Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2017 về triển khai Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND 2017 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2017/NĐ-CP NGÀY 18/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực ngày 05/10/2017); UBND tỉnh Phú Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Nghị định số 97/2017/NĐ-CP nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị định, qua đó sớm đưa các quy định của Nghị định vào cuộc sống.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan và địa phương trong triển khai thi hành Nghị định; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị

- Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cho lãnh đạo và công chức phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2017

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền

Nội dung thực hiện: Tổ chức biên soạn tờ gấp, tờ rơi có nội dung tuyên truyền về Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cấp phát miễn phí cho nhân dân. Đăng tải nội dung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật, đăng tải Nghị định số 97/2017/NĐ-CP trên Cổng Thông tin, giải đáp những vướng mắc, bất cập về các nội dung tại Nghị định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP tại địa phương.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TAND Tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục THADS tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- TT thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, STP,NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND 2017 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND 2017 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND 2017 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND 2017 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính Phú Yên

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực