Văn bản khác 178/KH-UBND

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 178/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 178/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, trên cơ sở hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại văn bản số 09/HD-ĐCT ngày 30/6/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về khi nghiệp, phát triển kinh tế; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; qua đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là hội viên Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Đảm bảo sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội phụ nữ các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng và hiệu quả thiết thực.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu chung

- Thúc đẩy hiện thc hóa các ý tưởng kinh doanh, tạo phong trào khởi nghiệp trong hội viên hội phụ nữ các cấp; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

- Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hỗ trợ trên 900 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Phối hợp, hỗ trợ thành lập ít nhất 45 hợp tác xã trở lên do phụ nữ quản lý.

- 2.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

3. Đối tượng

Là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ với phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

a. Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đến cán bộ Hội phụ nữ chủ chốt các cấp.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tạo sự thống nht xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh.

- Tuyên truyền các gương điển hình, tiêu biểu trong khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ...

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, trao đổi trực tiếp với phụ nữ về khởi sự doanh nghiệp, các thông tin nghề nghiệp, việc làm với phụ nữ.

- Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, cuốn thông tin Phụ nữ Thanh Hóa...

- Xây dựng mô hình điểm tại 4 huyện, thị, thành phố đại diện vùng miền, theo nhóm đối tượng, hình thức tuyên truyền, nội dung chính sách cụ thể, kết quả các gương điển hình thực hiện kế hoạch; sau giai đoạn tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng.

- Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình, doanh nghiệp tiêu biểu do phụ nữ làm chủ trong và ngoài tỉnh.

- Lồng ghép truyền thông tại các cuộc sinh hoạt tổ/nhóm, Câu lạc bộ, các mô hình hoạt động của Hội phụ nữ các cấp.

2. Các hoạt động hỗ trợ phụ nkhởi nghiệp

a. Hỗ trợ thực hiện hóa ý tưởng kinh doanh

- Tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp, lựa chọn thông điệp và chủ đề phù hợp với tng năm.

- Hướng dẫn phụ nữ cách xây dựng ý tưởng, dự án kinh doanh; lựa chọn và tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi của phụ nữ để hỗ trợ thực hiện, nhân rộng.

b. Hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ Hội

- Đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ Hội phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát hành tài liệu cẩm nang dành cho cán bộ Hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

c. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ

- Tập huấn, đào tạo nghề và trang bị kiến thức về thành lập doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ... cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp.

- Giới thiệu, kết nối và hỗ trợ đào tạo kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tư vấn, hỗ trợ pháp lý, khoa học công nghệ, tiếp cận tín dụng,... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất/sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương.

d. Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác

- Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý điều nh cho Ban quản lý hp tác xã, tổ hợp tác; tư vấn cho Ban Quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp.

- Đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp cận các ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất.

đ. Phát triển mạng lưới các hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nhân nữ

- Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực các hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nhân nữ hiện có.

- Kết ni, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nữ; khuyến khích chị em khởi nghiệp, góp phần khích lệ tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tham gia công tác từ thiện, thực hiện an sinh xã hội.

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kiến thức phát triển doanh nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép với các chương trình, đề án của các sở, ban, ngành, địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có). Hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể, Hội Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách tỉnh hỗ trợ gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của địa phương.

- Việc lập dự toán chi tiết kinh phí, thực hiện và quyết toán hàng năm theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

- Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch theo tng năm và giai đoạn 2017-2025 có hiệu quả; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, xã để triển khai các hoạt động của kế hoạch này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách tỉnh hỗ trợ gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố phối hp với các ban ngành có liên quan tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương.

- Xây dựng các mô hình điểm nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi của kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập dự toán và hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai lồng ghép các hoạt động nâng cao năng lực kinh doanh và khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp vào chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưng doanh nhân hàng năm của tỉnh.

4. Sở Công thương

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công cho doanh nghiệp nữ; chỉ đạo triển khai lồng ghép với các chương trình, hoạt động hàng năm nhằm phát triển doanh nghiệp nữ.

5. S Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh đào tạo nghề nghiệp, trang bị kiến thức khởi sdoanh nghiệp cho lao động nữ; nghiên cứu, bổ sung các hoạt động, lồng ghép vào các chương trình, đề án liên quan để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

6. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp thực hiện các hoạt động của Đề án đào tạo nghề nông nghiệp, gắn kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên cơ sở đề xuất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- B trí nguồn vn t chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong quá trình thực hiện Đề án.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chtrì, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh và hệ thống đài phát thanh cơ sở đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến các tầng lớp nhân dân và hội viên hội phụ nữ các cấp.

- Hướng dẫn các cơ quan, báo chí xây dựng các chuyên trang, mở các chun mục về phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên các báo, đài, cuốn thông tin Phụ nữ Thanh Hóa...

8. S Khoa học và Công ngh

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương.

9. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan

Tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và các nhiệm vụ có liên quan được nêu trong kế hoạch này.

10. Hiệp hội n doanh nhân tỉnh

- Vận động Hội viên thi đua sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm khởi nghiệp, ng dụng sản phẩm sáng tạo để khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc phát triển mạng lưới hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nhân nữ, thu hút hội viên.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường hợp tác kinh doanh, tham gia các tổ chức quốc tế về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo quy định.

- Bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị - xã hội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền và tham gia tổ chức các hoạt động của Đề án và các nhiệm vụ có liên quan được nêu trong kế hoạch này đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án có liên quan.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa trong hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối thu thập thông tin, xây dựng mạng lưới, tham gia xây dựng chính sách, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ.

13. Giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo dõi, tổng hợp việc thực hiện của các ngành, các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn sơ kết, tng kết kế hoạch; định k 6 tháng và hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH t
nh;
- Hiệp Hội
nữ doanh nhân tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
lx18

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu178/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 178/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 178/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu178/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 178/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 178/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Thanh Hóa

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực