Kế hoạch 1809/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1809/KH-UBND 2023 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH THIẾU NHI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình); Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh về tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có cơ hội được rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh phục vụ cho việc học tập, tìm kiếm việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

- Huy động các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình thực hiện, bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động nghiên cứu các mục tiêu của Kế hoạch để đề ra giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch giữa các cơ quan, đơn vị với Tỉnh Đoàn và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế. Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi và sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% Đoàn các cấp có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- 100% Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khóa học ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

- Đoàn cấp tỉnh xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

- Đến năm 2025 ít nhất 35.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 100.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình.

- Đến năm 2025, 80% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và 70% Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế và đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và Cơ quan Tỉnh Đoàn, Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng: Chương trình tập trung vào các nhỏm đối tượng thanh thiếu nhi từ 06 đến 30 tuổi. Đặc biệt chú trọng các nhóm đối tượng như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Phạm vi: Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn 2023-2030.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Tổ chức không gian ngoại ngữ tại các cơ quan, trường học, nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên thực hành, nâng cao ý thức rèn luyện ngoại ngữ.

- Phát huy các thiết chế văn hóa hiện có trong việc tạo môi trường cho thanh thiếu nhi học tập, thực hành ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập.

- Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập ngoại ngữ miễn phí tại nhà thiếu nhi hoặc tại các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tạo điều kiện cho công nhân tại các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên đi xuất khẩu lao động được học tập và trau dồi ngoại ngữ; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ.

- Tổ chức các chương trình học tập, cuộc thi, trò chơi về ngoại ngữ cho các đối tượng thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cơ bản.

2. Tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Đưa tiêu chí về hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi: vào Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hằng năm.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ trẻ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục gắn tiêu chuẩn về ngoại ngữ vào các kỳ thi tuyển công chức, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức.

- Tạo điều kiện để công chức, viên chức, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên các cấp tham gia các chương trình đạo tạo ngoại ngữ đã được phê duyệt.

- Ngành giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong và ngoài trường học.

- Tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi.

3. Cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hoặc giới thiệu các ứng dụng phù hợp với từng lứa tuổi về học ngoại ngữ và nâng cao hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng vào tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền và triển khai các tài liệu trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam về năng lực hội nhập quốc tế cần thiết cho thanh thiếu nhi.

- Xây dựng các chương trình học tập ngoại ngữ, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với đội ngũ cán bộ trẻ nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Thành lập và duy trì, phát triển các Câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục, địa bàn dân cư, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nguồn vốn vay để thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ.

4. Tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế

- Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực tài chính và chuyên môn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các đối tác cho các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

- Phát huy các tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng người Việt Nam nước ngoài trong việc cung cấp tài liệu học và thực hành ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi học tập, lao động nước ngoài, những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Phát huy tối đa sức trẻ và tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, trong dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, thông tin chuyên đề về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực; các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Tổ chức các chương trình, diễn đàn mời những thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi về việc học tập ngoại ngữ, về các chủ đề hội nhập quốc tế.

- Khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, mạng xã hội, phiên bản tiếng Anh trong việc thông tin về các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế.

- Xây dựng các bản tin hội nhập; xây dựng và pho biến các tài liệu, sản phẩm ngoại ngữ, sản phẩm tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

- Tăng cường phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các gương thanh thiếu nhi thành công trong học tập, làm việc nhờ năng lực tiếng Anh; các gương thanh thiếu nhi chủ động hội nhập quốc tế, tạo uy tín và hình ảnh tốt cho thanh thiếu nhi Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, từ xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch, Tỉnh Đoàn, các đơn vị và địa phương xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào ngân sách hằng năm của đơn vị và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phe duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Là cơ quan chủ trì, thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bám sát nội dung của Chương trình và Kế hoạch này ở địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm đôn đốc, tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ) và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp đề xuất sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết Chương trình vào năm 2030.

2. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các cơ quan liên quan vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ tài trợ, hỗ trợ các khóa học, khóa đào tạo, học bổng hoặc tạo điều kiện cho thanh niên Quảng Bình có cơ hội được thực tập và làm việc để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Quảng Bình.

3. Sở Giáo dục & Đào tạo

- Tạo điều kiện để Tỉnh Đoàn tham gia một số hoạt động trong Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/01/2019 triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2025.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên lồng ghép việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế vào chương trình học tập hoặc các chương trình ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

- Triển khai tuyên truyền tới thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thị trường lao động trong tình hình mới; những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên khi tham gia các thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

- Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

5. Sở Nội vụ

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho cán bộ trẻ các ngành, các cấp tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị cho cán bộ trẻ nói chung và cán bộ chiến lược nói riêng đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

6. Sở Thông tin & Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương và Tỉnh Đoàn tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ trang bị kiến thức và khai thác thông tin quốc tế, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng ngân sách và phân cấp ngân sách hiện hành.

8. Hội Khuyến học tỉnh

Lồng ghép các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động có liên quan trong Kế hoạch.

9. Trường Đại học Quảng Bình

Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, các tổ chức Đoàn, Hội xây dựng, tổ chức triển khai các dự án nâng cao năng lực ngoại ngữ và các chương trình giao lưu học sinh, sinh viên quốc tế.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang triển khai. Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030”.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động trong phạm vi Kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của đơn vị, địa phương gửi về Tỉnh Đoàn để tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Tỉnh Đoàn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TW Đoàn (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NCVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1809/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu1809/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(20/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1809/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1809/KH-UBND 2023 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1809/KH-UBND 2023 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Quảng Bình
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu1809/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýHồ An Phong
        Ngày ban hành12/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (20/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1809/KH-UBND 2023 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1809/KH-UBND 2023 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Quảng Bình

              • 12/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực