Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò cùa Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 30/8/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ, PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò cùa Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg);

Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí vai trò tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp của Hội Luật gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các phương diện công tác;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ, công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu qu.

2. Yêu cầu

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, phát huy vai trò của Hội Luật gia trên các lĩnh vực tham gia công tác tư pháp theo quy định pháp luật, đm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để đm bo tiến độ và hiệu qucủa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị số 21/CT-TTg và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí của tinh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Củng cố, kiện toàn t chức và phát triển hội viên Hội luật gia

Tiếp tục thực hiện phát triển hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tnh; lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội và chi hội; Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và chi hội Luật gia các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tchức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Mời đại diện Hội Luật gia tỉnh tham gia soạn thảo, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

4.1. Nâng cao năng lực, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; biên soạn tài liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng và tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ s.

4.2. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh và các chi hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và các chi Hội Luật gia đủ điều kiện theo quy định; liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc S Tư pháp và tchức gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

4.3. Phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia tnh tham gia công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, các cơ quan, tchức có liên quan và các tổ chức hành nghề luật sư;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Tham gia góp ý kiến về cải cách thủ tục hành chính

Phát huy vai trò ca Hội Luật gia tỉnh trong việc chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đề xuất sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính các Sở, ngành và các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội Luật gia tnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại

Tổ chức thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong việc tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn gii quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, tchức có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết hàng năm về các nội dung có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật và Kế hoạch này;

- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tng kết và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

2. Hội Luật gia tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết của Hội Luật gia trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện gi Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Sở Nội vụ, Thanh tra tnh

Chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh xây dựng Kế hoạch hàng năm về tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính; về tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại.

4. Kinh phí triển khai Kế hoạch được đảm bảo theo quy định hiện hành.

5. Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ phân công, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Các S
, Ban, Ngành tnh;
- Hội Luật gia t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP
/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(05/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (05/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Hòa Bình

             • 11/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực