Văn bản khác 1701/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển Đảng trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 Hội nghị tổng kết phát triển Đảng trong trường học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phát triển Đảng trong trường học. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 34–CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học;

2. Đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế về công tác phát triển Đảng trong trường học; Thảo luận, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học thời gian tới.

3. Tổ chức Hội nghị nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung hội nghị

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 34–CT/TW về công tác phát triển Đảng trong trường học; đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế về công tác phát triển Đảng.

- Thảo luận, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học thời gian tới.

- Kiến nghị tới các cơ quan có liên quan.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có đóng góp trong công tác phát triển Đảng trong trường học.

III. Thời gian, hình thức tổ chức

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi sáng, khai mạc 8h00 ngày 27/12/2013 ;

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại 6 đầu cầu; Dự kiến các đầu cầu:

- Hà Nội: Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung.

- Vinh: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh - Nghệ An.

- Đà Nẵng: Trung tâm học liệu - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

- TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Kiến trúc, 196 Pasteur, phường 6, quận 3.

- Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2 quận Ninh Kiều.

IV. Chủ trì hội nghị

- Lãnh đạo Bộ.

V. Thành phần, số lượng đại biểu và phân công địa điểm họp của các địa phương, cơ sở đào tạo (Theo phụ lục đính kèm).

VI. Chương trình hội nghị

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00-11h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

Phát biểu khai mạc hội nghị

Lãnh đạo Bộ

Báo cáo tổng kết công tác phát triển Đảng trong trường học

Vụ trưởng

Vụ CTHSSV

Báo cáo tham luận của một số đơn vị

Đại diện các đơn vị

Thảo luận tại các đầu cầu

Ban Tổ chức 6 đầu cầu

Nghỉ giải lao

 

Các đầu cầu Báo cáo kết quả thảo luận

Đại diện các đầu cầu báo cáo

Công tác khen thưởng đối với một số đơn vị triển khai tốt trong thời gian qua.

Ban Tổ chức

Kết luận hội nghị

Lãnh đạo Bộ

VII. Ban Tổ chức hội nghị

- Thứ trưởng Trần Quang Quý, Trưởng ban.

- Vụ trưởng Vụ CTHSSV, Phó Trưởng ban thường trực.

- Lãnh đạo các đơn vị: Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Cục CNTT, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh là các Ủy viên thường trực.

- Thư ký hội nghị: Đại diện Vụ CTHSSV, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Văn phòng Bộ, Cục CNTT (mỗi đơn vị 01 chuyên viên).

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Đầu mối tổ chức Hội nghị tổng kết;

- Gửi giấy mời lãnh đạo các Bộ, ban, ngành có liên quan tham dự hội nghị;

- Gửi công văn cho các đơn vị và đại diện các điểm cầu;

- Dự thảo Giấy mời để chuyển đến Văn phòng Bộ gửi giấy mời tới các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố mời tham dự Hội nghị;

- In ấn, phô tô tài liệu phục vụ điểm cầu Hà Nội;

- Lập dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị;

- Đảm bảo cơ sở vật chất, phòng họp tại điểm cầu Hà Nội;

- Điều phối chung các đầu cầu;

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phát triển Đảng trong thời gian qua, Thứ trưởng Trần Quang Quý duyệt và chỉ đạo nội dung xong trước 10/12/2013;

- Dự thảo phát biểu của lãnh đạo Bộ về nội dung liên quan, gửi báo cáo Thứ trưởng trước 14/12/2013.

2. Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Phối hợp xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phát triển Đảng (nội dung liên quan tới nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp).

3. Văn phòng Bộ

- Phối hợp công tác tổ chức, hỗ trợ dự toán kinh phí và tuyên truyền về hội nghị.

4. Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp chủ trì tổ chức và điều hành hoạt động và thảo luận theo tổng hợp nội dung của Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cục Công nghệ thông tin

Chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật truyền dẫn thông tin và thiết bị cho các điểm cầu Hội nghị trực tuyến.

6. Đơn vị phụ trách các điểm cầu

- Hỗ trợ kinh phí, hội trường, nước uống, mạng internet tổ chức Hội nghị tại điểm cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, trang trí phòng họp; In ấn tài liệu phục vụ tại đầu cầu trực tuyến;

- Chủ trì tổ chức và điều hành theo bảng tổng hợp nội dung của Hội nghị tại các điểm cầu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển Đảng trong thời gian qua. Yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị này để triển khai thực hiện.

Để có thêm thông tin chi tiết xin liên hệ ĐT : 04. 38694984; 01237485979, e-mail: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ (để th/hiện);
- Các nhà trường thuộc các điểm cầu (để ph/hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

PHỤ LỤC 1

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Kế hoạch số: 1701 /KH-BGDĐT, ngày 12/12/2013)

Hội nghị tổng kết công tác phát triển Đảng trong trường học được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến Một buổi, khai mạc 8 giờ 00 ngày 27/12/2013.

2. Hình thức: Truyền hình trực tuyến tại 6 Thành phố: Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

3. Thành phần dự Hội nghị: Lãnh đạo các Bộ, ban ngành: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng.

4. Địa điểm cụ thể và chủ trì Hội nghị tại các điểm cầu:

TT

Điểm cầu

Địa chỉ

Người chủ trì/ phụ trách

Phân công

1

Hà Nội

 

300 đ.biểu

Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt

Thứ trưởng Trần Quang Quý chủ trì

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

ô. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng.

ô. Bùi Văn Linh – PVT.

ô. Nguyễn Xuân Hà – c.viên.

- Cục Công nghệ thông tin,

- Văn phòng Bộ,

Trực kĩ thuật : Ông …..

điện thoại 04.6230003

2

Thái Nguyên

 

200 đ.biểu

Văn phòng Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh TP Thái Nguyên.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên phụ trách

- Trực kĩ thuật : Ông …..

- đ/c Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng Ctác SV – ĐH Thái Nguyên - 0912014516

3

Vinh

 

100 đ.biểu

Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn.

Lãnh đạo trường Đại học Vinh và Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An phụ trách

Trực kĩ thuật - Ông …..

- đ/c Nguyễn Văn Lý - Trường phòng Ctác SV ĐH Vinh

 

4

Đà Nẵng

 

200 đ.biểu

Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng phụ trách

Trực kĩ thuật Ông …..

- đ/c ….. – Trưởng ban Ctác SV ĐH Đà Nẵng

5

TP. Hồ Chí Minh

 

250 đ.biểu

Trường Đại học Kiến trúc, 196 Pasteur, phường 6, quận 3.

Lãnh đạo Cơ quan đại diện của Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc, Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh phụ trách

Lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh –

Trực kĩ thuật Ông ….

- Ông …. – Trường phòng Ctác SV – ĐH Kiến trúc Tp. HCM -

6

Cần Thơ

 

150 đ.biểu

Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2 quận Ninh Kiều

Lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ và Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cần Thơ phụ trách

Trực kĩ thuật Ông …..

- đ/c Nguyễn Văn Tường – Trưởng phòng Ctác SV ĐH Cần Thơ - 0919636757

 

5. Công tác chuẩn bị và tổ chức:

Giới thiệu chương trình lễ tổng kết: Lãnh đạo

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đảm bảo kỹ thuật truyền dẫn: Cục Công nghệ thông tin Bộ GD&ĐT làm việc chi tiết với từng điểm cầu và chịu trách nhiệm.

Công tác tổ chức, đón tiếp Đại biểu tại các điểm cầu:

- Tại Thái Nguyên : Cán bộ Đại học Thái Nguyên và cán bộ của Bộ GD&ĐT.

- Tại Hà Nội: Cán bộ Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Bách Khoa

- Tại Vinh : Cán bộ Đại học Vinh và cán bộ của Bộ GD&ĐT.

- Tại Đà Nẵng: Cán bộ Đại học Đà Nẵng và cán bộ của Bộ GD&ĐT.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ của Bộ GD&ĐT

- Tại Cần Thơ: Cán bộ Trường Đại học Cần Thơ và cán bộ của Bộ GD&ĐT.

6. Các yêu cầu cần kiểm tra, rà soát của Hội nghị

6.1. Biển tên người chủ trì ở các điểm cầu.

6.2. Băng rôn treo ngoài cổng và trước cửa Hội trường

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC

- Băng rôn ở trong hội trường :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Hà Nội, ngày 27/12/2013

(Tại các điểm cầu khác chỉ thay Hà Nội bằng tên thành phố đặt điểm cầu)

6.3. Cùng với cán bộ các đơn vị ở điểm cầu kiểm tra hệ thống âm thanh.

6.4. Ngày 26/12/2013: kiểm tra công tác chuẩn bị, băng rôn tuyên truyền, việc tập kết tài liệu, bàn phát tài liệu cho đại biểu và phóng viên báo, đài. Phân công cán bộ 7h15 ngày 27/12/2013 có mặt để cùng phát tài liệu.

6.5. Ngày 27/12/2013, bố trí đại biểu trình bày tham luận ngồi ở hàng ghế đầu, ở giữa, nơi camera dễ bắt hình nhất.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1701/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1701/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1701/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 Hội nghị tổng kết phát triển Đảng trong trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 Hội nghị tổng kết phát triển Đảng trong trường học
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1701/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực12/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 Hội nghị tổng kết phát triển Đảng trong trường học

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1701/KH-BGDĐT năm 2013 Hội nghị tổng kết phát triển Đảng trong trường học

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực