Văn bản khác 1733/KH-UBND

Kế hoạch 1733/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1733/KH-UBND 2020 xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30/05/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THC TRONG THI KỲ ĐY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận s52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (Kết luận số 52); Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 142) nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thxã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 27).

2. Bảo đảm slãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong quá trình xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để UBND tỉnh, các s, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tchức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 52.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền

a) Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cp nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận s 52 và Quyết định số 142 trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội (hoàn thành trong quý II/2020).

b) Các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Xây dng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức

a) Rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; kịp thời đề xuất sửa đi, bsung hoặc thay thế cho phù hp với tình hình thực tế; tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách phù hp với điều kiện cụ thể của địa phương đkhuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia tư vấn, phản biện và giám định các dự án phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

b) Tăng cường công tác tổ chức, sử dụng đúng năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo nhm phát huy tiềm năng, thế mạnh đội ngũ trí thức của tỉnh; quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ trí thức trẻ, nữ, người dân tộc thiu số, nhất là trí thức có triển vọng để đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ quy hoạch kế cận cho tỉnh.

c) Đẩy mạnh áp dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng kết quả khoa học và phát triển công nghệ; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát huy vai trò của quỹ khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

d) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện tài năng trẻ trong nhà trường ở các cấp học; đặc biệt chú trọng thu hút đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được đào tạo trong và ngoài nước về làm việc tại địa phương theo chuyên ngành đào tạo.

đ) Tận dụng tiềm năng, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy sáng tạo và truyền bá tri thức. Phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của tri thức

a) Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của tri thức; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghphục vụ công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghtrên địa bàn tỉnh.

b) Triển khai có hiệu quả các chính sách đầu tư cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sử dụng quỹ khoa học và công nghệ hỗ trợ đi mới công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

a) Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo Quy chế tchức và hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh; đặc biệt trong các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

b) Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, sinh viên.

5. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030

a) Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; đồng thời, căn cứ chiến lược quốc gia phát triển dội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 để xây dựng Đán phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 phù hợp vi điều kiện thực tế tại địa phương.

b) Tham mưu tổ chức triển khai Đ án thu hút và phát huy có hiệu quả nguồn lực là các nhà khoa học, chuyên gia giỏi người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia đóng góp trong vào các lĩnh vực kinh tế chủ lực của địa phương.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; đồng thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu thực tiễn.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn các bộ, ngành trung ương.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các chính sách liên quan đến thu hút, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức phù hp với thực tế phát triển và quy định hiện hành của pháp luật; đẩy mạnh triển khai các chính sách khuyến khích phát triển đội ngũ trí thức có hiệu quả; quan tâm quy hoạch đội ngũ trí thức trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đtạo nguồn cán bộ kế cận cho tỉnh.

b) Phối hợp cùng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Quyết định số 142.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trong nhà trường, thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc về giảng dạy tại các trường phthông trên địa bàn tỉnh.

4. S Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu phân bổ vốn ngân sách đầu tư phát triển để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khoa học và công nghệ.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ trí thức.

7. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

a) Đi mới và đẩy mạnh phương thức tổ chức, hoạt động phong trào lao động sáng tạo khoa học và kỹ thuật; thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tiếp tục tập hp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; hàng năm tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với đội ngũ trí thức của tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

a) Xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đối vi sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT TU, TT
HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như mục III;
- Lưu: VT, VX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1733/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1733/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2020
Ngày hiệu lực26/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1733/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1733/KH-UBND 2020 xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1733/KH-UBND 2020 xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1733/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành26/03/2020
        Ngày hiệu lực26/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1733/KH-UBND 2020 xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1733/KH-UBND 2020 xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa Lâm Đồng

              • 26/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực