Kế hoạch 178/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 178/KH-UBND 2023 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Để triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra của Trung ương; theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và điểm c, khoản 3 Mục III Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP , tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp Đảng và Nhà nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

b) Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP .

c) Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Các cơ quan cấp tỉnh, địa phương căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền, vận động

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trong toàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

- Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan báo chí khác thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

2. Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến

- Căn cứ Công văn số 809/UBND-TH ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lập danh sách ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Sóc Trăng và được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, đã báo cáo Bộ Nội vụ, theo đó Phường 1, thành phố Sóc Trăng thuộc diện phải sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025. Do có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

- UBND thành phố Sóc Trăng chủ động đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã phù hợp với thực tiễn địa phương, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31 tháng 8 năm 2023.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng xây dựng, trình UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã từ UBND thành phố Sóc Trăng gửi đến, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023.

- Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023.

- Nội dung và mẫu Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 7 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- UBND thành phố Sóc Trăng căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã được Bộ Nội vụ có ý kiến để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương mình, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua trước khi gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025 của tỉnh; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (trước khi gửi lấy ý kiến cử tri).

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2024.

- Hồ sơ và mẫu Đề án được quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

4.1. Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án

- UBND thành phố Sóc Trăng căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất gửi đến, chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC và các quy định có liên quan; tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri của địa phương gửi đến Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện và cấp xã và báo cáo UBND tỉnh (cùng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp).

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm 2024.

- Sở Nội vụ tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri do UBND thành phố Sóc Trăng gửi đến, về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; báo cáo UBND dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (trước khi gửi lấy ý kiến HĐND các cấp liên quan).

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 10 tháng 02 năm 2024.

4.2. Trình HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Đề án

- Trên cơ sở Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 do UBND tỉnh gửi đến, ý kiến của cử tri địa phương (đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn có liên quan tán thành), HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh tại các ĐVHC có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh tại kỳ họp HĐND gần nhất hoặc tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề.

Thời gian hoàn thành:

+ HĐND cấp xã họp: chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2024.

+ HĐND cấp huyện họp: chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2024.

+ HĐND tỉnh họp: chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm 2024.

5. Trình Chính phủ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025

Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình Chính phủ (kèm theo hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh), gửi Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2024.

6. Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC hình thành sau sắp xếp

Căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời tổ chức thực hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các nội dung sau:

+ Chỉ đạo tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC sau sắp xếp đúng thời hạn theo quy định tại Chương III Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Chỉ đạo thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp, hoàn thành chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành.

+ Chỉ đạo thực hiện số lượng lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Chỉ đạo việc công nhận đơn vị hành chính cấp xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn (ấp), tổ dân phố (khóm) đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc công nhận đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; việc phân loại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp và việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại các điều từ Điều 16 đến Điều 21 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Tổ chức triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, hoàn thành trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023) đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia. Kinh phí thực hiện chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp do ngân sách địa phương bảo đảm.

7. Sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

- UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo UBND tỉnh (cùng gửi Sở Nội vụ tổng hợp).

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31 tháng 7 năm 2025;

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 20 tháng 8 năm 2025.

III. BẢO ĐẢM KINH PHÍ THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Sở Tài chính căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan để cân đối ngân sách tỉnh, trong đó được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong nguồn ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của các cơ quan cấp tỉnh và các địa phương; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở các cơ quan cấp tỉnh bao gồm: xây dựng phương án, đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức tuyên truyền, vận động; tổ chức lấy ý kiến cử tri; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; hoạt động kiến thiết thị chính và các nhiệm vụ khác do sắp xếp khác do sắp xếp ĐVHC.

2. UBND thành phố Sóc Trăng căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan chỉ đạo, tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương. UBND thành phố Sóc Trăng được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp để chi các nhiệm vụ: xây dựng phương án, đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức tuyên truyền, vận động; tổ chức lấy ý kiến cử tri; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; hoạt động kiến thiết thị chính và các nhiệm vụ khác do sắp xếp khác do sắp xếp ĐVHC.

3. Trường hợp khó trong việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện thì UBND thành phố Sóc Trăng có văn bản đề xuất gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ để phối hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Phối hợp cấp ủy cấp huyện theo phân cấp quản lý cán bộ chỉ định cấp ủy chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ đối với những ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư của các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích của việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh biết, thống nhất thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội

Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc (thủ trưởng) sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, chủ tịch UBND cấp xã có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện; định kỳ ngày cuối cùng của quý báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(Đính kèm theo Phụ lục các nhiệm vụ, đề án)

5. Sở Nội vụ làm đầu mối giúp UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới ĐVHC, tên gọi ĐVHC; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các giải pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch này của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân từ tỉnh đến cơ sở xác định rõ việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần phải sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các sở, ngành, cơ quan và địa phương liên quan gửi các kiến nghị, đề xuất đến Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND thành phố Sóc Trăng;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Lâu

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp

Cấp trình hoặc gửi Văn bản

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Hoàn thiện chính sách, pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

1

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND thành phố Sóc Trăng rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Theo thời gian quy định của Bộ Xây Dựng

2

Hướng dẫn việc lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp và các văn bản Hướng dẫn của Bộ Tài chính

Sở Tài chính

UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

3

- Triển khai hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Triển khai hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản triển khai, hướng dẫn

4

- Cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai và thống kê hằng năm của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Gửi Sở Nội vụ tổng hợp

Văn bản cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

5

Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

6

- Hướng dẫn và thực hiện việc cung cấp số liệu dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp

- Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan

- Gửi Sở Nội vụ tổng hợp

- Báo cáo UBND tỉnh

- Báo cáo UBND tỉnh

- Văn bản cung cấp số liệu

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

- Văn bản xác định ĐVHC trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

7

- Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng điểm về quốc phòng

- Hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Sóc Trăng

Gửi Sở Nội vụ tổng hợp

- Văn bản xác định ĐVHC trọng điểm về quốc phòng

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

8

- Hướng dẫn việc thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

9

- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp

- Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban Dân tộc

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

10

Lập dự toán, định mức chi; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng; UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản/Quyết định về phê duyệt dự toán, các văn bản khác

II

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Phương án, Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã (cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại mục II, Kế hoạch này)

1

Tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền,vận động

1.1

Tham mưu UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trong toàn tỉnh

Sở Nội vụ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Sóc Trăng

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này

1.2

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Sóc Trăng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Sóc Trăng

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các chương trình, chuyên đề, chuyên mục, ấn phẩm...

Thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này

2

Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

2.1

Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã toàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện

chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023

2.2

UBND thành phố Sóc Trăng xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của địa phương mình (sau khi có ý thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy); trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (cùng gửi Sở Nội vụ tổng hợp)

UBND thành phố Sóc Trăng

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương

chậm nhất là ngày 31 tháng 8 năm 2023

2.3

Sở Nội vụ tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023

2.4

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản báo cáo Bộ Nội vụ

Văn bản của UBND tỉnh kèm Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, gửi Bộ Nội vụ

chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023

2.5

Hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh (sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ); báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thống nhất; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Phương án tổng thể để tổng hợp

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham mưu UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ

Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh sau khi tiếp thu

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ

3

Xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn của phân loại đô thị và thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với ĐVHC cấp xã hình thành mới sau sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh, gửi kèm Báo cáo trình Bộ Xây dựng thẩm định, cho ý kiến thẩm định

Theo thời gian quy định của Bộ Xây dựng

4

Xây dựng và trình Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

4.1

Đề xuất thời gian trình hồ sơ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ tổng hợp

4.2

UBND thành phố Sóc Trăng xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương, trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trước khi báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, (cùng gửi Sở Nội vụ) để tổng hợp, xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã chung của tỉnh

UBND thành phố Sóc Trăng

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đề án sắp xếp của UBND thành phố Sóc Trăng

Chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023

4.3

Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh; báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức việc lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp thông qua

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đề án sắp xếp chung của tỉnh

Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2024

5

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

5.1

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án

5.1.1

Chỉ đạo các địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh

5.1.2

Gửi Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đến UBND thành phố Sóc Trăng để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh

5.1.3

UBND thành phố Sóc Trăng căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh gửi đến tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC và các văn bản có liên quan; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về UBND tỉnh (cùng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp).

UBND thành phố Sóc Trăng

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan từ tỉnh đến cơ sở

Báo cáo UBND tỉnh

Báo cáo của UBND thành phố Sóc Trăng về kết quả lấy ý kiến của cử tri tại các địa phương

Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm 2024

5.1.4

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn toàn tỉnh về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để thực hiện quy trình lấy ý kiến HĐND các cấp

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng

Báo cáo UBND tỉnh

Văn bản trình UBND tỉnh (kèm Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri)

Chậm nhất là ngày 10 tháng 02 năm 2024

5.2

Trình HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Đề án

5.2.1

Gửi Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đến HĐND cấp huyện, cấp xã tại các địa phương thực hiện sắp xếp để thực hiện quy trình việc lấy ý kiến HĐND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

UBND thành phố Sóc Trăng các cơ quan, đơn vị liên quan

Trình UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh gửi HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện sắp xếp

5.2.2

HĐND cấp xã họp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC

Căn cứ Văn bản của UBND tỉnh

Sở Nội vụ; UBND thành phố Sóc Trăng

Trình HĐND cấp xã

Nghị quyết của HĐND cấp xã; báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND

Chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2024

5.2.3

HĐND thành phố Sóc Trăng họp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

Căn cứ Văn bản của UBND tỉnh

Sở Nội vụ; UBND thành phố Sóc Trăng

Trình HĐND thành phố Sóc Trăng

Nghị quyết của HĐND thành phố Sóc Trăng; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã trên địa bàn; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND thành phố Sóc Trăng

Chậm nhất là ngày 29 tháng 02 năm 2024

5.2.4

HĐND tỉnh họp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình, Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết

Tờ trình của UBND tỉnh (kèm dự thảo Nghị quyết và các tài liệu gửi kèm);

Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã trên địa bàn; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND thành phố Sóc Trăng

Chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2024

6

Hoàn thiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, trình Chính phủ (gửi Bộ Nội vụ)

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trình UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh trình Chính phủ, Bộ Nội vụ (có kèm hồ sơ liên quan)

Chậm nhất là ngày 20 tháng 3 năm 2024

7

Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC hình thành sau sắp xếp

7.1

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đúng thời hạn theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, UBND thành phố Sóc Trăng; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

7.2

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành

7.3

Thực hiện số lượng lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, UBND thành phố Sóc Trăng; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

7.4

Thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Sở Tài chính, UBND thành phố Sóc Trăng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

7.5

Thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

7.6

Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã dược phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động; việc phân loại đô thị, phân loại ĐVHC hình thành sau sắp xếp và việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại các điều từ Điều 16 đến Điều 21 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách nội dung, lĩnh vực

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Trình UBND tỉnh

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 3 5/2023/UBTVQH15

7.7

Tổ chức lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trình UBND tỉnh

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được chỉnh lý, bổ sung

Chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành

8

Sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

8.1

Tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của từng địa phương, đơn vị

UBND thành phố Sóc Trăng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Gửi báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp

Hội nghị sơ kết, Báo cáo sơ kết

8.2

Tổ chức sơ kết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

UBND tỉnh

Hội nghị sơ kết, Báo cáo sơ kết

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu178/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(02/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 178/KH-UBND 2023 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 178/KH-UBND 2023 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Sóc Trăng
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu178/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Lâu
        Ngày ban hành15/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (02/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 178/KH-UBND 2023 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 178/KH-UBND 2023 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Sóc Trăng

              • 15/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực