Văn bản khác 18/KH-TLĐ

Kế hoạch 18/KH-TLĐ năm 2014 triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 18/KH-TLĐ 2014 phát triển gia đình Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình đến 2020


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HÀNG NĂM

Nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là CNVCLĐ) của các cấp công đoàn đề cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam.

- Tuyên truyền để các thành viên trong gia đình CNVCLĐ kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, của CNVCLĐ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình.

2.2. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạt trên 95% gia đình CNVCLĐ được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

2.3. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạt trên 95% CNVCLĐ trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, về sức khỏe sinh sản, tình dục trước hôn nhân, về phòng chống bạo lực gia đình.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ công đoàn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nữ công, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, việc thực hiện các chính sách pháp luật về gia đình, hôn nhân gia đình và lồng ghép trong các nhiệm vụ hoạt động công đoàn.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc n­ước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với việc tổ chức cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ hạnh phúc”. Hàng năm, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đồng thời bình xét, khen thưởng, biểu dương kịp thời những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng.

4. Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình. Vận động CNVCLĐ ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực và tham gia cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ hạnh phúc”.

5. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan CNVCLĐ, đặc biệt những chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ.

6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội trong CNVCLĐ, tạo điều kiện cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó vươn lên.

7. Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

8. Trong năm 2014, các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ được tổ chức từ ngày 8/3/2014 đến ngày 21/3/2014 trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2014 với chủ để “Yêu thương và chia sẻ” theo tinh thần công văn 342/BVHTTDL-GĐ ngày 18/2/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1.1. Tiếp tục cụ thể hóa việc chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

1.2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống công đoàn, trang thông tin điện tử, bản tin công đoàn các cấp phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và tuyên truyền, nhân rộng các gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

1.3. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

1.4. Hướng dẫn tổ chức cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ hạnh phúc” .

1.5. Giao cho Ban Nữ công Tổng Liên đoàn chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị để tham mưu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương

2.1. Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm có hiệu quả và định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả hoạt động về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Nữ công).

2.2. Phối hợp với chính quyền đồng cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

2.3. Tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ hạnh phúc” và tùy theo điều kiện thực tế, hàng năm có thể tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về vấn đề gia đình và hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (B/c);
- Thủ tướng Chính phủ (B/C);
- Văn phòng Chính phủ (B/C);
- Bộ VHTT&DL (P/h);
- LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ tổng Cty trực thuộc TLĐ (T/h);
- Lưu VP, NC, Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hồng

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

KÈM THEO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HÀNG NĂM
(Số 18/KH-TLĐ ngày 28 tháng 2 năm 2014)

1. Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

3. Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

4. Công văn số 342/BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.

5. Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

Đề nghị các đơn vị truy cập vào địa chỉ: http//congdoanvn.org.vn để lấy các tài liệu trên, đồng thời nghiên cứu thêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn liên quan đến công tác nữ công (đã in và phát hành tới các đơn vị vào tháng 6/2013).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/KH-TLĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu18/KH-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/KH-TLĐ

Lược đồ Kế hoạch 18/KH-TLĐ 2014 phát triển gia đình Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 18/KH-TLĐ 2014 phát triển gia đình Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu18/KH-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 18/KH-TLĐ 2014 phát triển gia đình Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 18/KH-TLĐ 2014 phát triển gia đình Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình đến 2020

           • 28/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực