Văn bản khác 183/KH-UBND

Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Nội dung toàn văn Kế hoạch 183/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phòng cháy chữa cháy Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2017/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2017 CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 27/2001/QH10 CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-ND ngày 04/7/2017 quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2017, UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

b. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, người đứng đầu cơ sở đối với công tác PCCC.

c. Đảm bảo an toàn về PCCC, khắc phục tình trạng công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào hoạt động trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

2. Yêu cầu

a. Rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ và áp dụng biện pháp xử lý đối với 100% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan cần xác định rõ vai trò quan trọng của công tác PCCC, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND đặc biệt đối với các đơn vị có cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh được nêu trong Nghị quyết.

c. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thống nhất trên địa bàn Thành phố; các biện pháp, giải pháp áp dụng phải hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đ ra; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCCC: Luật Phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cấp ủy, chính quyền xác định PCCC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và lâu dài.

Tập trung tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

2. Tổ chức rà soát, khảo sát, thống kê lập danh sách cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết. Đánh giá các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; xem xét, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục theo quy định.

3. Phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp (Trung ương, Thành phố, quận, huyện, thị xã) và ngoài ngân sách nhà nước.

4. Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt danh mục các cơ sở phải di dời; các cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC.

5. Đxuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực để di dời các cơ sở không có khả năng đkhắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC.

6. Khảo sát, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung khắc phục các yêu cầu không đảm về PCCC.

7. Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, phê duyệt kinh phí thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công, phê duyệt chính sách hỗ trợ, đền bù, bố trí quỹ đất đối với cơ sở thuộc diện di dời.

8. Tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp quy định việc xử lý đối với loại hình cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; cơ sở thuộc loại hình kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư, nơi đông người, theo nội dung Nghị quyết quy định.

9. Trong thời gian thực hiện các thủ tục phục vụ việc di dời, chủ cơ sở cần thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC như giảm quy mô, tăng cường trang bị phương tiện PCCC.

10. Đối với các cơ sở không thực hiện theo kế hoạch thì các cơ quan chức năng, căn cứ các quy định của pháp luật thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, và áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Cảnh sát PC&CC Thành phố

- Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố, thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban, đồng chí Giám đốc Cảnh sát PC&CC làm Phó Trưởng Ban thường trực, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã là ủy viên.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

- Sao gửi danh sách 592 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực để UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức rà soát, thống kê bổ sung đảm bảo đúng và đầy đủ đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã trong việc rà soát, thống kê, lập danh sách cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố rà soát các đối tượng cơ sở theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý dựa trên danh sách UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Tổ chức mời họp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thống nhất danh sách đối tượng cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết; phân loại đối tượng và quyết định biện pháp xử lý đối với từng cơ sở về các yêu cầu không đảm bảo về PCCC.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2017.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt danh mục các cơ sở phải di dời; các cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện đối với từng cơ sở.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/12/2017.

- Xem xét, cho ý kiến, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh và nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất Ban chỉ đạo Thành phố áp dụng biện pháp xử lý, cưỡng chế đối với cơ sở không thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm tập hợp, báo cáo UBND Thành phố; tham mưu UBND Thành phố tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố trước ngày 31/12/2020, báo cáo cấp trên theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để triển khai đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu UBND Thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, đền bù, bố trí quỹ đất đối với cơ sở thuộc diện di dời.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tập hợp, tham mưu UBND Thành phố có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư để bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư công thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ dự toán do các Sở, ban, ngành xây dựng và đề xuất, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành rà soát, tham mưu, cân đối kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố hàng năm để thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện trong công tác PCCC từ nguồn ngân sách Thành phố theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Sở Tư pháp

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục đảm bảo yếu tố pháp lý và những điều kiện liên quan khác để tổ chức xử lý và cưỡng chế với các trường hợp không thực hiện, thực hiện không đảm bảo theo lộ trình, thời gian quy định.

- Giúp UBND Thành phố kiểm tra văn bản do UBND Thành phố ban hành liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm.

5. Thanh tra Thành phố Hà Nội

- Thành lập đoàn Thanh tra, xử lý các dự án công trình không thực hiện đúng lộ trình, thời gian theo quy định.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Công an Thành phố Hà Nội

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng cơ sở theo ngành quản lý.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với cơ sở thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Sở Xây dựng

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, rà soát đối tượng thuộc loại hình nhà chung cư, nhà ở tập thể.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Thực hiện việc thẩm định, cấp phép bổ sung đối với các dự án cải tạo, điều chỉnh về quy mô, công năng sử dụng của công trình; các dự án xây mới phục vụ cơ sở di dời (theo phân cấp quản lý).

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên môi trường, Tài chính thực hiện các dự án nhà chung cư tái định cư, nhà tập ththuộc ngân sách đầu tư Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố đề xuất C66 - Bộ Công an, Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận đối với luận chứng về các giải pháp bổ sung, thay thế được áp dụng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Sở Quy hoạch kiến trúc

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xác định địa điểm phục vụ di dời các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Sở Tài nguyên và môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND quận, huyện, thị xã trình UBND Thành phố phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Hoàn thiện các thủ tục về đất đai đối với các dự án, công trình di dời theo quy hoạch được duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

10. Sở Công thương

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng thuộc loại hình chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; cơ sở, kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; cơ sở thuộc cụm công nghiệp, làng nghề; cơ sở theo chức năng quản lý của ngành công thương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, đề xuất giới thiệu địa điểm theo quy hoạch ngành, lĩnh vực quản lý đối với các công trình phải di dời.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án theo chức năng quản lý thuộc ngành công thương.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

11. Sở Giáo dục và đào tạo

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng loại hình trường học, cơ sở giáo dục.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành liên quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, lập dự toán và phê duyệt kinh phí đầu tư thuộc loại hình cơ sở quản lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án trường học, cơ sở giáo dục.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

12. Sở y tế

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng thuộc loại hình bệnh viện, cơ sở y tế.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành liên quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, lập dự toán và phê duyệt kinh phí đầu tư thuộc loại hình cơ sở quản lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án bệnh viện, cơ sở y tế.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

13. Sở Khoa học và công nghệ

Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PC&CC trong việc phổ biến áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC hiện hành.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

14. Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan truyền thông của Thành phố (Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ Đô, Đài PT-TH Hà Nội)

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, các Báo: An ninh Thủ đô, Kinh tế đô thị, Hà Nội mới tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định về PCCC, Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

15. Các sở, ban, ngành khác

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng cơ sở còn lại theo chức năng quản lý.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Căn cứ chức năng quản lý theo ngành, lĩnh vực phối hợp với Sở quy hoạch kiến trúc và đơn vị liên quan đề xuất quy hoạch ngành phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc sở, ban, ngành theo chức năng quản lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

16. Ban quản lý KCN&CX Thành phố

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PC&CC rà soát đối tượng thuộc loại hình nhà kho, nhà xưởng sản xuất, cơ sở trong Khu công nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, đề xuất giới thiệu địa điểm theo quy hoạch ngành, lĩnh vực quản lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Thực hiện việc thẩm định, cấp phép bổ sung đối với các dự án cải tạo, điều chỉnh về quy mô, công năng sử dụng của công trình; các dự án xây mới phục vụ cơ sở di dời (theo phân cấp quản lý).

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc Khu công nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

17. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Bám sát nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố; mỗi quận, huyện, thị xã thành lập 01 tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo Thành phố do lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã làm Tổ trưởng; lãnh đạo lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, cơ quan Cảnh sát PC&CC là thành viên. Trong đó, Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã là đơn vị trực tiếp tham mưu UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

- Trên cơ sở danh sách 592 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC do cơ quan Cảnh sát PC&CC Thành phố đã thực hiện việc điều tra cơ bản bước đầu:

+ Tổ chức rà soát, bổ sung, thống kê, lập danh sách đầy đủ, đúng đối tượng cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết.

+ Đánh giá các nội dung tồn tại không đảm bảo yêu cầu về PCCC, khả năng khắc phục và yêu cầu thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục (có biên bản kiểm tra, đánh giá đầy đủ nội dung tồn tại, kiến nghị yêu cầu khắc phục theo nội dung Nghị quyết quy định, có thời hạn hoàn thành từng nội dung cụ thể; trường hợp cơ sở không có khả năng khắc phục phải có báo cáo gửi sở, ngành liên quan để xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoặc đề xuất di dời).

+ Phân loại đối tượng theo ngành, lĩnh vực quản lý; đối tượng trong và ngoài ngân sách nhà nước; lập danh sách gửi các sở, ban, ngành để phối hợp rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

- Căn cứ nội dung tồn tại, yêu cầu chủ đầu tư mời các đơn vị tư vấn để khảo sát, lập dự toán kinh phí thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/12/2017.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã phụ trách địa bàn quản lý xây dựng và đề xuất lộ trình khắc phục đối với từng cơ sở báo cáo Ban chỉ đạo (qua Cảnh sát PC&CC Thành phố).

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/12/2017.

- Đối với cơ sở không phụ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện ngay các nội dung tồn tại.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, quy hoạch, bố trí nguồn vốn, kế hoạch sử dụng đất, lập dự toán bổ sung ngân sách.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Rà soát, cân đối, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các dự án, công trình thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp huyện đảm bảo theo Luật ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tổng hợp, phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan đề xuất UBND Thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách đối với các dự án, công trình thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp Thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Thực hiện việc thẩm định, cấp phép bổ sung đối với các dự án cải tạo, điều chỉnh về quy mô, công năng sử dụng của công trình; các dự án xây mới phục vụ cơ sở di dời (theo phân cấp quản lý).

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

18. Tổng công ty điện lực Thành phố

- Thực hiện việc ngừng cấp điện đối với cơ sở không thực hiện theo kế hoạch này.

- Căn cứ danh sách UBND quận, huyện thị xã cung cấp, phối hợp với Cảnh sát PCCC rà soát cơ sở thuộc ngành điện theo chức năng quản lý.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

- Phối hợp với sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành điện.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

19. Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố

- Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện việc ngừng cấp nước đối với cơ sở không thực hiện theo kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

20. Chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết

- Chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; chủ động liên hệ, đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền về địa điểm đối với cơ sở thuộc diện di dời.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan chức năng, đảm bảo đúng lộ trình, thời gian quy định.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

21. UBMTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PC&CC Thành phố và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Động viên đoàn viên, hội viên gương mẫu, tích cực trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền đến gia đình và người dân thực hiện Nghị quyết hiệu quả, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện Nghị quyết.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ltrình triển khai thực hiện

- Trong quý III/ năm 2017: Xây dựng Kế hoạch, hoàn thành việc điều tra, khảo sát, thống kê, phân loại, lập danh sách cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết.

- Trong quý IV/2017: Hoàn thành việc khảo sát, lập khái toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Từ quý 1/2018 đến quý IV/2020: Phê duyệt kinh phí và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục các nội dung tồn tại.

- Quý IV/2020: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ các chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, căn cứ nội dung kế hoạch này và phân công trách nhiệm để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5 hàng năm), 1 năm (trước ngày 15/11 hàng năm) báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội) để tập hợp báo cáo theo quy định.

3. Giao Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giúp UBND Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy s27/2001/QH10 có hiệu lực. Yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
- Trường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Các Sở,Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu183/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 183/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phòng cháy chữa cháy Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 183/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phòng cháy chữa cháy Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu183/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 183/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phòng cháy chữa cháy Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 183/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phòng cháy chữa cháy Hà Nội

           • 07/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực