Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất góp phần thực hiện có hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu nội dung của Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định nội dung công việc cụ thể về thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan tổ chức hữu quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đảm bảo chất lượng.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành UBND các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Hình sự theo Kế hoạch này để bảo đảm từ ngày 01/01/2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 2 của Nghị quyết số 41/2014/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

- Công an Tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật chỉ đạo các đơn vị trực thuc t chc thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2014/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành rà soát và chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tính trên diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 và lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chp hành hình phạt tin cho các đối tượng nêu trên, theo ch đạo của Tổng cục thi hành án Dân sự.

- Sở Tư Pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tính theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 2 Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp phiếu Lý lịch tư pháp ghi “không có án tích" cho họ khi có yêu cầu, theo chỉ đạo của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ tư pháp.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện thành phố tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn của Viện kim sát nhân dân Tối cao trong việc rà soát và thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn của Tòa án nhân dân ti cao trong việc rà soát và thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết s 41/2017/QH14.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

a) Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh Sơn La, quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 cho đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, HĐND, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, t chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tư pháp tổ chức.

b) Tham gia Hội nghị trực tuyến tập hun báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 cho báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tư pháp tổ chức.

c) Tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ công chức cấp xã, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và năm 2018.

d) Tổ chức, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tuyên truyền bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 tại cơ quan tổ chức mình với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đảm bảo công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ công chức, nhất là những nội dung mới của Bộ Luật để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức khác: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức mình với nội dung và hình thức phù hợp đem lại hiệu quả thiết thực.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

đ) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017QH14.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La: Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền nội dung Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và năm 2018.

e) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự và Nghị quyết s 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14

- Công an tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

- Sở Tư pháp: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; cán bộ làm công tác Lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác điều tra, thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

- Các sở, ngành: Tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015

- Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 thuc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực mình quản lý. Báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/3/2018.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Thực hiện và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành và gửi báo cáo kết quả rà soát về S Tư pháp trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp chung vào Báo cáo của UBND tỉnh.

- Sở Tư pháp: Tổng hợp kết quả rà soát và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 trước ngày 20/04/2018 để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố các cơ quan, tổ chức có liên quan

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 được phân công tại Kế hoạch này, gửi Báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp trước ngày 30/3/2018.

2. Giao Sở Tư pháp

Theo dõi, đôn đốc các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 trước ngày 20/4/2018 để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh:
- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH (50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/10/2017
Ngày hiệu lực 24/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Sơn La
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 176/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành 24/10/2017
Ngày hiệu lực 24/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Sơn La

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Sơn La

  • 24/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực