Văn bản khác 1829/KH-BHXH

Kế hoạch 1829/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1829/KH-BHXH 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cắt giảm quy định hoạt động kinh doanh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Công văn số 3847/VPCP-KSTT ngày 16/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP , Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hàng năm, từ năm 2020 đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành.

2. Giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện.

2. Lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.

3. Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện.

2. Triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam.

3. Triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý

BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

2. Về chế độ báo cáo định kỳ:

a) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố lồng ghép kết quả thực hiện Kế hoạch này trong Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm (Riêng năm 2020 bổ sung thành mục 5, Phần II, Đề cương báo cáo thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BHXH ngày 10/02/2020 của BHXH Việt Nam).

b) Giao Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 25 tháng 12) gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT; PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1829/KH-BHXH ngày 10/06/2020 của BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện

1.1

Xây dựng Kế hoạch của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2020

Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam

1.2

Tham gia tập huấn sử dụng Phần mềm thống kê, rà soát của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Theo Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ

 

1.3

Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định

2.

Triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam

2.1

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào Phần mềm thống kê, rà soát của Văn phòng Chính phủ.

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Năm 2020: thực hiện trước 30/8/2020 (đối với các quy định, thủ tục hành chính hiện hành);

- Từ năm 2021 - 2025: Thực hiện khi có sửa đổi, bổ sung về TTHC

Các biểu mẫu thống kê được cập nhật trên Phần mềm

2.2

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Phần mềm thống kê, rà soát (nếu có).

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Năm 2020: thực hiện trước 30/9/2020;

- Từ năm 2021 thực hiện khi có phát sinh

Dữ liệu được hoàn thành trên Phần mềm

2.3

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

Trước 31/10/2020

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ

3

Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3.1

Rà soát các TTHC, các quy định nghiệp vụ liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Vụ Pháp chế

- Các đơn vị: Thu; Sổ

- Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH;

- BHXH tỉnh, thành phố.

- Năm 2020: Thực hiện theo Kế hoạch số 4892/KH- BHXH ngày 30/12/2019;

- Từ năm 2021-2025 rà soát theo Kế hoạch hàng năm

Kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa

3.2

Tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam sau đơn giản hóa.

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

Vụ Pháp chế

Thực hiện trong quá trình rà soát các TTHC

Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ

4

Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4.1

Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Lãnh đạo Ngành phê duyệt

Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế của BHXH Việt Nam được ban hành

4.2

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Phần mềm thống kê, rà soát.

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH.

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Sau khi văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế của BHXH Việt Nam được ban hành

Dữ liệu được cập nhật trên Phần mềm

4.3

Tuyên truyền kết quả thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngành BHXH

Trung tâm truyền thông

- Báo BHXH;

- Tạp chí BHXH;

- BHXH tỉnh, thành phố.

Thường xuyên

Tin bài, phóng sự trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng thông điện tử và Fanpage BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố và trên các báo, đài toàn quốc.

4.4

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Vụ Pháp chế

- Trung tâm Truyền thông

- Các đơn vị liên quan;

- BHXH tỉnh,thành phố.

Thường xuyên

Cổng thông điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Cổng thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố

4.5

Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Vụ Pháp chế

- Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH;

- BHXH tỉnh, thành phố.

Từ năm 2020 - 2025

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1829/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1829/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2020
Ngày hiệu lực10/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1829/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1829/KH-BHXH 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cắt giảm quy định hoạt động kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1829/KH-BHXH 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cắt giảm quy định hoạt động kinh doanh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1829/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành10/06/2020
        Ngày hiệu lực10/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1829/KH-BHXH 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cắt giảm quy định hoạt động kinh doanh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1829/KH-BHXH 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cắt giảm quy định hoạt động kinh doanh

              • 10/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực