Văn bản khác 182/KH-UBND

Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 182/KH-UBND 2019 kế hoạch triển khai hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ- CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi (Viết tắt là Nghị định số 24/2019/NĐ-CP), đảm bảo công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 24/2019/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ sở nuôi dưỡng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP thông suốt và có hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP .

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên toàn tỉnh và bảo đảm điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP .

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP .

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về nuôi con nuôi.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

2. Tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Tổ chức tập huấn Nghị định số 24/2019/NĐ-CP cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác nuôi con nuôi của các cơ quan Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

3. Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP , lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT- TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở nuôi dưỡng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi và giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

b) Rà soát, tăng cường công tác lập danh sách trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế tại các cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp trên địa bàn; tăng cường năng lực cho các cơ sở nuôi dưỡng, không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập, trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2019.

5. Công bố kịp thời thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên cơ sở Quyết định công bố Thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố Thủ tục hành chính.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nuôi con nuôi trên Phân hệ quản lý nuôi con nuôi trong nước trong Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Phân hệ quản lý nuôi con nuôi trong nước được tích hợp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này.

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

c) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tài chính

Trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này; đồng thời đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở địa phương và cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP tại địa phương trước ngày 15/8/2019, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này;

c) Chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Nuôi con nuôi-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu182/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(06/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 182/KH-UBND 2019 kế hoạch triển khai hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 182/KH-UBND 2019 kế hoạch triển khai hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu182/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (06/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 182/KH-UBND 2019 kế hoạch triển khai hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 182/KH-UBND 2019 kế hoạch triển khai hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi Thừa Thiên Huế

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực