Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2016

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và phát động hưởng ứng Chiến dịch với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững” từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9. Chiến dịch là dịp quy tụ mọi tổ chức, các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và từng cá nhân cùng tham gia các hoạt động chính: Lra quân thu gom, xử lý rác thải đô thị; hội thảo, tập huấn; tuyên truyền cho cộng đồng về bảo vệ môi trường. Chủ đề Chiến dịch năm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Thực hiện văn bản số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, huy động sự tham gia của tập thể, các tổ chức, đoàn thể vào công tác bảo vệ môi trường Thủ đô;

- Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư;

- Tăng cường sự đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường và toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2016 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức;

- Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị;

- Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trên toàn Thành phố, từ các cơ quan, công sở đến từng hộ gia đình, từng cá nhân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được diễn ra từ 22/9 đến 30/9/2016 bao gồm:

- Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân;

- Thực hiện treo băng rôn, dán áp phích với khẩu hiệu về bảo vệ môi trường đô thị tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và nơi đông dân cư;

- Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường;

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trn và trong các cuộc họp tổ dân phố liên tục từ 22/9 đến 30/9/2016;

- Tổ chức tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, báo Tài nguyên Môi trường, báo Kinh tế đô thị và các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí (báo in, báo điện tử) khác ...dưới dạng các bài viết, phóng sự nhằm tuyên truyền phổ biến tới đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đến khu xử lý tập trung của Thành phố.

- Tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức Ngày hội tái chế, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon, triển lãm tranh về môi trường... ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước... diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến 30/9/2016.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng trên địa bàn dân cư vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

- Phát hiện, đề xuất, biểu dương, khen thưởng đđộng viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các quận, huyện, các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch đã được UBND Thành phduyệt. Đôn đc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các đơn vị tham gia và báo kết quả với UBND Thành phố;

- Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để cung cấp cho các cơ quan truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan;

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện các hoạt động hưởng Chiến dịch và tổ chức Ngày hội tái chế, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon, triển lãm tranh về môi trường...; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, cht thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước... để hưởng ứng Chiến dịch;

- Thông tin chi tiết văn bản, tài liệu tuyên truyền, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua địa chỉ như sau:

Phòng Quản Dự án và Truyền thông - Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tầng 9 Cung trí thức, Số 80 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37868248 - Fax: 04 37833926

2. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Yêu cầu các quận, huyện, thị xã vận động các cán bộ, nhân dân địa phương tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 theo kế hoạch chung của thành phố;

- Treo băng rôn, pano, áp phích với khẩu hiệu do Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững” tại trụ sở làm việc và các điểm đông dân cư trên địa bàn đhưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016;

- Đẩy nhanh việc vận chuyển, xử lý lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đến các khu xử lý tập trung của Thành phố;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động thu gom, xử rác thải trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của Thành phố, xử lý kiên quyết và kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải, phế thải và phun nước rửa đường;

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn thông qua hệ thng phát thanh hàng ngày của phường, xã, thị trấn và cuộc họp tổ dân phtừ ngày 14/9 đến 20/9/2016; vận động nhân dân và tổ chức các hoạt động cụ th, thiết thực như: Ngày hội tái chế, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon, triển lãm tranh về môi trường...;

- Đẩy mạnh và phát huy ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; giải quyết những vn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước.

3. Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã thực hiện quản lý, thu gom rác thải và tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn;

- Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội và các đơn vị xã hội hóa về vệ sinh môi trường tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận nội thành Thành phố, phối hợp chặt chẽ với UBND các quận trong công tác nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn thành phố từ ngày 22/9 - 30/9/2016.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố:

Tuyên truyền ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 đến các cơ sở Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên đtham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016;

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn cùng các cấp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ ngày 22/9 - 30/9/2016.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động của mạng lưới thu gom rác thải, chú trọng đầu tư thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải, chất thải rắn. Từng bước hoàn thiện xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

- Khuyến khích các chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn thông thường theo hướng giảm ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm tài nguyên đất.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải sinh hoạt; vận động người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; lồng ghép nội dung quản lý rác thải trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện nội bộ.

7. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình:

- Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác, đổ chất thải đúng thời gian và đúng nơi quy định; không để rác sinh hoạt trên hè phố, lòng đường; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường khu ph, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động;

- Các đơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao; tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động.

8. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các cơ quan báo chí:

Thực hiện các tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 của Thành phố, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp người dân Thủ đô. Bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đkịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; đồng thời phản ánh, phê bình các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện, Thị xã chủ động và phi hợp thực hiện để trin khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND Thành phố trước ngày 15/10/2016./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TTTU, TT HĐND Thành phố (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các s, ban, ngành Thành phố;
- UBND các Quận, Huyện, Thị xã;
- VPUBTP: CVP; PCVP P.V.Chiến; Các phòng: TH, TKBT, KGVX, ĐT;
- Các Đoàn thể CT-XH Thành phố;
- Các Đài:PT&TH Hà Nội, TNVN;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, Tuổi trẻ TĐ, PNTĐ, LĐTĐ, PL&XH;
- Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;
- Lưu VT, ĐTThạch
35728-120

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn Hà Nội 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn Hà Nội 2016

              • 23/09/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/09/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực