Văn bản khác 171/KH-UBND

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thông tri 28-TT/TU triển khai Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 171/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 28-TT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 20/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Thực hiện Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục xử lý, kiểm soát, khống chế các ổ Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố; chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, xử lý nhanh các ổ dịch mới phát sinh.

- Tập trung nhanh chóng khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bảo vệ sản xuất chăn nuôi, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thịt lợn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cải thiện đời sống nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y; Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp kỹ thuật

a) Công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch

- Tổ chức giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, nhanh chóng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hoặc kiểm tra, lập biên bản xác định triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh DTLCP để làm căn cứ triển khai các biện pháp xử lý dịch đúng quy định.

- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP, hoặc có biên bản kiểm tra xác định đàn lợn có các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh DTLCP; Ban chỉ đạo các huyện, quận, xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh trong vòng 12-24 giờ; tổ chức vệ sinh khử trùng tiêu độc ổ dịch, vùng dịch, vùng dịch uy hiếp và vùng đệm đúng quy trình quy định.

+ Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào địa phương có dịch; quản lý chặt chẽ việc giết mổ lợn tiêu thụ tại địa phương có dịch đúng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.

- Tổ chức triển khai các biện pháp phát hiện, xử lý kịp thời, chấm dứt tình trạng vứt xác lợn chết ra nơi công cộng (sông, kênh mương, bãi rác, ...) gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.

- Tổ chức kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các hố chôn hủy lợn mắc bệnh tránh gây ô nhiễm môi trường.

b) Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, tiêu thụ thịt lợn

- Quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch vận chuyển lợn xuất đi tỉnh ngoài.

- Tăng cường kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra, vào địa bàn huyện, quận, nguồn gốc lợn nhập về các cơ sở giết mổ; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch hiện hành.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt và sản phẩm từ lợn trên địa bàn huyện, quận, xã, phường, thị trấn theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3708/BNN-TY ngày 28/5/2019 hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền, kết nối mở rộng mạng lưới các quầy cung cấp thịt lợn an toàn dịch bệnh, để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ, cấp đông thịt lợn khỏe mạnh trên địa bàn thành phố, nhằm ổn định cung cầu thị trường mặt hàng thịt lợn sau dịch.

c) Chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống dịch

- Tổng kết kinh nghiệm của các cơ sở chăn nuôi đã triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố và phổ biến áp dụng, góp phần khống chế ngăn chặn dịch.

- Khuyến khích doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh xây dựng các vùng chăn nuôi, liên kết sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh.

- Quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm các hộ chăn nuôi lợn thực hiện tái đàn khi chưa có công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Sau khi có quyết định công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi, các hộ chăn nuôi lợn muốn thực hiện tái đàn phải đăng ký và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đồng thời triển khai tái đàn lợn theo hướng dẫn và có sự giám sát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các quận, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện/quận; các hộ chăn nuôi không tuân thủ quy định trên, sẽ không được nhận chính sách hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra.

- Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản thay thế sự thiếu hụt thịt lợn và các sản phẩm từ lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra, nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố.

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ lợn tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố

Chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố theo bản Kế hoạch này. Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các biện pháp bổ sung phù hợp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, quận tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 02/CĐ-CT ngày 10/6/2019, Văn bản số 1989/VP-NN ngày 04/6/2019, Văn bản số 1987/VP-NN ngày 04/6/2019, Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019, Văn bản số 3117/UBND-NN ngày 29/5/2019.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định phòng chống dịch hiện hành.

- Phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, quận tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn các địa phương, người chăn nuôi:

(1) Thực hiện kế hoạch tái đàn lợn sau dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo an toàn dịch bệnh dịch.

(2) Quy trình chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản thay thế chăn nuôi lợn sau khi hết dịch.

(3) Xây dựng các vùng chăn nuôi, liên kết sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh.

- Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân xây dựng các cơ sở giết mổ lợn tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, quận xác định giá lợn hơi làm căn cứ xác định mức hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại địa phương; tổng hợp, theo dõi, kiểm soát đàn lợn thống kê trước, trong, sau dịch của các địa phương; kiểm tra công tác niêm yết số lợn tiêu hủy và công tác chi trả tiền hỗ trợ của các địa phương đảm bảo công khai, minh bạch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, quận

- Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 02/CĐ-CT ngày 10/6/2019, Văn bản số 1989/VP-NN ngày 04/6/2019, Văn bản số 1987/VP-NN ngày 04/6/2019, Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019, Văn bản số 3117/UBND-NN ngày 29/5/2019.

- Thông tin tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi lợn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, Công an... trên địa bàn chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch, quyết tâm nhanh chóng khống chế dịch để bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh nông thôn.

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh tới tận các hộ chăn nuôi, xử lý tiêu hủy lợn nhiễm bệnh; triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đúng quy trình quy định; tiếp tục phát động, tổ chức triển khai tổng vệ sinh môi trường nông thôn.

- Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của các trạm, chốt kiểm dịch tạm thời tại các đầu mối giao thông; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; thực hiện khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định phòng, chống dịch.

- Quản lý chặt chẽ số lượng đàn lợn đã được thống kê theo chỉ đạo tại Công văn số 2447/UBND-NN ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch kết quả thống kê đàn lợn, số lượng lợn tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo tại Công văn số 960/VP-NN ngày 22/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn tại các địa phương, đảm bảo kết quả thống kê tổng hợp số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy chính xác đúng thực tế; không để “trục lợi chính sách” trong công tác tiêu hủy lợn bệnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y; nghiêm cấm hành vi vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tuyên truyền, xúc tiến tiêu thụ lợn khỏe mạnh, tiêu thụ thịt lợn an toàn trong vùng dịch nhằm giảm số đàn lợn, hạn chế phải tiêu hủy số lượng lớn lợn bệnh khi xảy ra dịch.

- Tổ chức tuyên truyền người chăn nuôi không được tái đàn trong điều kiện dịch bệnh lây lan như hiện nay; chỉ thực hiện tái đàn sau khi có quyết định công bố hết dịch và có văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tái đàn sau dịch; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định phòng chống dịch hiện hành.

- Hoàn thiện hồ sơ, kịp thời chi trả hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch, liên kết sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh.

- Khuyến khích doanh nghiệp, người dân phát triển chăn nuôi gia súc khác (trâu, bò, dê, thỏ ...), gia cầm, thủy cầm (gà, chim cút, chim bồ câu, vịt, ngan, ngỗng...), thủy sản thay thế sự thiếu hụt thịt lợn và các sản phẩm từ lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra, nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố.

- Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ lợn tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định giá lợn hơi làm căn cứ xác định mức hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi.

4. Sở Công thương

- Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm của lợn để có giải pháp tránh gây bất ổn về thị trường; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp khuyến khích các các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ, cấp đông thịt lợn khỏe mạnh trên địa bàn thành phố, nhằm ổn định cung cầu thị trường mặt hàng thịt lợn sau dịch.

- Phối hợp Sở Tài chính xác định giá lợn hơi làm căn cứ xác định mức hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các Hội đoàn thể thành phố chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường, thị trấn tổ chức tiêu hủy lợn, xử lý các hố chôn hủy lợn đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, quận tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Thống kê Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các huyện, quận xác định giá lợn hơi hàng tháng làm căn cứ xác định mức hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

8. Sở Nội vụ

Tham mưu xây dựng phương án kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống thú y cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đúng quy định tại Điều 6 của Luật Thú y, theo sự chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019 của Ban thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

9. Công an thành phố

Chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, tiêu thụ vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

10. Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp lực lượng liên ngành: Thú y, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép.

11. Cục Thống kê Hải Phòng

Phối hợp Sở Tài chính xác định giá lợn hơi làm căn cứ xác định mức hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội

Phối hợp các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, giám sát tiêu hủy lợn bệnh tại địa phương, cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt an toàn và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch.

Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện, quận và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- UBMTTQVNTP:
- Các Hội, đoàn thể TP;
- Các thành viên BCĐPCDĐV TP;
- UBND các huyện, quận;
- Đài PT&TH, Báo Hải Phòng, Báo ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- CPVP;
- CV: NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu171/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 171/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 171/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu171/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Đình Chuyến
        Ngày ban hành17/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 171/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 171/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Hải Phòng

           • 17/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực