Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng văn hóa ứng xử tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 03/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s1990/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mc đích

Tạo sự chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

1.2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Giai đoạn 2019-2020

- Có 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của mi nhà trường;

- Hằng năm có 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2.2. Giai đon 2021-2025

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

3.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ng, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Hình thức tuyên truyền

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các nhà trường.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xvăn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

3.2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ng xử trong trường học

- Các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện Bộ Quy tc ứng xử trên cơ sở quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...);

- Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể nhng việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thhiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc ứng xử phải ngn gọn, dnhớ, dthực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các bậc học, cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền;

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử;

- Bộ Quy tắc ứng xphải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, Website, Cổng thông tin điện tử nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống Email, hệ thống liên lạc điện tử;

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...;

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa ứng xử trong trường học.

3.3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục... để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lphép; kính trọng; yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp...).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, tình cảm của học sinh, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung của người học;

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chthể trong trường học, như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (như trong thư viện, căng tin, trực nhật...).

- Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp:

+ Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào chương trình đào tạo, các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể tổ chức;

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sng văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đt nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua việc tự học, tự rèn luyện các knăng sống, knăng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

b) Đi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngvăn, Lịch sử... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục knăng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh;

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các Câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các HSSV khóa sau;

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thhiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lchào cờ và các hoạt động tập thể;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử , thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, HSSV thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mi năm học;

- Khuyến khích HSSV tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp; nâng cao hiểu biết về thẩm mỹ, nghệ thuật cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, quốc tế;

- Tạo cơ chế để HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

- Tăng cường giáo dục, định hướng đHSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

3.4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị - HSSV, giáo viên chủ nhiệm, cvấn học tập;

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội sinh viên trong trường học;

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mu, có lòng tự trọng, có nhân cách và lối sống văn hóa.

3.5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng x

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng, chống bạo lực học đường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường. Trong quá trình triển khai bộ quy tắc ứng xử trong trường học, thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy tắc ứng xử theo hướng phù hợp với điều kiện và đặc đim của nhà trường;

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gvới gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo;

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tchức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài nhà trường; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp;

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường;

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý;

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia chăm sóc bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học, cá nhân. Tổ chức cho HSSV trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử và mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và nơi công cộng;

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gtrao đổi, xử lý các tình huống có liên quan;

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa;

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử;

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường;

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền;

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học;

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm;

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp gia chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên theo định mức hàng năm của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa, các nguồn kinh phí hp pháp khác và được quản lý thanh quyết toán theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại đơn vị;

- Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường học. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát việc xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2020, 2023; tổ chức tổng kết toàn tỉnh vào năm 2025; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn tiếp theo.

5.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Đề án trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hướng dn thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV, giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ kết Kế hoạch thực hiện Đề án vào năm 2020, 2023; tổ chức tổng kết vào năm 2025; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

5.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định hướng các hoạt động văn học, nghệ thuật, biểu diễn nhằm tuyên truyền chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho các tầng lớp nhân dân;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dn việc xây dựng, đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và các đề án khác có liên quan; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng “Gia đình văn hóa”; thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; các phong trào thi đua yêu nước.

5.4. Công an tnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HSSV tại các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

5.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xtrong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV;

- Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực truyền thông. Quản lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, internet và các chương trình phát thanh, truyền hình; các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm gigìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong HSSV tại cộng đồng;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

5.6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai có hiệu quKế hoạch này. Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học;

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.

5.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tiếp tục củng c, duy trì các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục; xây dựng chương trình chuyên đề về văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

5.8. Đề nghị y ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5.9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền trên địa bàn chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để xây dựng kế hoạch và thực hiện văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn cư trú;

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học sinh tại địa phương; bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ kiến thức, knăng về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, lễ, tết;

- Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, môi trường văn hóa trường học trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, tuyên dương các tấm gương ứng xử văn hóa;

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Chủ tịch UBND tnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, chất lượng, hiệu quKế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (đ b/c);
- TTr Tỉnh
ủy b/c);
- TTr HĐND t
nh (để b/c);
- Chủ tịch
, Phó Chtịch UBND tnh;
- UBMTTQ t
nh, Đoàn TNCSHCM tnh;
- CVP, PCVP UBND t
nh;
- Các sở: GD&ĐT, LĐTB&XH, VH
, TT&DL, TT&TT, Tài chính; Công an tnh;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TT t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở GDĐH
, GDNN trên địa bàn tỉnh;
- L
ưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng văn hóa ứng xử tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng văn hóa ứng xử tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng văn hóa ứng xử tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng văn hóa ứng xử tỉnh Thanh Hóa

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực