Văn bản khác 171/KH-UBND

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 171/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015) trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14) đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo tại địa phương; đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

b) Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm; đồng thời, phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; có lộ trình thực hiện cụ thể, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện rà soát các vụ án hình sự và các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

- Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho đối tượng khi có yêu cầu;

- Cục Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo, tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại các điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho đối tượng này;

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ, e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp với cơ quan có liên quan rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý, giải quyết, nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết Quý I năm 2018.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua, sở, ban ngành thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 bằng hình thức, nội dung phù hợp theo đối tượng từng cơ quan, ban ngành và địa phương:

+ Trên cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp (cơ quan Tư pháp tham mưu) biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 cho cán bộ chủ chốt và quần chúng nhân dân;

+ Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phối hợp với cơ quan, ban ngành có liên quan hướng dẫn về nội dung tuyên truyền, các hình thức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự phù hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện theo quy định;

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan: Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Truyền thanh quận, huyện có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, các tin, bài nhằm phổ biến và phản ánh kịp thời tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn nội dung tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đăng tải qua Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử cơ quan, ban ngành, quận, huyện; tăng cường tuyên truyền những quy định cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 qua hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14:

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; luật sư; giám định viên; đội ngũ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và những đối tượng có liên quan khác về quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

+ Công an thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân;

+ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân;

+ Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự;

+ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục vụ điều tra tội phạm liên quan đến lĩnh vực của ngành;

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử;

+ Các cơ quan chủ trì việc tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu tập huấn trong từng ngành theo nội dung nêu trên.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015;

b) Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, sở, ngành có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Rà soát và sửa đổi, bổ sung các giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Cơ quan chủ trì: Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015; hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân cập nhật kịp thời những nội dung, quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 trong quá trình giảng dạy các bộ môn có liên quan trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; các Trường Trung học phổ thông;

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, địa phương.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự theo quy định.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Đề nghị chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng dự toán kinh phí triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ,
- Đài PT&TH TPCT;
- Cổng TTĐT TP;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7)
- Lưu: VT,P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu171/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 171/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 171/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu171/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 171/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 171/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Cần Thơ

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực