Kế hoạch 180/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 180/KH-UBND 2023 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUNG CẤP 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), từ ngày 10/7/2023, 02 nhóm dịch vụ công liên thông, gồm: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (viết tắt là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông) đã được triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Để triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thống nhất, đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan (Văn phòng UBND tỉnh; Công an; Tư pháp; Y tế; Bảo hiểm xã hội; Lao động Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã).

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

- Quá trình thực hiện tại đơn vị, nhất là tại cấp xã phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xử lý khi có sự cố xảy ra, trả kết quả cho công dân đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ, thủ tục phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ phải nắm vững các quy trình, quy định của pháp luật về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân biết, tham gia thực hiện. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến Bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho người dân.

2. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo đúng quy trình tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết hồ sơ (Bộ phận một cửa; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Công an; Y tế; Bảo hiểm xã hội; Lao động - Thương binh và Xã hội) sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm dịch vụ công liên thông và các phần mềm chuyên ngành.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các đơn vị có chức năng giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông và các đơn vị có liên quan

- Phổ biến nội dung quy trình, chỉ đạo, hướng dẫn đối với cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy định tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh. Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện quy trình trong ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Theo dõi vận hành phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan mình bảo đảm thông suốt, thuận tiện trong quá trình triển khai. Đồng thời, kiến nghị với Bộ ngành nâng cấp, hoàn thiện phần mềm đáp ứng nhu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

- Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phân công đầu mối phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và xử lý dữ liệu từ hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông (theo danh sách các đầu mối hướng dẫn gửi kèm); đồng thời, phân công cán bộ thường trực để hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở trực tiếp giải quyết hồ sơ và xử lý khi có sự cố xảy ra trong suốt quá trình triển khai.

- Phối hợp Công an tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên nắm tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; chủ động liên hệ Văn phòng Chính phủ để được hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ đề ra.

- Cử công chức phối hợp theo dõi, nắm tình hình triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

3. Công an tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian và quy trình về việc đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú.

- Duy trì việc làm sạch dữ liệu, đảm bảo thông tin công dân trên hồ sơ thực tế trùng khớp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan theo dõi, tập hợp tình hình triển khai dịch vụ công liên thông (số liệu thực hiện trong ngày, các khó khăn, vướng mắc) báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ (thông qua Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an); Chủ động liên hệ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an để được hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ đề ra.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử đúng quy định.

- Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử khi thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai khi Bộ Tư pháp thực hiện ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch thay thế cho hình thức scan bản giấy; chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch đảm bảo dữ liệu ký số trùng khớp với hồ sơ đính kèm và dữ liệu kê khai.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị trong việc giải quyết chế độ trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Triển khai thực hiện đúng Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 và Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi, giải quyết hưởng trợ cấp mai táng phí thực hiện thông qua 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

7. Sở Y tế

- Theo dõi, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đảm bảo đúng quy định; điều chỉnh việc cập nhật dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử (cập nhật trường thông tin địa chỉ theo 04 cấp địa giới hành chính).

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cấp Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử để phục vụ thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống đường truyền, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương trên Cổng dịch vụ công luôn thông suốt; hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu quản trị, thống kê, báo cáo đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

- Chỉ đạo phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh nội dung hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua thủ tục hành chính liên thông.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ quy trình và sơ đồ kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Chỉ đạo việc bố trí cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn.

- Thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời trao đổi, phối hợp với các sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

2. Trong quá trình giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, các đơn vị nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi về Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ( thông qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện và để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ./.


Nơi nhận:
- TCTTKĐA06 Chính phủ (C06-BCA);
- Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Y tế; LĐTBXH; TTTT;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BHXH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT, TTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Lâu

PHỤ LỤC

ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI 02 NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại liên hệ

I. Về quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính

1

Nguyễn Đình Lợi

Phó Trưởng phòng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

0984.688.909

2

Nguyễn Thị Bích Ngân

Phó Trưởng phòng

Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

0946.250.666

3

Phạm Viết Hữu

Phó Trưởng phòng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

0983.774.058

II. Về phần mềm liên thông thủ tục hành chính và các vấn đề về liên quan đến phần mềm đăng ký, quản lý cư trú

1

Trần Duy Hiển

Phó Giám đốc

Trung tâm DLQG về DC - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA

0989.657.689

2

Nguyễn Viết Hiển

Cán bộ

Trung tâm DLQG về DC - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA

0983.430.123

3

Phạm Thanh Phong

Cán bộ

Trung tâm DLQG về DC - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA

0974.075.047

4

Đào Thị Thu Hà

Cán bộ

Trung tâm DLQG về DC - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH-BCA

0982.578.908

III. Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tư pháp

1

Lò Thị Linh

Phó Trưởng phòng

Phòng quản lý Hộ tịch - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp

0983.695.916

2

Phan Anh Sơn

Phó Trưởng phòng

Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp

0974.436.868

IV. Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

1

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Giám đốc

Trung tâm công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam

0988.337.999

2

Nguyễn Thị Thúy

Phó Trưởng phòng

Phòng Hưu trí, Ban thực hiện chính sách BHXH - BHXH Việt Nam

0984.151.183

3

Nguyễn Thị Thuý Nga

Trưởng Phòng

Phòng quản lý phần mềm, Trung tâm CNTT -BHXH Việt Nam

0983.214.037

V. Các vấn đề liên quan đến dữ liệu Giấy Chứng sinh, Giấy báo tử

1

Hà Thái Sơn

Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế

0912.477.566

VI. Các vấn đề liên quan đến Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

1

Trần Thị Huyền Mi

Chánh Văn phòng

Cục Người có Công - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

0915.121.985

2

Đỗ Tiến Thành

Cán bộ

Cục Người có Công - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

0966.294.955

3

Nguyễn Thị Yến

Chánh Văn phòng

Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

0988.745.098

4

Đinh Thuỳ Linh

Cán bộ

Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

0972.606.637

5

Kiều Quang Khải

Cán bộ

Trung Tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

0982.048.666

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu180/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(24/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 180/KH-UBND 2023 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 180/KH-UBND 2023 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú Sóc Trăng
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu180/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Lâu
        Ngày ban hành19/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (24/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 180/KH-UBND 2023 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 180/KH-UBND 2023 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú Sóc Trăng

              • 19/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực