Văn bản khác 179/KH-UBND

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 179/KH-UBND 2020 hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (Quyết định số 135/QĐ-TTg); Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg .

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, qua đó đổi mới phương thức và nội dung thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở.

2. Yêu cầu.

- Bám sát mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg .

- Hệ thống thông tin cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật, kết nối, vận hành theo yêu cầu, chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo các quy định của UBND thành phố Hà Nội.

- Phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư.

3. Các mục tiêu cụ thể.

3.1. Mục tiêu đến năm 2025.

- Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

- Phấn đấu từ năm 2021 trở đi, 100% đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

3.2. Tầm nhìn đến năm 2030.

- Người dân trên địa bàn Thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở qua hệ thống thông tin cơ sở.

- Hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đại, góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với tình hình thực tế.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo kết nối trực tiếp hoặc dự liệu khả năng kết nối trực tiếp đến “hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở” (sau đây gọi tắt là “hệ thống thông tin nguồn”) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để nhận nội dung phát thanh. Thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

- Tiếp tục duy trì, sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt. Đối với đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần không phù hợp với quy định hiện hành phải thực hiện chuyển đổi sang phương thức khác phù hợp với Quyết định số 135/QĐ-TTg ngay trong giai đoạn 2020-2021. Đối với những đài xuống cấp, hư hỏng không thể sửa chữa, không thể tiếp tục sử dụng thì xem xét đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông thay thế cho phù hợp với điều kiện của địa phương, lưu ý sử dụng lại các cụm loa còn hoạt động tốt.

- Trong giai đoạn trước mắt, đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phải đảm bảo danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật theo khuyến nghị tại Công văn số 1879/BTTTT-TTCS ngày 13/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo các quy định, yêu cầu khác theo Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cung cấp, quản lý thông tin trên “hệ thống thông tin nguồn” và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, quản lý và vận hành đài truyền thanh cơ sở (theo lộ trình thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg), đài truyền thanh cơ sở thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố.

* Thời gian thực hiện: Hằng năm.

* Kết quả, sản phẩm: Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo kết nối hoặc dự liệu khả năng kết nối với “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bảng tin điện tử công cộng.

- Hệ thống bảng tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, được kết nối với “hệ thống thông tin nguồn” do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để lấy nội dung hiển thị thông qua Internet hoặc mạng viễn thông.

- Tiếp tục duy trì, sử dụng bảng tin điện tử đang hoạt động tốt đến khi cần sửa chữa, thay thế thì xem xét các yếu tố công nghệ, kỹ thuật, đảm bảo kết nối theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với những bảng tin điện tử công cộng do cơ quan nhà nước thuộc Thành phố thiết lập sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào sử dụng “hệ thống thông tin nguồn” thì đảm bảo việc kết nối theo yêu cầu ngay từ đầu. Việc thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng phải phù hợp với điều kiện của địa phương. Thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Hằng năm.

* Kết quả, sản phẩm: Hệ thống bảng tin điện tử công cộng đảm bảo kết nối với “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ số để khai thác, biên soạn, biên tập tin bài, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin... Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng nội dung thông tin.

* Thời gian thực hiện: Hằng năm.

* Kết quả, sản phẩm: Các khóa/lớp/buổi bồi dưỡng, tập huấn.

4. Các nội dung phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

- Phối hợp xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh: tham gia ý kiến khi được Bộ Thông tin và Truyền thông tham vấn về giao diện, tính năng, nội dung; vận động người dân trên địa bàn Thành phố sử dụng ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

- Phối hợp xây dựng “hệ thống thông tin nguồn”, các đơn vị thuộc Thành phố chuẩn bị hạ tầng cài đặt, vận hành hệ thống bảo đảm tối ưu nguồn lực, hạ tầng tại địa phương, trọng tâm là hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống bảng tin điện tử công cộng có thể kết nối “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, cung cấp, phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn tại địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, tổ chức xây dựng, củng cố, phát triển và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo người dân.

- Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo, đánh giá và đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và thiết lập bảng tin điện tử công cộng đảm bảo kết nối “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu UBND Thành phố phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có Quy chế quản lý và hoạt động của đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn Thành phố (bao gồm quản lý và hoạt động của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông).

- Rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh các nội dung của Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố, đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền và điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở, ứng dụng phục vụ hoạt động thông tin cơ sở trên thiết bị thông minh do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.

2. Sở Tài chính.

Chủ trì hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện thị xã lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán của đơn vị gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

3. Các Sở, Ban, ngành Thành phố.

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở.

4. UBND quận, huyện, thị xã.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và bảng tin điện tử công cộng kết nối “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, yêu cầu, chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Bố trí ngân sách hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và kinh phí bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.

6. Định kỳ trước ngày 16 tháng 12 hằng năm, các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (thời gian chốt số liệu từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến hết ngày 14 tháng 12 năm báo cáo). Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; Để báo cáo
- PTTg Chính phủ Vũ Đức Đam; Để báo cáo
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Thông tin và Truyền thông; Để báo cáo
- Bí thư Thành ủy; Để báo cáo
- Các Phó Bí thư Thành ủy; Để báo cáo
- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Văn Sửu, Ngô V
ăn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP L.T.Lực, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXHg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu179/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2020
Ngày hiệu lực07/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 179/KH-UBND 2020 hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 179/KH-UBND 2020 hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu179/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành07/09/2020
        Ngày hiệu lực07/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 179/KH-UBND 2020 hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 179/KH-UBND 2020 hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội

              • 07/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực