Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Nội dung triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan liên quan; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2017.

b) Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Tháng 11 và tháng 12 năm 2017.

1.2 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

a) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý.

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý; đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Sở Tư pháp tổ chức sưu tầm, biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Các hình thức tuyên truyển, phổ biến khác

Các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: phổ biến, quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, biên soạn, phát hành các tài liệu …

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý.

- Thời gian: Quý IV năm 2017.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý

3.1. Tổ chức tập huấn nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý; cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

3.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

4.1. Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4.2. Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

4.3. Rà soát đội ngũ Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4.4. Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu giúp UBND cùng cấp cân đối ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, giới thiệu về Luật Trợ giúp pháp lý.

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý.

6. UBND các huyện, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý theo quy định.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật Sư, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Lạng Sơn

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực