Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg phòng cháy chữa cháy Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg , ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể các cấp, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phòng ngừa ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư.

3. Việc triển khai thực các nội dung Chỉ thị số 32/CT-TTg , ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phải được lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, UBND các cấp nm rõ, quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cn tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

2. Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3. Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiu lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

4. Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

5. Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư đhướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu n. Tổ chức kim tra đi với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cxảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, n, sập, đ công trình. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, n, sự c, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

Đề xuất trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng vừa chi ngân sách, vừa từ nguồn xã hội hóa bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chữa cháy, cứu nn, cứu hộ và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt ph... cn chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định.

3. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các nhà trường, thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình hung cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Công Thương

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, ntrong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm yêu cầu, đình chhoạt động đi với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC.

7. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC và CNCH. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch số 57-KH/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

8. UBND các huyện, thành phố

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

Có biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu... nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo nội dung kế hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh
(Bản điện tử);
- CVP, PCVP UBND tỉnh
(Bản điện tử);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (Bản điện tử);
- UBND các huyện, thành phố
(Bản điện tử);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg phòng cháy chữa cháy Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg phòng cháy chữa cháy Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg phòng cháy chữa cháy Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg phòng cháy chữa cháy Cao Bằng

           • 16/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực