Văn bản khác 1727/KH-UBND

Kế hoạch 1727/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1727/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727 /KH-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai công tác truyền thông về du lịch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương trong tỉnh; truyền thông giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Bình Thuận nhằm góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Bình Thuận, quảng bá đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế về Bình Thuận điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - Văn minh”.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận và các nhiệm vụ khác có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Truyền thông về du lịch là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và trong từng bối cảnh cụ thể.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 1772/QQĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu của tỉnh nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Bình Thuận, đặc biệt là thương hiệu “Bình Thuận - biển xanh - cát trắng - nắng vàng”. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về các địa điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

3. Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet

a) Thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển du lịch của tỉnh, công tác quản lý nhà nước về du lịch, về các sự kiện du lịch lớn; kết hợp tuyên truyền về các loại hình du lịch đặc trưng của Bình Thuận như: Du lịch biển (thể thao biển, nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển), du lịch văn hóa, du lịch MICE, du lịch cộng đồng, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao... để quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Bình Thuận để kịp thời tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo sự kiện hoặc những đợt cao điểm tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

b) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới nội dung và cách thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền thông số, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan.

c) Biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều thứ tiếng - lồng ghép với thông tin đối ngoại, quảng bá Thương hiệu “Bình Thuận - biển xanh - cát trắng - nắng vàng”, cụ thể: Tiềm năng, thế mạnh Du lịch Mũi Né - Bình Thuận; Danh bạ Doanh nghiệp Du lịch Phan Thiết Bình Thuận; Cẩm nang hướng dẫn Du lịch Phan Thiết - Bình Thuận; Bản đồ Du lịch Bình Thuận; DVD giới thiệu du lịch Bình Thuận,... Đồng thời, chuyển tải nội dung ấn phẩm, tài liệu bản in sang bản điện tử đưa lên Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng internet.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế sản xuất phóng sự, video clip, thông điệp với hình ảnh trực quan, sống động; sử dụng đăng, phát trên sóng phát thanh, truyền hình, trên mạng xã hội nhằm quảng bá các giá trị thương hiệu du lịch Bình Thuận và thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn Phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn báo chí, các sở, ngành, địa phương liên quan.

đ) Đăng tải thông tin quảng bá về hình ảnh và tiềm năng của du lịch Bình Thuận trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

e) Kết nối Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận đến Cổng thông tin Asean Việt Nam (aseanvietnam.vn) và các trang thông tin điện tử phục vụ nhu cầu thông tin đối ngoại và du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và duy trì thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

2. Truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện

a) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Phan Thiết, các danh lam thắng cảnh, các sản phẩm lợi thế của Bình Thuận thông qua việc chủ trì, phối hợp tham gia các sự kiện du lịch thường niên, các hội chợ, hội nghị, hội thảo về du lịch trong và ngoài nước (Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội - VITM, liên hoan làng nghề tại các thành phố lớn trong nước, các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài theo chương trình của Tổng cục Du lịch - tập trung vào các thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Bình Thuận là khu vực ở châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch; các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan.

b) Truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Phan Thiết - Bình Thuận qua các sự kiện kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế; các buổi làm việc với các đoàn quốc tế được tổ chức tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Theo các sự kiện.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

c) Ký kết mới và triển khai có hiệu quả chương trình liên kết du lịch giữa tỉnh Bình Thuận và các địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Tổ chức hướng dẫn các đoàn khảo sát du lịch, báo chí trong và ngoài nước đến tìm hiểu du lịch Bình Thuận.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Hiệp hội Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Truyền thông qua các hoạt động khác

a) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch:

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương; cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, lồng ghép với các nội dung tập huấn khác có liên quan.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch và văn hóa du lịch cho các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh, các trung tâm du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; cán bộ làm công tác quảng bá, xúc tiến.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh.

c) Truyền thông qua Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” kết hợp với các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại khác tại Bình Thuận.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố;

d) Lồng ghép trong các nhiệm vụ tuyên truyền có liên quan (về tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại…)

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành hàng năm; từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận và các đơn vị liên quan có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và tình hình cụ thể tại đơn vị, địa phương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch định kỳ 6 tháng (trước 20/6) và 1 năm (trước 20/12 hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV. (Trình)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1727/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1727/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1727/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1727/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1727/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1727/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tuấn Phong
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1727/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1727/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Bình Thuận

            • 20/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực