Văn bản khác 1757/KH-UBND

Kế hoạch 1757/KH-UBND về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1757/KH-UBND 2019 về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/KH-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2020; Nhằm thực hiện vai trò khởi xướng, thúc đy hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa mục tiêu thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định s 2513/QĐ-UBND ngày 20/9/2017;

- Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, lấy đổi mới sáng tạo làm trung tâm của sự phát triển; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thành phố thông minh Bình Dương.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được xây dựng cụ thể và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, có sự tham gia phối hợp của nhiều ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Việc triển khai kế hoạch được đánh giá và báo cáo kết quả nghiêm túc sau khi hoàn thành.

II. NI DUNG

1. Các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

1.1. Tổ chức các khóa đào tạo về ươm tạo công nghệ, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp

+ Mục tiêu

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề thúc đẩy thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ thuộc các đơn vị này.

+ Nội dung

Phối hợp với đơn vị đủ năng lực xây dựng và tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm cung cấp cho người tham gia kiến thức có liên quan đến công tác ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản trị doanh nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính.

+ Đối tượng

- Cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;

- Giảng viên làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;

- Doanh nghiệp khoa học - công nghệ và tổ chức khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thời gian đào tạo: trong năm 2019.

+ Đơn vị phối hợp đào tạo: Đơn vị đủ năng lực đào tạo và cấp chứng chỉ.

+ S lượng lớp dự kiến: 02 lớp (25 học viên/lớp).

1.2. Tổ chức đào tạo, huấn luyện một số nội dung, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo chuyên đề

+ Mục tiêu

Cung cấp kỹ năng, kiến thức cần thiết nhm phục vụ đối tượng khởi nghiệp sáng tạo và những nhóm, cá nhân khác có liên quan trong cộng đồng.

+ Một số nội dung dự kiến

- Tư duy và kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp;

- Xây dựng thương hiệu cho các công ty khởi nghiệp;

- Kỹ năng, kinh nghiệm kêu gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp;

- Kinh nghiệm thiết kế hoạt động và tài chính bền vững cho dự án khởi nghiệp;

- Định giá công nghệ và các vấn đề về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp;

+ Đối tượng

- Doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan tâm;

- Nhóm, cá nhân có dự án khởi nghiệp được đề xuất từ các trung tâm ươm tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;

- Đối tượng khác từ cộng đồng có quan tâm đăng ký tham dự.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thời gian đào tạo: trong năm 2019 - 2020.

+ Số lượng chuyên đề dự kiến: 10 chuyên đề.

+ S lượt tham gia đào tạo: 300 lượt.

1.3. Xây dựng và đào tạo nhóm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp

+ Mục tiêu

Thành lập được 01 nhóm gồm các thành viên đang công tác tại một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội để tư vấn, hỗ trợ cho những dự án khởi nghiệp trong việc thành lập doanh nghiệp và các vấn đề khác có liên quan.

+ Nội dung

- Tổ chức lấy ý kiến về việc lựa chọn, xây dựng nhóm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp;

- Xây dựng quy chế làm việc và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho các thành viên của nhóm.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Đơn vị phối hợp:

- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Trung tâm hành chính công; Tỉnh đoàn; Hội phụ nữ tỉnh; Hội doanh nhân trẻ;

- Đơn vị phụ trách đào tạo đủ năng lực: xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, huấn luyện.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

1.4. Xây dựng Chương trình truyền thông về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

+ Mục tiêu

Giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, bao gồm hoạt động của Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp; những nội dung, sự kiện có liên quan đến hoạt động và vai trò của đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

+ Nội dung

Xây dựng chương trình và kênh truyền thông hiệu quả để giới thiệu, quảng bá những nội dung chính sau:

- Chương trình giới thiệu về chính sách, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Bình Dương

- Các chương trình về hoạt động của Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp;

- Các hoạt động, sự kiện có liên quan đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, doanh nghiệp.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Phối hợp: Đơn vị đủ năng lực thực hiện.

+ Số lượng dự kiến:

- 01 Chương trình truyền thông gồm 10 số phát trên kênh truyền hình;

- 01 kênh truyền thông qua mạng xã hội;

- 20 bài báo đăng tải trên các báo Tuổi trẻ, Thanh niên, VnExpress, Tia sáng, Khoa học và Phát triển, Bình Dương, ...

+ Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

1.5. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

+ Mục tiêu

Thu hút, giới thiệu và quảng bá một cách trực quan sinh động về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động trưng bày, thuyết trình và cuộc thi khởi nghiệp.

+ Nội dung

- Trưng bày, trình diễn của các dự án khởi nghiệp tiềm năng;

- Trưng bày, trình diễn của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Trưng bày, trình diễn của các tổ chức đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Trưng bày, trình diễn của các ý tưởng đổi mới sáng tạo từ cộng đồng (kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; các dự án, ý tưởng khác từ cộng đồng).

- Cuộc thi dành cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp; lựa chọn các dự án khởi nghiệp tiềm năng để hỗ trợ thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp;

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

+ Phối hợp: Các trường đại học, cao đẳng, đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019.

2. Các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

2.1. Hội thảo khoa học: Khoa học - Công nghệ & Đổi mới sáng tạo với giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực tương lai

+ Mục tiêu

Giới thiệu những thành tựu, mô hình giáo dục tiên tiến và vai trò trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tương lai, trước những thử thách của cuộc cách mạng công nghiệp ln thứ 4.

+ Đối tượng

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý có liên quan đến giáo dục;

- Giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức giáo dục trong và ngoài tỉnh.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Các tổ chức giáo dục trong và ngoài tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019.

2.2. Bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp gắn với tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên tư vấn hướng nghiệp tại các trường trung học ph thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

+ Mục tiêu

Góp phần đưa kiến thức về khởi nghiệp đến với đối tượng học sinh, giáo viên trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

+ Nội dung

- Bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp;

- Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đổi mới sáng tạo trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

+ Đối tượng: giáo viên các trường phổ thông trung học phụ trách công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

2.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với giáo dục STEM cho học sinh trong dịp hè 2019

+ Mục tiêu

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm thực tế về giáo dục STEM dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy hình thành kỹ năng sáng tạo trong lứa tuổi thanh thiếu nhi.

+ Nội dung dự kiến

- Trải nghiệm khoa học lý thú;

- Trải nghiệm sáng tạo Robotics;

- Trải nghiệm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật gắn với giáo dục STEM

+ Địa điểm: Nhà thiếu nhi hoặc Trung tâm văn hóa thể thao một số địa phương trong tỉnh.

+ Đối tượng: học sinh trong độ tuổi từ 8-15 tuổi.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Phối hợp: Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức giáo dục trong và ngoài tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: dịp hè 2019.

2.4. T chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục STEM cho giáo viên

+ Mục tiêu

Giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy có cơ hội tiếp cận định hướng giáo dục STEM cơ bản để từng bước nâng cao năng lực, ứng dụng giáo dục mô hình giáo dục sáng tạo trong thực tiễn công tác giảng dạy.

+ Nội dung dự kiến

(1) Định hướng giáo dục STEM cơ bản (cho tất cả các giáo viên mong muốn tham dự):

- Xác định ý nghĩa giáo dục định hướng STEM;

- Xây dựng giáo án STEM;

- Đánh giá giáo án STEM.

(2) Định hướng giáo dục STEM củng cố (dành cho giáo viên bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh cấp Trung học cơ sở)

- Khái quát về STEM và những ứng dụng;

- Giảng dạy tích hp khoa học, kỹ thuật, công nghệ;

- Các kỹ năng bổ trợ theo định hướng giáo dục STEM;

- Thiết kế đề cương tích hợp STEM.

+ Đối tượng: giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức giáo dục đủ năng lực.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2.5. Thí điểm triển khai mô hình Sân chơi công nghệ tại một số địa phương trong tỉnh

+ Mục tiêu

- Giới thiệu và tạo cơ hội tiếp cận khoa học - công nghệ thông qua mô hình giáo dục STEM robotics cho trẻ em;

- Thí điểm và đánh giá kết quả, đề xuất kế hoạch tiếp theo.

+ Nội dung: Xây dựng mô hình thí điểm, tổ chức quản lý và vận hành.

+ Đối tượng: Trẻ em độ tuổi 8-15 tuổi.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

+ Phối hợp:

- Tỉnh Đoàn; cơ sở đoàn và trung tâm văn hóa các huyện, thị xã, thành phố;

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức giáo dục đủ năng lực.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

2.6. Thí điểm tổ chức mô hình trải nghiệm sáng tạo trong giờ học ngoi khóa cho học sinh khi trung học cơ sở

+ Mục tiêu

Xây dựng thí điểm mô hình học ngoại khóa cho học sinh trung hc cơ sở theo hình thức trải nghiệm sáng tạo gắn với hoạt động của các Phòng thí nghiệm thực nghiệm (Fablab) và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.

+ Nội dung

- Liên kết, phối hợp xây dựng chương trình trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối trung học cơ sở;

- Tổ chức vận hành thử nghiệm và đánh giá kết quả, đề xuất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

+ Đối tượng

- Giáo viên, học sinh khối trung học cơ sở;

- Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

+ Địa điểm: các phòng thí nghiệm thực nghiệm (Fablab) và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

+ Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; ; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức giáo dục đủ năng lực tư vấn, đào tạo, huấn luyện.

+ Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong đó tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí cụ thể trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm để triển khai thực hiện; tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Các đơn vị phối hợp

+ Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp tuyên truyền kế hoạch đến các trường trung, tiểu học trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ đề xuất danh sách và vận động những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự.

+ Tỉnh Đoàn

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; điều động, triệu tập thanh thiếu nhi trong độ tui phù hợp tham gia trải nghiệm các hoạt động, btrí đoàn viên thanh niên hỗ trợ một số công tác tổ chức có liên quan.

+ Sở Tài chính

Căn cvào dự toán do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu theo thẩm quyền được giao; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

+ Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội có liên quan, Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nội dung theo phân công trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2019 - 2020.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- CT, PTC, UBND tỉnh
- Các Sở, KHCN, KHĐT, CT, TNMT, TP, TTTT, TC;
- Ban QLKCN
- Tỉnh Đoàn, Hội PN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;
- Trung tâm HCC;
- LĐVP (Lượng Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1757/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1757/KH-UBND 2019 về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1757/KH-UBND 2019 về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1757/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực22/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1757/KH-UBND 2019 về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1757/KH-UBND 2019 về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bình Dương

           • 22/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực