Văn bản khác 18/KH-UBND

Kế hoạch 18/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 18/KH-UBND 2014 rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG NĂM 2014

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Nhằm phát hiện kịp thời đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính không phù hợp, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi rà soát quy định thủ tục hành chính.

1. Về mục tiêu:

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp; phát hiện những TTHC còn rờm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức.

Mặt khác, việc thực hiện TTHC nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, TTHC cần được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng các phương án đơn giản hóa các TTHC được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

Cắt giảm các TTHC để hoàn thiện các nội dung về quy định, thủ tục hành chính.

Sản phẩm rà soát quy định TTHC phải cụ thể, thiết thực, thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Việc rà soát quy định, TTHC nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói chung, rà soát quy định, TTHC nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và mỗi cán bộ công chức, viên chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính.

3. Phạm vi rà soát:

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hoặc các Bộ TTHC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố.

Các mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện để thực hiện đối với từng thủ tục hành chính.

II. Nội dung Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính.

1. Tiêu chí, nguyên tắc rà soát:

Rà soát các TTHC theo các tiêu chí sau: đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan.

Kế hoạch rà soát TTHC phải được phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết TTHC; bảo đảm tính công khai, khách quan, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà khi giải quyết TTHC; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

2. Đính kèm danh mục rà soát các quy định thủ tục hành chính.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung rà soát

Phương án dự kiến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới các văn bản có chứa quy định thủ tục hành chính

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

I

Lĩnh vực Trồng trọt chăn nuôi.

1

Thủ tục đăng ký quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt .

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

 

2

Thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc thú y.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

 

3

Thủ tục đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

 

II

Lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

1

Thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

 

III

Lĩnh vực Thú y.

1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

2

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chuẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

3

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

4

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện, thị xã, thành phố.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến thay thế;

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

IV

Lĩnh vực Thủy sản.

1

Thủ tục đăng ký bè cá.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tàu cá.

- Hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá – tàu đóng mới.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cải hoán.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

5

Thủ tục đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

I

Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư tại Việt Nam.

1

Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

2

Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung;

II

Lĩnh vực Đấu thầu.

1

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với các dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có tổng mức đầu tư trên (bảy tỷ đồng).

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh: dự kiến Sửa đổi, bổ sung.

2

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với các dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có tổng mức đầu tư không quá (bảy tỷ đồng).

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến Sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh: dự kiến Sửa đổi, bổ sung.

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác.

1

Thủ tục xin chuyển trường của học sinh cấp THPT đối với trường hợp chuyển trường trong, ngoài tỉnh.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh: dự kiến Sửa đổi, bổ sung.

II

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ.

1

Thủ tục điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (bổ sung các biểu mẫu).

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

2

Thủ tục cấp phát bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THCS (bổ sung các biểu mẫu).

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ.

I

Lĩnh vực Công tác lãnh sự.

1

Thủ tục xin phép xuất cảnh.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong văn bản của UBND tỉnh:

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

2

Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung;

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của của Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

3

Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài là viên chức đoàn khách tỉnh Takeo và Kandal Vương quốc Campuchia.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của của UBND tỉnh:

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

II

Lĩnh vực Lễ tân.

1

Thủ tục cho phép sử dụng thể đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung;

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của của UBND tỉnh:

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

2

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) do thẻ ABTC hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hạn.

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung;

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của của UBND tỉnh:

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

I

Lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động.

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường đối với nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, khách sạn.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

II

Lĩnh vực Quảng cáo.

1

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo.

Thời hạn giải quyết.

 

2

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn.

Thời hạn giải quyết.

 

3

Thủ tục tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Thời hạn giải quyết.

 

III

Lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật.

1

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Thời hạn giải quyết.

 

2

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Thời hạn giải quyết

 

3

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu.

Thời hạn giải quyết

 

4

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thời hạn giải quyết

 

IV

Lĩnh vực Khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch

1

Thủ tục công nhận khu du lịch địa phương.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

 

2

Thủ tục công nhận điểm du lịch địa phương.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

 

3

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

I

Lĩnh vực Xuất bản.

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

 

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in địa phương.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

II

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử.

1

Thủ tục cấp giấy phép trang tin điện tử tổng hợp.

- Hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến thay thế.

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG.

I

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng.

1

Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ.

II

Lĩnh vực Xây dựng.

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

6

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

7

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

9

Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

10

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

11

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

13

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

14

Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình.

 

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

15

Thủ tục Thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến thay thế.

 

16

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật cấp I, II.

 

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến thay thế.

 

17

Thủ tục Góp ý thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

18

Thủ tục Góp ý thẩm định nhiệm vụ, phương án, dự toán khảo sát địa chất công trình.

- Hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

TTHC ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN.

I

Lĩnh vực Xây dựng.

1

Thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng nhà ở nông thôn.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

II

Lĩnh vực Nông nghiệp.

1.

Thủ tục đăng ký nuôi, tiêm phòng vịt chạy đồng và cấp sổ vịt chạy đồng.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

III

Lĩnh vực Công nghiệp.

1

Thủ tục đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến thay thế.

IV

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp.

1

Thủ tục đăng ký kết hôn.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

2

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

3

Thủ tục đăng ký khai sinh.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

4

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

5

Thủ tục đăng ký lại việc sinh.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

6

Thủ tục đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

7

Thủ tục đăng ký lại việc tử.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

8

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

9

Thủ tục đăng ký việc giám hộ.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

10

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ. Trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan có thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

12

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác nhận lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

13

Thủ tục chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh).

- Trình tự thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính.

Hồ sơ.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

15

Thủ tục chứng thực chữ ký.

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

IV

Lĩnh vực Văn hóa.

1

Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời và cấp phép kinh doanh Karaoke.

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Kết quả thực hiện TTHC.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Dự kiến thay thế.

V

Lĩnh vực Thanh tra.

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai; thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; thủ tục khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương:

+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung;

+ Dự kiến thay thế.

VI

Lĩnh vực Đất đai.

1

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Trình tự thực hiện.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

VII

Lĩnh vực Đường bộ.

1

Thủ tục cấp phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường; thủ tục cấp phép tạm thời sử dụng 1 phần vỉa hè; thủ tục gia hạn giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Cách thức thực hiện.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

VIII

Lĩnh vực Đường thủy nội địa không thuộc diện đăng kiểm.

1

Các thủ tục thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa không thuộc diện đăng kiểm.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

TTHC CHUNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

I

Lĩnh vực Đất đai.

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Cách thức thực hiện.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến thay thế.

II

Lĩnh vực Môi trường.

1

Thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Hồ sơ.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung

III

Lĩnh vực Đăng ký, Quản lý cư trú.

1

Thủ tục đăng ký thường trú.

- Cách thức thực hiện;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung

2

Thủ tục đăng ký tạm trú.

Cách thức thực hiện.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung

IV

Lĩnh vực Dạy nghề.

1

Thủ tục xác nhận đơn đăng ký học nghề.

- Trình tự thực hiện;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

V

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp.

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính.

Cơ quan thực hiện TTHC.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của cơ quan thẩm quyền trung ương: dự kiến sửa đổi, bổ sung.

VI

Lĩnh vực Người có công.

1

Thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC văn bản của UBND tỉnh: dự kiến sửa đổi, bổ sung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu18/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 18/KH-UBND 2014 rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 18/KH-UBND 2014 rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu18/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 18/KH-UBND 2014 rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 18/KH-UBND 2014 rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang

             • 17/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực