Văn bản khác 179/KH-UBND

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 179/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (sau đây gọi là Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14); Quyết định số 1539/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; công tác phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 phải bám sát Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sau ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh. Gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với việc triển khai các Bộ luật, Luật và Nghị quyết có liên quan.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành; hoàn thành công việc đúng thời hạn, có chất lượng. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo Kế hoạch này.

Đối với các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng chưa triển khai, hoặc đã triển khai nhưng tạm ngừng thì tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch này.

c) Th­ường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện, bảo đảm sau ngày 01/01/2018 Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14

1.1. Hội nghị ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan khối tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các thành phần có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

1.2. Hội nghị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và ở cấp huyện

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương bằng hình thức phù hợp.

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn và cử Báo cáo viên giúp UBND cấp xã tổ chức hội nghị triển khai tại cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trên báo chí, các phương tiệntruyền thông và các hình thức khác

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự đến các tầng lớp nhân dân.

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó chú trọng những nội dung mới, có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ công dân; có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Sở Tư pháp sưu tầm, biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, cung cấp cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên nghiên cứu, sử dụng.

Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

Từ năm 2018, căn cứ điều kiện, chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo việc tuyên truyền truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự 2015 do ngành, đơn vị mình chủ trì tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Thời gian: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 100/2015/QH13 được sửa đổi tại 12/2017/QH14">41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

5. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch này tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 179/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 179/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 179/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Lạng Sơn
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 179/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 179/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 179/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Lạng Sơn

  • 20/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực