Văn bản khác 175/KH-UBND

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 Tuyên truyền pháp luật người lao động sử dụng lao động Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2021

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 31), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2021, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

- Phấn đấu từ 95% trở lên người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; trên 85% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan như: Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- 100% người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động của nước sở tại.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải thực hiện thường xuyên, kịp thời cho các đối tượng với những nội dung pháp luật phù hợp từng đối tượng, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể để nâng cao tính hướng dẫn thực hiện.

- Sử dụng có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khai thác tốt tủ sách pháp luật. Phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến huyện và các đơn vị, doanh nghiệp.

- Phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án 31 với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Căn cứ tài liệu nguồn, tổ chức biên soạn tài liệu chi tiết phổ biến, giáo dục pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan cho doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh; liên tục cập nhật, bổ sung các nguồn tài liệu mới; biên soạn, phát hành tờ rơi, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi... tới tay người lao động; xây dựng cụm panô, áp phích để tuyên truyền cổ động trực quan về chính sách lao động ngay tại doanh nghiệp.

2. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cán bộ làm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp; chuyên viên tư vấn pháp luật lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm; cán bộ làm công tác lao động - việc làm tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các huyện, thành phố, hoà giải viên lao động cấp huyện (gọi chung là đội ngũ nòng cốt).

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại doanh nghiệp; hướng dẫn cho UBND cấp huyện và doanh nghiệp tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn của doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Định kỳ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh các nội dung có liên quan đến người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

5. Củng cố và kiện toàn lực lượng hoà giải viên lao động cấp huyện; phát huy năng lực hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động sát hơn với thực tiễn.

7. Tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết thực hiện Đề án vào năm 2021.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan như: Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

2. Biện pháp

- Tuyên truyền trực tiếp: Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền.

- Tuyên truyền gián tiếp: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh; biên soạn phát hành tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi đến tay người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng cụm panô, áp phích để tuyên truyền cổ động trực quan về chính sách lao động ngay tại doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

3. Thời gian thực hiện

Từ năm 2017 đến hết năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước”

1.1. Nội dung

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước.

1.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến

- Đội ngũ nòng cốt: Báo cáo viên, tuyên truyền viên, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo, cộng tác viên tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; người sử dụng lao động và người lao động.

1.3. Cơ quan thực hiện

Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Tiểu Đề án 3: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

2.1. Nội dung

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến

Cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, huyện, ngành, cán bộ Công đoàn tại doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.3. Cơ quan thực hiện

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

3. Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

3.1. Nội dung

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến: Người sử dụng lao động.

3.3. Cơ quan thực hiện

Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

4. Tiểu Đề án 5 “Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tạo việc làm”

4.1. Nội dung

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tạo việc làm.

4.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, thành viên hợp tác xã và người lao động trong hợp tác xã.

4.3. Cơ quan thực hiện

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 1.629.650.000 đồng, cụ thể như sau:

(Đơn vị: nghìn đồng).

STT

Đơn vị chủ trì

Tên tiểu đề án

Kinh phí thực hiện

Thực hiện từng năm

2017

2018

2019

2020

2021

1

Sở LĐTBXH (02 tiểu đề án và BCĐ)

1

1.016.950

167.050

194.300

197.200

225.500

232.900

4

2

Liên đoàn lao động tỉnh

3

377.600

60.800

79.200

79.200

79.200

79.200

3

Liên minh hợp tác xã tỉnh

5

235.100

45.500

48.300

47.300

47.000

47.000

 

Cộng

 

1.629.650

273.350

321.800

323.700

351.700

359.100

2. Sử dụng nguồn kinh phí

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Các đơn vị được giao chủ trì các tiểu Đề án sau khi được phê duyệt trực tiếp sử dụng kinh phí đúng theo quy định và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính, đồng thời gửi báo cáo về cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thông qua công tác kiểm tra thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; giúp UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 31 thông qua các Tiểu Đề án.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán các đơn vị được giao thực hiện Đề án, Sở Tài chính thẩm định kinh phí theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đúng mục đích và thanh, quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định hiện hành.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tạo việc làm.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp, tham gia với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.

Tư vấn cho các đơn vị chủ trì các Tiểu đề án về phương pháp, kỹ năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp và người lao động.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực được UBND tỉnh giao quản lý.

Vận động các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

7. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tiếp tục củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục; xây dựng chương trình chuyên đề về pháp luật lao động, hàng tháng phát sóng một chuyên đề.

8. UBND các huyện, thành phố

Chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện kế hoạch của Đề án. Chỉ đạo UBND cấp xã công nhận hoà giải viên lao động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải.

9. Đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

Phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức quán triệt cho người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Hội những nội dung cơ bản về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu175/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 Tuyên truyền pháp luật người lao động sử dụng lao động Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 Tuyên truyền pháp luật người lao động sử dụng lao động Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu175/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 Tuyên truyền pháp luật người lao động sử dụng lao động Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 Tuyên truyền pháp luật người lao động sử dụng lao động Lạng Sơn

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực