Văn bản khác 173/KH-UBND

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2017 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 173/KH-UBND 2017 bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (tại Văn bản số 7531/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng.

- Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai đúng yêu cầu thực tiễn, có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp lồng ghép các hoạt động của kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị.

- Công tác triển khai kế hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Di sản văn hóa vật thể:

- Tổ chức kiểm kê di tích và lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh.

- Thực hiện Quy hoạch tổng thể di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Đề án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng việc huy động các nguồn lực xã hội trong việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

- Thường xuyên tổ chức khảo sát, sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật cho bảo tàng bằng nhiều hình thức; hoàn chỉnh trưng bày Bảo tàng tỉnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ mới trong trưng bày, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật bảo tàng; xây dựng hồ sơ khoa học những hiện vật có giá trị tiêu biểu đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia.

- Tổ chức thăm dò, khai quật các địa điểm khảo cổ theo quy hoạch, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích và thu thập di vật.

2. Di sản văn hóa phi vật thể:

- Kiểm kê, đánh giá toàn diện di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn, lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” cho các nghệ nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh các nghệ nhân.

- Gắn kết các di sản văn hóa phi vật thể với hoạt động du lịch nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh.

- Huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí trình Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

- Đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan cân đối bố trí vốn hàng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, phân bổ dự toán kịp thời (Dự toán đã được UBND tỉnh giao hàng năm) để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài của tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và các trang web của địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

5. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp có liên quan

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai một số nội dung trong Kế hoạch chi tiết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra của kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý và triển khai thực hiện các nội dung được giao.

- Chịu trách nhiệm tổ chức vận động, huy động nguồn xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quản lý.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm, tổng hợp báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bố trí nguồn kinh phí của địa phương để triển khai kế hoạch.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố liên quan xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL; KHĐT; TC; Thông tin và TT; GDĐT, KHCN;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (Châu);
- Các cơ quan Báo, Đài tại địa phương;
- Các phòng: TH, KT, KGVX(3);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Đình Phùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu173/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 173/KH-UBND 2017 bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 173/KH-UBND 2017 bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu173/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 173/KH-UBND 2017 bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 173/KH-UBND 2017 bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phú Yên

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực