Văn bản khác 173/KH-UBND

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 về nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Kế hoạch 173/KH-UBND 2019 quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh y Sơn La vthực hiện Chthị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nưc đối với công tác bảo vquyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn th, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan đim chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vquyền lợi người tiêu dùng.

- Xác định rõ trách nhiệm, thống nhất việc trin khai thực hiện các nhiệm vụ của các Sở, ngành, quan, đơn vị theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển n định, bền vng của xã hội. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để tập trung s quan tâm, hưng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vquyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường sự trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo nn kinh tế đất nước.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tạo sự chuyn biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng;

- Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ngành, đơn vị, địa phương. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cơ quan trong công tác bảo vquyền lợi người tiêu dùng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị s30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư. Xác định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và được phân cấp quản lý.

- Đưa nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương để tổ chức thực hiện. Lồng ghép các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hoạt động của Ban Chđạo 389 về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La và các chương trình hoạt động khác.

2. Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, phbiến chính sách pháp luật vbảo vquyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15 tháng 3) hàng năm.

- ng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xác minh tính trung thực và chính xác về công năng, tác dụng của sản phm quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về hàng gi, hàng kém chất lượng, hàng quảng cáo không trung thực gây mt an toàn cho người tiêu dùng.

- Nâng cao ý thức chp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thsản xuất, kinh doanh; nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng; về những hậu qu pháp lý phi gánh chịu nếu xy ra vi phạm.

- Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, nhất là đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trem, người già, phụ nữ, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...) là để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi ca mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xut, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Lồng ghép các nội dung, kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chương trình ngoại khóa và chương trình giảng dạy kỹ năng sống của các trường học, trường đại học với nhng tình huống kiến thức thực tế.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội bo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát, xử lý vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và hỗ trngười tiêu dùng

- Xây dựng các giải pháp cụ thnhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác phối hp và chính sách hỗ trợ giữa quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chú trọng lĩnh vực an toàn thực phẩm, đo lường, chất lượng.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm định, chất lượng hàng hóa và hoạt động kiểm tra, kiểm soát phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đphòng hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

- Các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước v bo vệ quyn lợi người tiêu dùng thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng gii quyết tranh chp qua phương thức thương lượng, hòa giải.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tuyên truyền, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện để Hội bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng tỉnh phát triển mạng lưới tổ chức đến từng huyện nhằm tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội hoạt động có hiệu quả. Giao các nhiệm vụ gn với nhiệm vụ của Nhà nước vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tchức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ động hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hợp tác vbảo vệ người tiêu dùng theo thỏa thuận thương mại song phương, đa phương và các điều ước quốc tế. ng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các ngun lực đầu tư, hỗ trợ, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến ca các nước, các tổ chức quc tế.

- Quan tâm hợp tác với các nước có kim ngạch thương mại, có du khách qua lại và các hoạt động đầu tư, giao lưu kinh tế; giải quyết kịp thời các tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đy sự tin tưng của người tiêu dùng các nước đối với sản phm, dịch vụ môi trường đầu tư kinh doanh của Sơn La.

6. Kinh phí thực hiện kế hoạch

- Sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ vào Kế hoạch được duyệt, lồng ghép các chương trình dự án, huy động các nguồn vn khác nhằm đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đề nghị các đơn vị lập dự toán chi tiết, gửi sở Tài chính thẩm định trước khi trình cấp có thm quyền ban hành; Căn cứ ngân sách địa phương, Sở Tài chính sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí hàng năm đtriển khai thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các s, ban ngành, các địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả kế hoạch; tham mưu điều chỉnh kế hoạch kịp thời để cập nhật phù hợp theo từng giai đoạn.

- Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3).

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra đối vi các lĩnh vực như: An toàn thực phẩm (đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương); hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp; các hoạt động xúc tiến thương mại; lưu thông các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh. Tham gia có hiệu quả Ban chỉ đạo 389 về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuyên truyền, phbiến rộng rãi Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh y Sơn La và các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Đxuất khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biu trong công tác bo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. SNội vụ.

Phối hợp với Sở Công Thương đề nghị khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tham gia tích cực trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

3. Sở Tài chính

Trôn cơ sở Kế hoạch, dtoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các Sở, ngành, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính thm định tham mưu cho UBND tỉnh cân đối b trí lng ghép kinh phí của các chương trình dự án có liên quan để tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dự toán kinh phí hàng năm của các quan, đơn vị đảm bo thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tng hp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch chương trình trin khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hp với các sở, ban ngành và các đơn vị, Hội bảo vệ quyền li người tiêu dùng tăng cưng công tác tuyên truyền vtuyên truyền, phbiến rộng rãi Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh y Sơn La, các quy định pháp luật vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động của tỉnh v bo vệ quyền li người tiêu dùng.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông: ng thời lượng, tin bài, phóng sự về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tnh; phát huy vai trò giám sát, phóng sự điều tra đcông khai các địa ch, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đưa tin các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia trong công tác bo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Sở Khoa học và Công ngh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trin khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá chất lưng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng phục vụ công tác tuyên truyn, qung bá sn phẩm và xử lý vi phạm.

7. SY tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động kiểm tra, kim soát chuyên ngành, bảo vệ quyền li người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

8. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động kim tra, kiểm soát chuyên ngành, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó tập trung vào công tác đảm bảo cht lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân cp quản lý.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Lồng ghép các nội dung, kiến thức, kỹ năng bo vquyền lợi người tiêu dùng vào các chương trình ngoại khóa và chương trình ging dạy kỹ năng sng của các trường học, trường đại học với những tình hung, kiến thức thực tế (chú trọng đến các thông tin van toàn thực phẩm, các quyền và nghĩa vụ cơ bn ca người tiêu dùng).

10. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, phi hợp với Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tnh Sơn La trin khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện lng ghép các nội dung tại Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan khác ca ngành nhm phát huy ti đa hiệu quả.

11. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, cần tăng cường thời lượng, tin, bài, phóng s vhoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

12. Cục Quản lý Thị trường

Tăng cường công tác kiểm tra, kim soát kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết hợp ph biến pháp luật, tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn ký cam kết sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, chủ trọng khu vực vùng sâu, ng xa.

Tổ chức các chương trình, hội thảo giúp người tiêu dùng địa phương nhận diện, phân biệt hàng nhái, hàng giả, hàng kém cht lượng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh chđạo các ngành chức năng tăng cưng công tác phối hp trong kim tra, kim soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

13. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tnh

Phối hp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyn của người tiêu dùng và trin khai có hiệu quả Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

Tổ chức các lp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phbiến, tư vấn, htrợ người tiêu dùng tìm hiu các chính sách pháp luật vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh ý kiến của người tiêu dùng trên các phương tiện truyn thông: t rơi, website, mạng xã hội đngười tiêu dùng biết.

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kiện toàn tổ chức và thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

14. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội tích cực hưởng ứng ngày "quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3" đẩy mạnh thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đa phương và Kế hoch này, UBND huyn, thành phxây dựng Kế hoạch và btrí kinh phí thực hin các chương trình phát trin các hoạt động bảo vquyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; lng ghép với các hoạt động khác nhm thực hiện tiết kiệm và phát huy hiệu quả.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành lập Chi hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Kế hoạch này các Sở, ngành, UBND các huyện, thành ph; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch; dự toán kinh phí của cơ quan mình tổ chức thực hin. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- BTV các huyện ủy, thành ủy (ph
i hợp chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Cục Quản lý thị
trường;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Báo S
ơn La, Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử;
- Chánh văn phòng UBND t
nh;
- Lưu VT, Biên KT. 35 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàn
g Quc Khánh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

I

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Quán triệt Chthị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

Lãnh đạo các các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

Thực hiện hàng năm

2

Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh ban hành kế hoạch Trin khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở Công Thương

Các S, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành ph

Thực hiện hàng năm

3

Tổng hợp cân đối, lng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tnh với kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch Đầu tư

Sở Công Thương

Thực hiện hàng năm

4

Lồng ghép các hoạt động bo vệ quyền lợi người tiêu dùng với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sở Công Thương

Các S, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

5

Lồng ghép các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 vphòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La và các chương trình hoạt động khác.

Cục Qun lý thị trường

các thành viên Ban chđạo 389

Thực hiện hàng năm

II

Tuyên truyn, giáo dục, phbiến chính sách, pháp lut liên quan đến bo vệ quyền li của người tiêu dùng

1

Chủ trì phối hợp với các s, ban ngành và các đơn vị, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tăng cường công tác tuyên truyền về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chthị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh y Sơn La, các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động của tỉnh vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Thông tin và truyền Thông

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: UBND các huyện, thành ph

Thực hiện hàng năm

2

Tăng thời lượng, tin bài, phóng sự về hoạt động bo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò giám sát, phóng sự điều tra đ công khai các địa chỉ, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đưa tin các tổ chức, cá nhân tiêu biu, tích cực tham gia trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đài phát thanh truyn hình; Báo Sơn La

Cục Quản lý thị trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

3

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... tun truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền li người tiêu dùng

Hội Bo vệ quyền lợi người tiêu dùng tnh

Các S, ngành, tổ chức xã hội v bo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND các huyện, thành ph và các tchức, cá nhân liên quan

Thực hiện hàng năm

4

Tổ chức có hiệu qucác hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15 tháng 3) hàng năm.

Sở Công Thương

Các S, ngành, đơn vị có liên quan: UBND các huyện, thành ph

Thực hiện hàng năm

5

Lồng ghép các nội dung, kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chương trình ngoại khóa và chương trình giảng dạy kỹ năng sống ca các trường học, trường đại học với những tình huống, kiến thức thực tế (chú trọng đến các thông tin về an toàn thực phẩm, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người tiêu dùng)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành ph

Thực hiện hàng năm

6

Kết hp ph biến pháp luật, tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn ký cam kết sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa; Tổ chức các chương trình, hội thảo giúp người tiêu dùng địa phương nhận diện, phân biệt hàng nhái, hàng gi, hàng kém chất lượng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Cục Qun lý thị trường

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

III

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ người tiêu dùng

1

Tăng cường công tác kim tra, kim soát kịp thi ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính v sn xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ ngun gc xut xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật vchất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Qun lý thị trường

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

2

Tham mưu cho Ban chđạo 389 tỉnh chđạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, kim soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi.

Cục Qun lý thị trường

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

3

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra đối với các lĩnh vực như: An toàn thực phẩm (đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của sở Công Thương); hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp; các hoạt động xúc tiến thương mại; lưu thông các mặt hàng kinh có điều kiện, hạn chế kinh doanh.

Cục Qun lý thị trường

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

4

Kim tra, kim soát hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chun, đo lường, chất lượng hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

5

Kiểm tra, kim soát hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Sở Y tế

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu173/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 173/KH-UBND 2019 quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 173/KH-UBND 2019 quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu173/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 173/KH-UBND 2019 quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 173/KH-UBND 2019 quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La

             • 19/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực