Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên; số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; số 24/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an toàn và bền vững công trình đường bộ, chống hư hỏng do khai thác, sử dụng hành lang an toàn đường bộ gây ra, phục vụ công tác bảo trì đường bộ; duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông cho lái xe và phương tiện, bảo đảm an toàn cho dân cư bên đường về môi trường như: tiếng ồn, không khí đặc biệt là bảo đảm tầm nhìn lái xe, giảm thiểu hậu quả khi xảy ra phương tiện bị TNGT văng ra khỏi đường xe chạy; và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường tỉnh, QL.19C, QL.25, QL.29 và đường giao thông nông thôn, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn giao thông; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tích cực xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, khai thác và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt góp phần giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; duy trì kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến mất trật tự, an toàn giao thông, phát sinh tai nạn và ùn tắc giao thông bao gồm các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; quản lý chặt chẽ việc sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt; kết hợp quản lý theo địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt phải đảm bảo toàn diện, thiết thực, có hiệu quả; phát hiện và đề xuất phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ở địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt. Nội dung:

- Nghiêm cấm các hành vi dẫn đến nguyên nhân mất trật tự, an toàn giao thông, phát sinh tai nạn và ùn tắc giao thông bao gồm các hành vi, cụ thể như: để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng, hp chợ trên lòng, lề đường; trông giữ xe trái phép; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ; đào khoan, xẻ đường trái phép; dựng lều quán, mái vẩy trên lề đường, vỉa hè; xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi lên vỉa hè, vào nhà; phá hủy hệ thống rãnh dọc, lấn chiếm cửa cống, san lấp hạ lưu thoát nước; đấu nối trái phép vào đường bộ; xây dựng công trình nhà ở, lều, lán trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt...; Đổ rác thải, nước thải, xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường đô thị là đường tỉnh, quốc lộ không đúng nơi quy định và các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ.

- Vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm; khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được trích từ Điều 12; Điều 13; Điều 15 và các Điều: 48, 49, 50, 51… của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hình thức: đa dạng hóa và phong phú hình thức tuyên truyền, duy trì thường xuyên và liên tục.

2. Tổng rà soát trong việc xử lý, xử phạt các vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt

- Tổ chức rà soát, xác định phần đất bảo trì đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Các hành vi bị cấm quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ; và các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 12 Luật đường sắt.

- Các Điều 12 - Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, Điều 13 - Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ), Điều 15 - Xử phạt các hành vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các Điều: 48, 49, 50, 51… của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

- Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

3. Các bước lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Căn cứ quy định các hành vi bị cấm, các hành vi vi phạm quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, tổ chức rà soát, phân loại các vi phạm cho từng đoạn, tuyến đường, sau đó tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Vận động tổ chức, cá nhân có vi phạm thuộc đối tượng giải tỏa tự giác khắc phục các hành vi vi phạm, ký cam kết không tái lấn chiếm. Hình thức vận động: phát hành văn bản tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân và lập văn bản cam kết. Nếu không khắc phục kịp thời, tiến hành xử lý, xử phạt đối với các vi phạm đối với các hành vi sau (trừ các yêu cầu cụ thể khác đối với từng nhóm hành vi):

- Đối với lĩnh vực đường bộ:

+ Bán hàng rong, buôn bán hàng hóa (kể cả bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng) trên lòng đường đô thị, vỉa hè bị cấm;

+ Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ảnh hưởng đến tầm nhìn; kể cả các vị trí đã đào bạt nền trong phạm vi đường cong để xử lý điểm đen;

+ Chiếm dụng dải phân cách của đường đôi làm nơi bày, bán hàng hóa; để vật liệu xây dựng; làm nơi để xe, trông, giữ xe;

+ Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ;

+ Đổ rác, nước thải, chất thải ra đường không đúng nơi quy định;

+ Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường đô thị là đường tỉnh, quốc lộ;

+ Sử dụng đường bộ trái phép để tổ chức các hoạt động văn hóa, diễu hành,…;

+ Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường tỉnh, quốc lộ;

+ Đối với hành vi họp chợ, mua, bán, hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn ngoài đô thị: tập trung triển khai xử lý quyết liệt các vi phạm trong phạm vi mặt đường, lề đường, mặt cầu (gồm cả phần xe chạy và phần dành cho người đi bộ nếu có), trên rãnh thoát nước;

+ Đối với các hành vi để các vật che chắn trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; treo băng rôn, biểu ngữ trái phép ảnh hưởng đến ATGT: tập trung xử lý các hành vi đặt, treo biển hiệu, biển cửa hàng, biển quảng cáo và các vật liệu che chắn khác trong phạm vi lòng đường, lề đường, rãnh thoát nước, trên hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước;

+ Đối với hành vi sử dụng trái phép đất của đường bộ ở ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị; rửa xe, bơm nước mui ảnh hưởng đến trật tự ATGT: tập trung xử lý các vi phạm: sửa chữa máy móc thiết bị lấn chiếm vào lòng, lề đường, các vi phạm rửa xe, bơm nước mui, đổ nước ra đường, chiếm dụng lòng đường.

+ Đối với các hành vi dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại: tập trung xử lý dứt điểm các hành vi dựng rạp, lều quán trong phạm vi công trình đường bộ; đồng thời không để vi phạm tái diễn mà không bị xử lý kịp thời (trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng theo Điều 25 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và các Điều 25a, 25b, 25c, 25d Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

+ Trường hợp đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà đối tượng không chấp hành, cần phải tổ chức cưỡng chế; căn cứ các quy định của pháp luật kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm;

+ Đơn vị BDTX ra quân dọn dẹp rác, vệ sinh sạch sẽ mặt đường, lề đường; tổ chức cắt xén cây, cành ảnh hưởng đến tầm nhìn và vi phạm vào Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 07:2013/TCĐBVN;

+ Xử lý các đường dây điện, dây cáp truyền hình, cáp điện thoại, đường ống dẫn nước sinh hoạt của nhân dân và tổ chức liên quan vi phạm vào tĩnh không đường bộ.

- Đối với lĩnh vực đường sắt: Tiếp tục thực hiện và hoàn thành xây dựng đường ngang, đường gom, hàng rào cách ly đang thực hiện thuộc công trình khẩn cấp giai đoạn 2 theo Kế hoạch 1856 trước đây và Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bước 2: Thực hiện thường xuyên, liên tục sau khi thực hiện bước 1 với các nội dung sau:

+ Tập trung xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt theo thẩm quyền tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

+ Tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trong phạm vi đất của đường bộ, đường sắt đối với các trường hợp không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

+ Duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

4. Phạm vi lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Phạm vi lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ: Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường tỉnh, các tuyến QL.19C, QL.25, QL.29), đường sắt, đường đô thị và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt: Áp dụng Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 đến khi hết hiệu lực (ngày 30/6/2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Áp dụng Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; trường hợp cần điều chỉnh, lập quy hoạch điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điểm đấu nối được quy hoạch.

- Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần đường đúng quy định; phải có biện pháp ngăn chặn các vi phạm từ khi mới vi phạm và báo cáo theo quy định.

- Xử lý, xử phạt vi phạm hợp đồng đối với đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên không tổ chức tuần đường đúng quy định, không kịp thời phát hiện và không báo cáo các vi phạm KCHTGT và HLATĐB.

- Theo sự phân cấp quản lý, phối hợp với tổ công tác phối hợp cấp huyện để lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác ngoài đô thị; tăng cường tham gia xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đơn vị trực tiếp thực hiện là Thanh tra Giao thông vận tải, đơn vị bảo trì đường bộ.

- Yêu cầu đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên bố trí phương tiện, lực lượng tham gia xử lý vi phạm, tổ chức cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

b) Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp. Chỉ đạo xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt theo quy định, chú trọng các ấn phẩm tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, để phổ biến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

c) Sở Xây dựng

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý trật tự xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình giao thông và các quy định có liên quan tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Đối với Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao…phải bố trí ngoài hành lang an toàn đường bộ, đường sắt không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ, đường sắt.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kiểm soát, không để giao, cấp đất không đúng thẩm quyền, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất hành lang bảo công trình đường bộ, đường sắt.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, kiến nghị và kiên quyết xử lý thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, sử dụng sai mục đích trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; lấn, chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đường sắt.

đ) Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và trật tự lòng, lề đường, vỉa hè.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thành lập tổ công tác phối hợp cấp huyện để thực hiện, trực tiếp thực hiện là các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và có sự tham gia của lực lượng: Công an huyện; Thanh tra GTVT, Tuần kiểm viên - Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh thuộc Sở GTVT và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên.

- Về lĩnh vực đường bộ: Theo phạm vi quản lý, giao các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác trùng với đường đô thị trong địa giới hành chính; xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; đơn vị trực tiếp thực hiện là Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc phòng Quản lý đô thị), Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Tổ chức quản lý sử dụng phần đất hành lang an toàn đường bộ, chỉ được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ theo quy định.

- Về lĩnh vực đường sắt: Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền; huy động các đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xóa li đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.

g) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo quy định trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt. Địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không xử lý thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

h) Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện các quy định về quản lý sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt.

k) Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tăng thời lượng phát tin bài tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về quản lý sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt.

l) Cục Quản lý đường bộ III

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ (đối với các tuyến Quốc lộ do Cục quản lý) thực hiện các nội dung:

+ Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm đất của đường bộ và HLATGT thuộc đơn vị quản lý để phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch giải tỏa phù hợp.

+ Bố trí tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ kế hoạch giải tỏa của UBND cấp huyện khi được yêu cầu.

+ Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cắm mốc, nhận bàn giao phạm vi đã được giải tỏa để phối hợp với UBND cấp xã quản lý.

- Cắm bổ sung đầy đủ các mốc “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ” theo quy định (ưu tiên các đoạn, tuyến đã được giải tỏa).

m) Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt thuộc Công ty quản lý; hoàn thành các đường gom, hàng rào còn lại để phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch giải tỏa phù hợp.

- Bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ kế hoạch giải tỏa của UBND cấp huyện theo yêu cầu.

+ Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cắm mốc, nhận bàn giao phạm vi đã được giải tỏa để phối hợp với UBND cấp xã quản lý.

- Cắm bổ sung mốc “phạm vi bảo vệ công trình đường sắt”, nhận bàn giao phạm vi đã được giải tỏa để quản lý.

2. Tiến độ thực hiện

Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch, đồng loạt ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo phạm vi quản lý và phân cấp quản lý; thành lập tổ công tác phối hợp cấp huyện để thực hiện; ra quân tháng cao điểm năm 2017: từ 15/11/2017 đến 15/12/2017.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Bố trí kinh phí tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng dẫn tại Công văn số 4290/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục Quản lý đường bộ III;
- Công ty CP Đường sắt Phú Khánh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH PY, Báo PY;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

TT

Nội dung

Hình thức

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Công tác tuyên truyền:

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền phổ biến các quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Tờ rơi, thông qua phương tiện thông tin đại chúng

Từ 15/11/2017 đến 15/12/2017

UBND cấp huyện

Thanh tra GTVT; Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh …

 

2

Vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm; khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông

Phát hành văn bản tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân; lập văn bản cam kết tự giác tháo dỡ và không vi phạm …

Thanh tra GTVT; Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh …

 

II

Các bước lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

 

 

 

 

 

1

Bước 1

Thành lập tổ công tác phối hợp cấp huyện, có sự phối hợp của các đơn vị liên quan

Từ 15/11/2017 đến 15/12/2017

UBND cấp huyện

Công an huyện; UBND cấp xã; Thanh tra GTVT; Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh; đơn vị bảo dưỡng thường xuyên; …

 

2

Bước 2

Thường xuyên

Công an huyện; UBND cấp xã; Thanh tra GTVT; Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh; đơn vị bảo dưỡng thường xuyên; …

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt Phú Yên

         • 02/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực