Văn bản khác 176/SGD&ĐT-TTr

Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr về tổ chức thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm kèm theo Quyết định 03/2008/QĐ-UBND do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr dạy thêm học thêm


UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/SGD&ĐT-TTr

Kon Tum, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2008/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2008

Thực hiện Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quy định về DTHT và thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy thêm học thêm (DTHT) trong năm học 2007-2008 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động DTHT, cấp giấy phép và đưa hoạt động dạy thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào nền nếp; tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động giáo dục và đào tạo; góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2007-2008 và các năm học tiếp theo.

2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động DTHT đối với nhà trường, các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là nhà trường) và cá nhân nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm túc Quy định về DTHT của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo, chủ động phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trong hoạt động DTHT; đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm Quy định về DTHT của UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các nhà trường:

1.1. Căn cứ Quy định DTHT của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định về DTHT và kế hoạch tự kiểm tra nội bộ các hoạt động DTHT trong và ngoài nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Điều 9 trong Quy định DTHT của UBND tỉnh.

1.2. Tất cả các nhà trường phải niêm yết tại đơn vị Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời, phổ biến, quán triệt đầy đủ trong đơn vị nội dung Quy định này.

1.3. Căn cứ Công văn số 87/SGD&ĐT-TTr ngày 01/02/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT của UBND tỉnh, nhà trường làm thủ tục gửi Phòng Giáo dục hoặc Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị cấp giấy phép theo phân cấp tại Điều 7 và Điều 8 của Quy định về DTHT.

2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục các huyện (thị):

2.1. Căn cứ Quy định DTHT của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo; Phòng Giáo dục các huyện (thị) xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định về DTHT và kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động DTHT đối với cấp học do Phòng Giáo dục các huyện (thị) quản lý. Trưởng phòng Giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Điều 8 trong Quy định DTHT của UBND tỉnh.

2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép dạy thêm theo công văn số 87/SGD&ĐT-TTr ngày 01/02/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo. Sau đó, Phòng Giáo dục căn cứ số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, lập tờ trình đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo cấp đủ số lượng mẫu phôi giấy phép do Sở Giáo dục & Đào tạo thống nhất phát hành.

2.4. Giấy phép dạy thêm ở tiểu học và THCS được đóng dấu chữ ký của người cấp và đóng dấu giáp lai ảnh của người sử dụng giấy phép.

2.5. Phòng Giáo dục quản lý và sử dụng đúng các quy định tài chính hiện hành đối với khoản thu tiền cấp giấy phép (mở tài khoản phí - lệ phí, đăng ký mua biên lai thuế tại huyện (thị), mở sổ sách theo dõi thu nộp tài chính …). Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cá nhân, đơn vị trực thuộc có dạy thêm thực hiện việc mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm theo Điều 12 Quy định về DTHT.

3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục & Đào tạo:

3.1. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục huyện (thị) các trường Cao đẳng và phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức thực hiện Quy định DTHT của UBND tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép dạy thêm đối với cấp học do Sở quản lý.

3.2. In và cấp đủ mẫu phôi giấy phép dạy thêm theo tờ trình của Phòng Giáo dục các huyện (thị). Tất cả số mẫu phôi giấy phép cấp phát cho các Phòng Giáo dục phải được ghi số sêry và đóng dấu treo của Sở Giáo dục & Đào tạo.

3.3. Sở Giáo dục & Đào tạo quản lý và sử dụng đúng các quy định tài chính hiện hành đối với khoản thu tiền cấp giấy phép (mở tài khoản phí - lệ phí, đăng ký mua biên lai thuế, mở sổ sách theo dõi thu nộp tài chính …). Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cá nhân, đơn vị trực thuộc có dạy thêm thực hiện mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm theo Điều 12 Quy định về DTHT.

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Cơ quan, bộ phận thực hiện công việc

Thời gian hoàn thành công việc

01

Xây dựng kế hoạch triển khai và KH tự kiểm tra việc thực hiện Quy định DTHT. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm trong và ngoài NT.

Các trường Tiểu học, THCS, các đơn vị trực thuộc Sở làm và gửi về Phòng Giáo dục hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý

Trước ngày 31/3/2008

02

Xây dựng kế hoạch triển khai và KH thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy định DTHT

Phòng Giáo dục thực hiện và gửi báo cáo kế hoạch về Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND huyện (thị)

Trước ngày 31/3/2008

03

Phát thảo, in mẫu phôi, ghi số sêri và cấp phát mẫu phôi giấy phép theo nhu cầu của các Phòng Giáo dục

Thanh tra Sở GD&ĐT

Từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2008

04

Nộp đơn đề nghị cấp và nhận mẫu phôi giấy phép dạy thêm tại Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục các huyện (thị)

1 tuần (từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2008).

05

Thu nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm cấp THPT. Đóng dấu treo vào phôi giấy phép dạy thêm bậc Tiểu học và THCS.

Bộ phận một cửa tại Văn phòng Sở GD&ĐT

Trước ngày 29/3/2008

06

In nội dung giấy phép, dán ảnh và trình Giám đốc Sở ký giấy phép dạy thêm cấp THPT (đợt đầu tiên).

Thanh tra Sở GD&ĐT

2 tuần (từ ngày 31/3 đến ngày 11/4/2008)

07

In nội dung giấy phép, dán ảnh và trình Trưởng phòng GD ký giấy phép dạy thêm bậc Tiểu học và THCS (đợt đầu tiên)

Phòng Giáo dục các huyện (thị)

2 tuần (từ ngày 31/3 đến ngày 11/4/2008)

08

Đóng dấu chữ ký người cấp, dấu giáp lai ảnh trên giấy phép và giao giấy phép cho người nộp hồ sơ ban đầu.

Bộ phận thu nhận hồ sơ của Phòng Giáo dục hoặc bộ phận một cửa của Văn phòng Sở.

1 tuần (từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2008)

09

Tiếp tục thu nhận hồ sơ và cấp giấy phép dạy thêm (các đợt tiếp theo) từ nhu cầu thực tế.

Theo phân cấp tại Điều 7 và Điều 8 của Quy định về DTHT và theo quy trình như trên

Bắt đầu từ ngày 21/4/2008 trở đi

10

Tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện Quy định DTHT của tỉnh và các Hướng dẫn thực hiện của Sở.

Các trường và các cơ sở giáo dục khác

2 tuần (từ ngày 21/4 đến ngày 2/5/2008)

11

Thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra đợt 1 việc thực hiện Quy định DTHT ở bậc Tiểu học và THCS

Phòng Giáo dục các huyện (thị)

4 tuần (từ ngày 21/4 đến ngày 16/5/2008)

12

Thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra đợt 1 việc thực hiện Quy định DTHT của các Phòng Giáo dục và hoạt động dạy thêm cấp THPT.

Thanh tra Sở GD&ĐT.

5 tuần (từ ngày 21/4 đến ngày 23/5/2008)

13

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đợt 1 việc thực hiện Quy định DTHT ở bậc Tiểu học và THCS.

Các Phòng Giáo dục gửi báo cho Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND các huyện (thị)

Trước ngày 23/5/2008

14

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đợt 1 việc thực hiện Quy định DTHT của Sở và của các Phòng Giáo dục.

Sở gửi báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Trước ngày 30/5/2008

15

Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra đợt 2 việc thực hiện Quy định DTHT ở bậc Tiểu học và THCS

Phòng Giáo dục các huyện (thị)

4 tuần (từ ngày 28/7 đến ngày 22/8/2008)

16

Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra đợt 2 việc thực hiện Quy định DTHT của các Phòng Giáo dục và hoạt động dạy thêm cấp THPT.

Thanh tra Sở GD&ĐT

5 tuần (từ ngày 28/7 đến ngày 29/8/2008)

17

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đợt 2 việc thực hiện Quy định DTHT ở bậc Tiểu học và THCS.

Các Phòng Giáo dục gửi báo cáo cho Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND các huyện (thị)

Trước ngày 29/8/2008

18

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đợt 2 việc thực hiện Quy định DTHT của Sở và của các Phòng Giáo dục

Sở gửi báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Trước ngày 12/9/2008

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo giao Thanh tra Sở:

1. Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch này.

2. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các Phòng Giáo dục, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Quy định về DTHT của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục & Đào tạo.

3. Phối hợp các Phòng (ban) của Sở và các Sở (ngành) có liên quan; tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy định DTHT tại các Phòng Giáo dục và hoạt động dạy thêm các lớp cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Các Phòng Giáo dục huyện (thị), các đơn vị trực thuộc Sở, các trường Cao đẳng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhận được kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Sở Giáo dục & Đào tạo (qua Thanh tra Sở) để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Phòng GD, đơn vị trực thuộc Sở, trường Cao đẳng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (để thực hiện);
- Giám đốc, các Phó giám đốc, các Phòng (ban) Sở;
- Lưu: VP-TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/SGD&ĐT-TTr

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/SGD&ĐT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/SGD&ĐT-TTr

Lược đồ Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr dạy thêm học thêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr dạy thêm học thêm
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/SGD&ĐT-TTr
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýPhạm Thị Trinh
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr dạy thêm học thêm

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/SGD&ĐT-TTr dạy thêm học thêm

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực