Văn bản khác 18/KH-UBND

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW “về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Nội dung toàn văn Kế hoạch 18/KH-UBND 2017 thực hiện 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 14-CTR/TU NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THÀNH ỦY CẦN THƠ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 07-KL/TW NGÀY 28/9/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

Thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và của cả nước về các mặt: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa đất nước; trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 28 tháng 9 năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016, được cụ thể hóa bằng Chương trình số 14-CTr/TU ngày 16/01/2017 của Thành ủy Cần Thơ, nhằm khai thác đúng mức những thế mạnh, tiềm năng và triển vọng phát triển của thành phố, đồng thời phải sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị hạt nhân, thật sự đóng vai trò trung tâm toàn diện, là động lực phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ của Vùng.

Thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2016 - 2020, để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và của cả nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị.

2. Các sở, ban, ngành tích cực nghiên cứu, chủ động đề xuất với UBND thành phố phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, sớm triển khai và hoàn thành các dự án trọng điểm thuộc nhiệm vụ đầu tư của Bộ, ngành Trung ương, của thành phố Cần Thơ đã được xác định, tạo thêm nguồn lực, động lực mới, để thành phố phát triển theo mục tiêu, định hướng đã đề ra.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện, trách nhiệm đối với các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện nhằm phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh đùn đẩy nhiệm vụ.

4. Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị thật cụ thể, theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu:

Phát triển kinh tế với mức tăng trưởng cao hơn, ổn định hơn 10 năm trước; xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, tăng đáng kể thu nhập của người dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng, kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị hạt nhân, thật sự đóng vai trò trung tâm toàn diện, là động lực phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ của Vùng.

2. Nhiệm vụ:

a) Tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp ở trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng thời giữ cho được môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế.

b) Tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đề về cơ chế, chính sách để đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực, cả nhân lực, vật lực và tài lực, cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần; cả nguồn lực, động lực của thành phố, của Vùng và từ Trung ương.

c) Tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh hơn và đồng bộ hơn về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng; tích cực bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm để xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh.

đ) Tiếp tục chăm lo phát triển con người một cách toàn diện hơn nữa. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

e) Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

g) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông, tăng cường phòng, chống cháy nổ.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5% - 8%/năm.

(2) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đạt 97 triệu đồng.

(3) Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: tỷ trọng khu vực I chiếm 7,31%; khu vực II chiếm 32,36%; khu vực III chiếm 60,33% trong cơ cấu GRDP.

(4) Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 11 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu 3,8 tỷ USD trong nhiệm kỳ 2015-2020.

(5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 từ 280.000 - 300.000 tỷ đồng; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt từ 54 - 58%.

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao tăng bình quân 11,6%/năm; trong đó, thu nội địa tăng bình quân 12,4%/năm, thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%/năm. Tổng chi cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu tăng bình quân 12,4%/năm.

(7) Đến năm 2020, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi: mẫu giáo đạt 93%; tiểu học 100%; trung học cơ sở 90%; trung học phổ thông 70%.

(8) Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 - 80%.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5%/năm (chuẩn 2016-2020).

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% vào năm 2020.

(11) Xây dựng, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (36/36 xã).

(12) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 83%; trong đó, đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 80%.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 93%.

III. CÁC GIẢI PHÁP

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được Nghị quyết số 45-NQ/TW, Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thành phố cần tập trung thực hiện những giải pháp thuộc các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về nhiệm vụ: "Tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp ở trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng thời giữ cho được môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế”.

a) Giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện:

- Tiếp tục tổ chức, tăng cường quản lý việc thực hiện có hiệu quả, đúng theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng,

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các quy hoạch cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên phù hợp với vị trí, vai trò của thành phố, của địa phương gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Vùng, của Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, đảm bảo yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu đầu tư công, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/3/2016 của UBND thành phố về tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tăng năng suất lao động, sản phẩm có chất lượng cao; tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực ở trình độ cao, giá trị gia tăng lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

- Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp hiện có. Hoàn thành thủ tục, triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu công nghiệp tập trung.

b) Giao các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Thực hiện tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình quản lý sản xuất, mang tính hiện đại; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như: công nghiệp chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao, công nghiệp cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp sử dụng năng lượng mới, tiết kiệm và hiệu quả, công nghiệp xanh thân thiện với môi trường, tạo sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh; nâng dần vị thế công nghiệp của thành phố có vị trí tương xứng trong nền công nghiệp của các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Tăng cường liên kết thương mại, dịch vụ với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước. Khuyến khích đầu tư phát triển chợ đầu mối, phố chuyên doanh, nhất là trung tâm hậu cần logistic vùng ĐBSCL, nâng tầm vai trò đầu tàu của thành phố là trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng.

- Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch thành phố thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, đóng góp quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố. Tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hoạt động thúc đẩy du lịch liên vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trọng điểm: khu du lịch Cồn Sơn, cồn Tân Lộc, Vườn cò Bằng Lăng và khu du lịch đô thị sinh thái huyện Phong Điền; các công trình di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, cấp thành phố; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao phục vụ phát triển dịch vụ du lịch.

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái, phấn đấu trở thành trung tâm cung ứng một số giống cây trồng, vật nuôi chủ lực, hình thành các tiểu vùng nông nghiệp đặc trưng1; mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa các nông sản chủ lực và sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo ra nông sản sạch, an toàn, phục vụ xuất khẩu và cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Vùng.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng tiến độ.

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Phát triển các dịch vụ và thị trường khoa học - công nghệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

2. Về nhiệm vụ: “Tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đề về cơ chế, chính sách để đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực, cả nhân lực, vật lực và tài lực, cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần; cả nguồn lực, động lực của thành phố, của Vùng và từ Trung ương”:

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

Khẩn trương giải trình, điều chỉnh bổ sung, báo cáo UBND thành phố phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ; trong đó, tập trung vào: cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cơ chế huy động vốn ODA, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư (miễn giảm thuế, giá thuê đất,…); Cơ chế về tài chính, ngân sách đối với các khoản thu phân chia và ngân sách Trung ương hưởng 100%; cơ chế phân cấp quản lý về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy,…, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Cần Thơ thành đô thị hạt nhân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển các tỉnh lân cận trong Vùng.

b) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan:

Chủ động xây dựng đề án, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Trung ương quyết định thành lập Sàn Giao dịch công nghệ vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ.

c) Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa , Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chủ đề: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trong suốt nhiệm kỳ 2016-2020, phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ về: Thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư, đặc biệt thu hút mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành, lĩnh vực công nghệ cao; huy động được một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty lớn trong và ngoài nước, nhà đầu tư tiềm năng, các đối tác chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ đầu tư vào các dự án trọng điểm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở dịch vụ phát triển du lịch.

- Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Thường xuyên rà soát, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù, đặc biệt đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện có hiệu quả kêu gọi xã hội hóa, công khai nhu cầu xã hội hóa, cơ chế, chính sách thu hút và hồ sơ thủ tục, trình tự, quy trình giải quyết các dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả liên kết hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; xây dựng các chương trình, dự án thực hiện thí điểm liên kết trên cơ sở khai thác tối đa, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và xã hội hóa đầu tư.

d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố nói riêng và của quốc gia nói chung, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, tập trung và thống nhất quản lý. Hoàn thiện Đề án khai thác và quản lý quỹ đất giai đoạn 2016-2020, công khai các quy hoạch, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, giúp các doanh nghiệp bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách giảm giá thuê đất trong khu công nghiệp, các địa bàn có tiềm năng để kêu gọi đầu tư. Điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất “sạch” cho thành phố.

3. Về nhiệm vụ: “Tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh hơn và đồng bộ hơn về cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng; tích cực bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện:

- Xây dựng, đề xuất UBND thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Kết luận số 07-KL/TW ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung và đề nghị Bộ, ngành Trung ương sớm triển khai dự án trọng điểm trong danh mục đầu tư thuộc Bộ, ngành, Doanh nghiệp Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2016-2020, duy trì tỷ trọng đầu tư công hợp lý trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động vốn bằng nhiều hình thức; đảm bảo về nguồn vốn cho đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng theo kế hoạch; tranh thủ các nguồn tài trợ ODA và các nguồn huy động hợp pháp khác trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

b) Giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện:

Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với các sở chuyên ngành, địa phương thuộc các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm, đề xuất cụ thể danh mục các công trình chủ yếu trong từng giai đoạn, thống nhất trình UBND các tỉnh, thành phố kiến nghị Trung ương tập trung đầu tư hoặc cùng phối hợp kêu gọi đầu tư.

Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy kết nối liên vùng mang tính hiện đại, bền vững, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, hạn chế ô nhiễm không khí; phát triển và xây dựng các hồ điều tiết, ứng phó biến đổi khí hậu; khai thác có hiệu quả cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, hệ thống cảng biển, cảng nội địa, dịch vụ hậu cần logistic; các công trình di tích lịch sử, văn hóa, tuyến phát triển du lịch.

c) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện:

Đề xuất UBND thành phố đề nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng đối với các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng2. Kiến nghị, đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan triển khai đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2016 - 2020 như: Đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ (đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ); nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0-Km7; nâng cấp đường từ Ngã Năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui, giai đoạn II thuộc tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu; đường nối Quốc lộ 91 với tuyến Nam Sông Hậu; nạo vét, duy tu luồng lạch và kiên cố hóa bờ sông chống sạt lỡ trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia qua địa bàn thành phố (sông Hậu, sông Cần Thơ, kênh Cái Sắn, kênh Ô Môn - Thị Đội); xây dựng, phát triển hệ thống cụm, cảng biển tại thành phố Cần Thơ theo quy hoạch cảng biển vùng ĐBSCL3; mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; xúc tiến nhanh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, sớm đầu tư giai đoạn sau năm 2020.

4. Về nhiệm vụ: “Đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm để xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh”:

a) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Xây dựng chính quyền phục vụ, hoàn thiện dần mô hình chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch, công khai, đúng quy định.

- Xây dựng và hoàn thiện dịch vụ công phục vụ nhu cầu quản lý và hoạt động của doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện, chuẩn hóa và giao dịch hành chính qua mạng.

- Định kỳ tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Xây dựng kênh tiếp nhận thông tin, ý kiến của nhân dân; tổ chức đối thoại định kỳ giữa chính quyền và doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước các cấp; tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển đô thị. Hạn chế tình trạng phân tán chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế tại địa phương.

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân.

b) Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện có liên quan:

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ, kết luận chính xác, khách quan. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo phát sinh, các khiếu kiện đông người, không để phát sinh thành điểm nóng.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

5. Về nhiệm vụ: “Tiếp tục chăm lo phát triển con người một cách toàn diện hơn nữa. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”:

a) Giao các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển trường học điển hình tiên tiến, chất lượng cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; trong đó tham mưu ban hành Kế hoạch xây dựng trường điển hình đổi mới chất lượng cao năm học 2017 - 2018.

- Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống mạng lưới trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo phân cấp quản lý.

- Triển khai xã hội hóa giáo dục hiệu quả, tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng nhiều trường, cơ sở đào tạo chất lượng cao tại thành phố. Nâng cấp một số trường đại học, trường cao đẳng, trường nghề thành các trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nâng cao chất lượng đào tạo một số nghề trọng điểm đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN.

- Tiếp tục xây dựng Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển bền vững thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025". Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đào tạo, phát triển tài năng những ngành, lĩnh vực quan trọng, bố trí sử dụng hợp lý và phát huy năng lực, trình độ chuyên sâu, nghiệp vụ của lực lượng được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

b) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Hoàn thiện, nâng chất mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải thiện tầm vóc, thể trạng thanh, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng đồng bộ các thiết chế y tế hiện đại; mở rộng liên kết, hợp tác về ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị, trong đào tạo chuyển giao công nghệ y khoa hiện đại, coi trọng phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Vùng. Phấn đấu thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% vào năm 2020.

- Phối hợp hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống chủ động dịch bệnh lây lan, nhất là các bệnh lạ, bệnh mới xuất hiện.

c) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đào tạo nghề, hỗ trợ tìm, giới thiệu việc làm, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

d) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan:

- Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" đi vào thực tế cuộc sống.

- Chương trình phát triển 6 môn thể thao mũi nhọn phân bổ theo từng năm của thành phố; Chương trình phát triển thể dục thể thao cho mọi người đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Gắn phát triển văn hóa với phát triển các phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể trạng con người Cần Thơ, cải thiện chất lượng sống cho nhân dân. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập cho hoạt động thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; trong đó chú trọng thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao rộng khắp, nhân rộng mô hình.

6. Về nhiệm vụ: "Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới": Các sở, ban ngành, UBND quận, huyện tập trung thực hiện toàn diện, chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Về nhiệm vụ: “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông, tăng cường phòng, chống cháy nổ”:

Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện:

- Tập trung xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu; các sự kiện quan trọng của thành phố; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phối hợp hành động trong công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh, trật tự trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về chức năng nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của từng đơn vị, địa phương.

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, hằng năm giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% so năm trước; an toàn phòng cháy chữa cháy, có biện pháp kịp thời hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Tổ chức triển khai ngay những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bảo đảm kịp thời theo yêu cầu của Chương trình hành động của Thành ủy.

2. Các sở, ban, ngành thành phố phụ trách các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện đến các địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành và địa phương, tổ chức họp định kỳ đánh giá, báo cáo sơ kết 6 tháng, hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND thành phố những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

(Đính kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2)

 

 

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN TP và các Đoàn thể TP;
- Các Sở, ban ngành TP;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- UBND quận, huyện;
- VP Thành ủy;
- VP HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH TPCT;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT,H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống1 Bao gồm: Vùng chuyên canh lúa thương phẩm và lúa giống chất lượng cao, vùng vành đai sản xuất lương thực thực phẩm quanh đô thị ứng dụng công nghệ cao, vùng cây ăn trái đặc sản kết hợp với du lịch, vùng phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống cây con phục vụ thành phố và các tỉnh trong vùng,…

2 Cầu Vàm Cống (Cầu Cần Thơ 2, dự kiến hoàn thành năm 2017); tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (dự kiến hoàn thành năm 2018); tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên (thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL, dự kiến khởi công năm 2018 và hoàn thành năm 2020).

3 Trong đó tập trung xây dựng phát triển và mở rộng khu bến Cái Cui theo quy hoạch, hoàn thành dự án cảng Cái Cui GĐ 2 và triển khai đầu tư xây dựng cụm cảng biển trên sông Hậu tại Khu Công nghiệp Hưng Phú I (cụm A).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu18/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 18/KH-UBND 2017 thực hiện 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 18/KH-UBND 2017 thực hiện 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu18/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành10/02/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 18/KH-UBND 2017 thực hiện 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 18/KH-UBND 2017 thực hiện 14-CTr/TU thực hiện Kết luận 07-KL/TW Cần Thơ

           • 10/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực