Văn bản khác 18-KL/TW

Kế hoạch 18-KL/TW năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 18-KL/TW 2017 đẩy mạnh Chỉ thị 10-CT/TW chất lượng sinh hoạt chi bộ tình hình mới


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 18-KL/TW

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA X "VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ" TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tại phiên họp ngày 12/9/2017, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (sau đây gọi là Chỉ thị số 10), Ban Bí thư kết lun như sau:

1- Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10, nhận thức của các cấp ủy và (giảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đề án, kế hoạch thực hiện, cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ khu phố, nông thôn, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đảng. Chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, nội dung thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ. Một số địa phương đã tập trung làm tốt công tác phát triển đảng, xóa địa bàn "trắng" đảng viên và giảm chi bộ sinh hoạt ghép. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Tuy nhiên, còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp và một số chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước. Còn nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt phải xóa tên. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thhiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn. Tỷ lệ trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên mới đạt 58%, vùng khó khăn chỉ đạt 40%.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do, một số cấp ủy và không ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ của không ít bí thư chi bộ còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa sâu sát, thiếu các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho chi ủy, bí thư chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về sinh hoạt chi bộ. Ý thức tổ chức kỷ luật của một số đảng viên còn yếu; việc xử lý chi bộ, đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng chưa nghiêm; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế. Tình trạng chi bộ có số lượng đảng viên quá đông hoặc nhiều đảng viên làm việc phân tán ở xa, chủ doanh nghiệp chưa tạo điều kiện để tổ chức sinh hoạt chi bộ, đã tác động đến đảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2- Đ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyn hóa" trong nội bộ.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt.

- Cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong đảng bộ cơ sở mình. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ nông thôn vùng khó khăn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát. Xác định rõ việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quan tâm phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định.

Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Cấp ủy đảng các cấp phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, cấp ủy cấp tỉnh phải kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp huyện và một số cấp ủy cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 10; cấp ủy cấp huyện kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở và một số chi bộ thuộc cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 10 và chp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; cấp ủy cơ sở phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

3- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận này phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cu tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung quy định tỉ lệ trích đảng phí để lại chi bộ và việc hỗ trợ thêm kinh phí đối với chi bộ địa bàn dân cư ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Trên cơ sở Kết luận này, Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 về "Nội dung sinh hoạt chi bộ"; chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18-KL/TW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu18-KL/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18-KL/TW

Lược đồ Kế hoạch 18-KL/TW 2017 đẩy mạnh Chỉ thị 10-CT/TW chất lượng sinh hoạt chi bộ tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 18-KL/TW 2017 đẩy mạnh Chỉ thị 10-CT/TW chất lượng sinh hoạt chi bộ tình hình mới
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu18-KL/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýTrần Quốc Vượng
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 18-KL/TW 2017 đẩy mạnh Chỉ thị 10-CT/TW chất lượng sinh hoạt chi bộ tình hình mới

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 18-KL/TW 2017 đẩy mạnh Chỉ thị 10-CT/TW chất lượng sinh hoạt chi bộ tình hình mới

             • 22/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực