Văn bản khác 180/KH-UBND

Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2017 về thực hiện chuyên mục về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 chuyên mục xử lý vi phạm trật tự Đài Phát thanh Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 180/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHUYÊN MỤC VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chuyên mục về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về xây dựng, khắc phục tình trạng xây dựng các công trình trái phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, làm ảnh hưởng cảnh quan kiến trúc và các quy hoạch được duyệt; tạo bước phát triển trong công tác quản lý, công tác đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo phát triển toàn diện, khang trang, sạch đẹp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Chủ động, thường xuyên liên tục và cương quyết trong việc kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đồng thời kết hợp với công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về xây dựng trong nhân dân, để người dân có ý thức thực hiện tt quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động xây dựng; hạn chế việc đơn thư, khiếu kiện vượt cấp về xây dựng.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng thành phố Hải Phòng văn minh hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy, chính quyền, các Sở, ban, ngành và đoàn thể của thành phố cần xác định rõ trách nhiệm của mình, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục để xây dựng, hình thành nếp sống văn minh đô thị, ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung chuyên mục

- Văn bản chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp về lĩnh vực xây dựng.

- Tình hình trật tự xây dựng của thành phố, gồm các thông tin: Số công trình vi phạm; công tác xử lý vi phạm của chính quyền địa phương; công tác giám sát, đôn đốc của Thanh tra Sở Xây dựng về xử lý vi phạm; công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các Sở, ngành và Thanh tra Sở Xây dựng.

- Kết quả công tác chỉ đạo điều hành của các cấp về xử lý vi phạm và việc chấp hành của đối tượng vi phạm. Tuyên dương đối tượng tự giác chấp hành, đồng thời thông tin công khai đối tượng chây ỳ, không chấp hành việc khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định.

2. Thời lượng phát sóng

- Thời lượng phát sóng chương trình: 3 phút/ 1 lần/ 2 tuần. Mỗi chương trình được thực hiện gồm từ 01 đến 02 tin và 01 phóng sự.

- Thời gian phát sóng trong 01 năm kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành.

3. Kết quả thu được

- Tăng cường hiệu lực, hiệu qu quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp.

- Khắc phục tình trạng xây dựng các công trình trái phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc, đến quy hoạch được duyệt.

- Tạo bước phát triển trong công tác quản lý, công tác đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, làm cho bộ mặt đô thị phát triển toàn diện, khang trang, sạch đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phổ biến tuyên truyền pháp luật về xây dựng trong nhân dân, để nhân dân có ý thức thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia hoạt động xây dựng. Hạn chế đơn thư, khiếu kiện vượt cấp về xây dựng.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Thành lập Ban biên tập, có cơ cấu: Trưởng Ban biên tập là lãnh đạo Sở; Các thành viên của Ban biên tập là Trưởng các Phòng thuộc Sở.

- Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban biên tập có trách nhiệm chỉ đạo và phê duyệt nội dung cho từng chuyên đề trước khi đăng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp nhận nội dung của Ban biên tập Sở Xây dựng, thẩm định và phê duyệt nội dung. Từ đó chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng biên tập để phát sóng chuyên mục xử lý vi phạm trật tự xây dựng; chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng bài.

- Lập kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết cho chuyên mục.

3. S Tài chính:

- Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện chuyên mục.

- Bố trí kinh phí để Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thực hiện chuyên mục.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chỉ đạo Ban biên tập của Đài tiếp nhận nội dung, biên tập và phát sóng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thường xuyên cử phóng viên cùng phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để lấy tin, bài về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

5. Cổng Thông tin điện tử thành phố:

- Thường xuyên đăng các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành xây dựng, kết hợp đăng thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng của thành phố, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Chủ động thu thập thông tin, biên tập và đăng tin bài trên trang điện tử.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc cung cấp tài liệu, thông tin trong công tác quản lý về xây dựng thuộc thẩm quyền của địa phương: cấp giấy phép quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ, điều chỉnh nhiệm vụ, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch; cấp giấy phép xây dựng; công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; các biện pháp xử lý vi phạm; kết quả xử lý công trình vi phạm.

- Cử cán bộ, công chức làm đầu mối chuyên trách, cùng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thu thập thông tin, làm phóng sự để phát trong chuyên mục xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP, các PCVP;
- Các Sở: XD, TTTT;
- UBND các quận, huyệ
n
- Đài PTTHHP; Cổng TTĐT, TP;
- P. XD,
GT&CT;
-
P. KTGS&TĐKT;
- CV: XD2;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu180/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 chuyên mục xử lý vi phạm trật tự Đài Phát thanh Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 chuyên mục xử lý vi phạm trật tự Đài Phát thanh Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu180/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành01/09/2017
        Ngày hiệu lực01/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 chuyên mục xử lý vi phạm trật tự Đài Phát thanh Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 180/KH-UBND 2017 chuyên mục xử lý vi phạm trật tự Đài Phát thanh Hải Phòng

              • 01/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực