Văn bản khác 1732/KH-HĐPH

Kế hoạch 1732/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1732/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/KH-HĐPH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2011

Trong những năm qua, hoạt động kiểm tra đã được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Nghị quyết số 32-CT/TW tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật">61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và việc triển khai Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nắm bắt tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản nói trên tại các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong cả nước để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ; kết quả phổ biến các Nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp; pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh, lựa chọn phương pháp và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

II. NỘI DUNG

Hoạt động kiểm tra tập trung đánh giá các nội dung sau:

1. Việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và Quyết định của Đảng và Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp; pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;

2. Việc tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện các văn bản trên tại các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương (hoạt động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; về lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung pháp luật được phổ biến; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai, trong đó tập trung đánh giá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả; việc đầu tư cơ sở, vật chất, kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…);

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện;

4. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này cũng như việc phát huy vai trò chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Cách thức kiểm tra:

1.1. Kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ thành lập 03 đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cụ thể như sau:

- Đoàn thứ nhất: Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao.

- Đoàn thứ hai: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, 2 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, do đồng chí Nguyễn Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Toàn quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Đoàn thứ ba: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum, do đồng chí Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Tại mỗi địa điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc Lãnh đạo bộ, ngành ở Trung ương trong một buổi để nghe báo cáo. Sau đó các đoàn làm việc trực tiếp với 01 đơn vị cấp huyện và 01 hoặc 02 đơn vị cơ sở.

Ngoài các thành viên được chỉ định, tùy tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể mời thêm thành viên tham gia.

1.2. Hoạt động kiểm tra của các Ban của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động, các Ban của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ có thể chủ động dự kiến kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng Ban và thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra về thời gian, địa điểm, cách thức, nội dung kiểm tra để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tổ chức thực hiện.

1.3. Hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương:

Cùng với hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và các Ban của Hội đồng, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp trên trực tiếp. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể báo cáo kết quả kiểm tra của địa phương, bộ, ngành mình về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp).

1.4. Hoạt động kiểm tra của các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Các thành viên của Hội đồng lồng ghép việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

2. Thời gian kiểm tra

Hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được thực hiện từ Quý II/2011.

Chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2011, các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành việc kiểm tra và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ để tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong năm 2011. Báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đồng các cấp năm 2011 sẽ được gửi tới đoàn thể các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương để định hướng chỉ đạo kịp thời, góp phần làm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, hiệu quả hơn trong năm tới.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của liên bộ Tài chính và Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại và việc ăn, ở theo quy định của nhà nước.

Đối với các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ: Cơ quan Thường trực hỗ trợ một khoản kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn của đoàn (khảo sát, tổng hợp kết quả, chuẩn bị báo cáo và các hoạt động khác phục vụ công tác kiểm tra). Khoản kinh phí này cơ quan Thường trực giúp chi hoặc hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ yêu cầu các Ban, các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương, Tổ chức Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (để tổ chức thực hiện);
- Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Tổ chức Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các Trưởng đoàn kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1732/KH-HĐPH

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1732/KH-HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/04/2011
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1732/KH-HĐPH

Lược đồ Kế hoạch 1732/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 1732/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1732/KH-HĐPH
Cơ quan ban hành giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến
Người ký ***, Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 01/04/2011
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 1732/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1732/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  • 01/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực