Văn bản khác 177/KH-UBND

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/KH-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự), đồng thời thông qua Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14). Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên tập trung chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2017 và trong năm 2018.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 bảo đảm chất lượng và tiến độ.

- Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp, để sau ngày 01/01/2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 đ thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

1.1. Nội dung:

a) Công an tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân tiến hành rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý đxem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

- Chỉ đạo, hướng dẫn trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự thuộc quyền phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà soát các đi tượng người bị kết án thuộc diện được chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 để lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 để làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt đó cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

b) Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

Tiến hành rà soát các đối tượng bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

c) Sở Tư pháp:

Tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo, thực hiện rà soát các vụ án hình sự do cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự, theo quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với các bị can đó.

- Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

- Rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện đang thụ lý, giải quyết, nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc min chp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án theo Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát, các cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối tượng người bị kết án thuc din được chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

1.2. Thời gian hoàn thành: Hết Quý IV/2017.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự cho đại diện các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức thành viên của Mặt trận trên địa bàn tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017.

b) Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14:

- Tập huấn qua hệ thống truyền hình trực tuyến do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức, gồm: Báo cáo viên pháp luật cấp tnh, đại diện Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cấp cơ sở của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về Bộ luật Hình sự, nhất là những nội dung mới cần nghiêm chỉnh chấp hành.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức thành viên của Mặt trận trên địa bàn tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và Quý I/2018.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc quyền trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14; thường xuyên đăng tải, phát sóng các tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp và các đối tượng khác (do Sở Tư pháp đề xuất) về nhng nội dung có liên quan đến Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14.

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

- Đnghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công tác thực hành quyn công t, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Toàn án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và năm 2018.

4. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác, nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Yên Bái có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự; tổng hợp kết quả rà soát rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2017.

5. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Bộ luật Hình sự

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự do bộ, ngành Trung ương chủ trì xây dựng lấy ý kiến của địa phương, như: Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII ca Bộ luật Hình sự; Nghị định quy định về việc tính tng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự; Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương.

6. Rà soát hệ thống tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, các giảng viên, giáo viên rà soát tài liệu giảng dạy môn Giáo dục công dân, các nội dung giảng dạy có liên quan đến Bộ luật Hình sự để cập nhật ngay, sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu giảng dạy cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

III. KINH PHÍ THựC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động dự toán kinh phí bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp trước 30/4/2018.

2. Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/3/2018 để tổng hợp.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức thành viên của Mặt trận trên địa bàn tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình quan tâm, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp hoặc Công an tỉnh) đ xem xét, chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu177/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu177/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 177/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Yên Bái

           • 17/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực