Văn bản khác 1711/KH-TTCP

Kế hoạch 1711/KH-TTCP năm 2013 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1711/KH-TTCP 2013 triển khai phòng chống tham nhũng vào giảng dạy


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1711/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 12/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thanh tra Chính phủ trong việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị).

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm và các hoạt động cụ thể của Thanh tra Chính phủ để triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện trách nhiệm của mình.

- Việc tổ chức triển khai Chỉ thị đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Về tài liệu giảng dạy

a) Thực hiện rà soát, hoàn thiện các tài liệu giảng dạy thí điểm do Thanh tra Chính phủ biên soạn để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét phê duyệt, ban hành và tổ chức phát hành 05 loại tài liệu:

- Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp;

- Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên các trường trung học phổ thông;

- Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, trường thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

- Tài liệu tham khảo (bao gồm cả tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng); 01 đĩa DVD “Định dạng tham nhũng” đề cập về các vụ án tham nhũng điển hình phục vụ cho học tập, nghiên cứu về tham nhũng.

- Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng.

Để đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu về tài liệu cho năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, thời gian hoàn thành, nội dung công việc trên được thực hiện theo các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn đến tháng 8/2013

+ Rà soát, cập nhật, biên soạn một số nội dung mới của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được ký ban hành từ năm 2012 đến tháng 8/2013 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập...) để bổ sung kèm theo 03 (ba) tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên giảng dạy thí điểm của các hệ trường.

+ Hoàn thiện tài liệu tham khảo và sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Trình Hội đồng thẩm định các tài liệu, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định việc phê duyệt.

+ Tổ chức phát hành các loại tài liệu nói trên theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Thanh tra.

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: tháng 8/2013.

- Giai đoạn sau tháng 8/2013

+ Hoàn thiện, chỉnh lý nội dung 03 (ba) tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên (về dung lượng kiến thức, văn phong,...) cho phù hợp với các đối tượng tiếp nhận tài liệu; bổ sung, cập nhật tài liệu tham khảo, chú trọng cập nhật tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng và những nội dung mới mà pháp luật phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung trong thời gian này.

+ Trình Hội đồng thẩm định các tài liệu, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định việc phê duyệt.

+ Tổ chức phát hành tài liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Thanh tra.

Đơn vị phối hợp: Cục Chống tham nhũng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: tháng 6/2014 đối với 03 (ba) tài liệu về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên; tháng 5 hàng năm đối với các tài liệu được bổ sung, cập nhật.

b) Hoàn thiện chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (www.thanhtra.gov.vn); đăng tải kịp thời các tài liệu đã được Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phê duyệt; các tài liệu, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước; kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống tham nhũng.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học thanh tra, Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan, trong đó:

+ Viện Khoa học thanh tra: chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn và phê duyệt; các tài liệu, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước; kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống tham nhũng;

+ Vụ Pháp chế: chịu trách nhiệm cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng; cập nhật các văn bản pháp luật mới về phòng, chống tham nhũng.

+ Cục Chống tham nhũng: chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến thực tiễn công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng;

+ Vụ Hợp tác quốc tế: cung cấp các thông tin liên quan đến kết quả các hoạt động trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

- Thời gian hoàn thành: tháng 8/2013 và tháng 6/2014 đối với 03 (ba) tài liệu về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên đã được hoàn thiện, phê duyệt.

Riêng đối với việc đăng tải tư liệu được cập nhật về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng và những vấn đề sửa đổi, bổ sung pháp luật phòng, chống tham nhũng được biên soạn sau tháng 6/2014, thời gian đăng tải phải hoàn thành là vào đầu tháng 6 hàng năm để phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên và công tác giảng dạy, học tập cho năm học tiếp theo.

2. Về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng

Hỗ trợ, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, báo cáo viên giúp các bộ, ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung này tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đơn vị chủ trì phối hợp: Vụ Pháp chế

Đơn vị tham gia phối hợp: Viện Khoa học thanh tra, Cục Chống tham nhũng và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

Thời gian hoàn thành: tháng 6 hàng năm.

3. Phối hợp với các bộ ngành liên quan trong rà soát, điều chỉnh chương trình, nội dung tài liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh nội dung các tài liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng do các bộ, ngành này biên soạn.

Đơn vị chủ trì phối hợp: Viện Khoa học Thanh tra.

Đơn vị tham gia phối hợp: Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: phù hợp với thời gian hoàn thiện, phê duyệt các tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn, bắt đầu từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014.

b) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao rà soát, điều chỉnh, phê duyệt chương trình, nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống các cơ quan này.

Đơn vị chủ trì phối hợp: Vụ Pháp chế.

Đơn vị tham gia phối hợp: Cục Chống tham nhũng, Viện Khoa học Thanh tra.

Thời gian hoàn thành: tháng 8/2013.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và sơ kết, rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

a) Tổ chức theo dõi, đôn đốc thông qua việc tham mưu ban hành văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng từ năm học 2013 - 2014.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Chống tham nhũng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

- Thời gian hoàn thành: tháng 7/2013.

b) Tổ chức theo dõi, đôn đốc thông qua báo cáo kết quả việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỳ báo cáo: hàng năm.

Nội dung và phương thức báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện theo các nội dung tại Mục 2, Mục 3, Mục 6 và Điểm a, Mục 7, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo được lồng ghép vào Điểm d, Mục 1, phần I, Mẫu báo cáo số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thời điểm lấy số liệu báo cáo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được tính theo thời điểm kết thúc năm học; báo cáo được gửi về Thanh tra Chính phủ qua Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp theo quy định (báo cáo chung) và qua Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra (báo cáo theo mẫu số 03).

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: Cục Chống Tham nhũng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

Thời gian hoàn thành: tháng 12 hàng năm.

c) Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chuẩn bị báo cáo sơ kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đảm bảo hiệu quả, thiết thực cho các năm tiếp theo trên phạm vi toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì tham mưu giúp Thanh tra Chính phủ: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ và đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ sơ kết, rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị.

- Thời gian hoàn thành: trước tháng 12/2015.

5. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

a) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị; việc rà soát, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; việc triển khai giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chống tham nhũng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Thanh tra và các vụ, cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ Quý IV năm 2013.

b) Xây dựng kế hoạch hàng năm về kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, gắn với nội dung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chống tham nhũng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Thanh tra và các vụ, cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì giúp Tổng Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định các loại tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn theo quy định tại Chỉ thị.

2. Thủ trưởng vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Hàng tháng, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ qua Vụ Pháp chế để theo dõi và Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp để tổng hợp chung trong báo cáo tháng.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Thanh tra Chính phủ và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Các vụ, cục, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc thực hiện, gửi Văn phòng và Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Văn phòng và Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổng hợp dự toán, bố trí kinh phí, hướng dẫn các vụ, cục, đơn vị trong việc thanh quyết toán theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng TTCP (để b/c);
- Các Phó Tổng thanh tra CP (để p/h chỉ đạo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
(để p/h thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h t/h);
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP (để t/h);
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1711/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1711/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1711/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 1711/KH-TTCP 2013 triển khai phòng chống tham nhũng vào giảng dạy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1711/KH-TTCP 2013 triển khai phòng chống tham nhũng vào giảng dạy
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1711/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Đức Lượng
        Ngày ban hành26/07/2013
        Ngày hiệu lực26/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1711/KH-TTCP 2013 triển khai phòng chống tham nhũng vào giảng dạy

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1711/KH-TTCP 2013 triển khai phòng chống tham nhũng vào giảng dạy

           • 26/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực