõ lý do, yếu tố đặc thù, điều kiện, đặc điểm của tỉnh, đề xuất lộ trình và phương pháp thực hiện trong thời gian tới.

(iii) Hoàn chỉnh Đán, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 25/7/2019.

(iv) Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương Đán, chủ động tham mưu các quy trình theo quy định; dự thảo các văn bản, chuẩn bị hồ sơ, Đề án để báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thm định. Thời gian hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trưc 05/8/2019.

(v) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện Kế hoạch của y ban nhân dân tỉnh.

(vi) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định:

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức, và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và thực hiện chế độ, chính sách đi với các trường hợp dôi dư sau khi thực hiện sp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tchức, đơn vị đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sp xếp.

- Xây dựng và thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị sau thực hiện sắp xếp.

2. Ủy ban nhân dân: Các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chn, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái

(i) Chủ trì, phối hp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao trong trin khai, thực hiện các nhiệm vụ của đề án.

(ii) Xây dng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc địa phương quản lý trình các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

(iii) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua đề án; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

(iv) Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp.

(v) Thực hiện quản lý, quy hoạch trên các lĩnh vực: Xây dựng, trụ sở làm việc, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, thông tin và truyn thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xut; chủ động và điu kiện thuận lợi trong chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, tổ chức do thay đi địa giới đơn vị hành chính; các nguồn vốn vay, các dự án đang đu tư, xây dựng... ở những xã thực hiện sắp xếp và thành lập mới sau sắp xếp.

(vi) Chỉ đạo chính quyền ở đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

(vii) Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

(viii) Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hp).

3. Sở Y tế

Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp các trạm y tế xã và bố trí đội ngũ viên chức tại các trạm y tế xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đề xuất phương án giải quyết chế độ chính sách đối với với viên chức chức dôi dư sau sắp xếp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

(i) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp thực hiện tt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

(ii) Xây dựng các nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục phản ánh, tuyên truyền về chủ trương, chđạo và nội dung cụ thể đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái năm 2019, vnhững kết quả đạt được, vnhững gương tốt và bài học kinh nghiệm trong việc tchức triển khai thực hin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

5. STài chính

(i) Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sp xếp đơn vị hành chính cấp xã đtrình Hội đồng nhân dân tỉnh.

(ii) Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ xây dựng hồ sơ, đề án; kinh phí giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người lao động dôi dư do sp xếp.

(iii) Tham mưu đề nghị Trung ương cấp bổ sung kinh phí để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh theo quy định.

(iv) Hưng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phân bổ, sử dụng ngân sách, giải quyết chế độ chính sách, quản lý tài chính, tài sản nhà nước trên địa bàn các xã thực hiện sắp xếp để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương và các lĩnh vc khác liên quan trong quá trình trin khai, thực hiện đ án và sau khi thực hiện Đ án.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành quản lý và nhiệm vụ cụ thể được giao tại kế hoạch này có trách nhiệm phi hợp với Sở Nội vụ, các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) đxem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tnh;
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội t
nh;
- Các cơ quan, đơn vị,
địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch;
- Các sở, ban, ngành;
- Huyện ủy, thị ủy thành ủy;
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Chánh, các Phó Chánh VP;
- Lưu: VT
, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 170/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 170/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Tiến
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 170/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Yên Bái

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 170/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Yên Bái

         • 14/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực