Kế hoạch 183/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 183/KH-UBND 2023 đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ TUYỂN SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC SINH VỪA HỌC, VỪA LÀM NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

- Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao độ ng, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời, giúp cho người lao động tiếp cận được với những tiến bộ của khoa học, công nghệ ở các nước phát triển, sau khi kết thúc thời gian đi làm việc, học tập ở nước ngoài về nước sẽ bổ sung đội ngũ lao động có trình độ kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, chính quyền, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng, chính sách, pháp luật của công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm; cụ thể hóa chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đưa lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh (bao gồm học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm) được tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa là một trong những điều kiện để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh.

2. Chỉ tiêu cụ thể

Phấn đấu đưa 600 lao động, học sinh, sinh viên tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học sinh theo hình thức vừa học, vừa làm.

(Kèm theo Phụ lục I).

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giải quyết việc làm (viết tắt là Ban Chỉ đạo) của địa phương theo thành viên tương ứng với Ban Chỉ đạo tỉnh tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở.

- Ban Chỉ đạo các cấp phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động triển khai thực hiện công tác đưa lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thực hiện công tác truyền thông, tư vấn chính sách của Kế hoạch này. Thường xuyên kiện toàn, phát triển lực lượng cộng tác viên hoạt động bán thời gian, kiêm nhiệm từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm

- Thường xuyên cập nhật các quy định, thông tin, chính sách của trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm và các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho người lao động, học sinh, sinh viên khi tham gia Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tác động tích cực của việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Facebook, Zalo,...) xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Bản tin, phóng sự, sổ tay, treo pa nô, áp phích,... về hiệu quả công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm ở nước ngoài.

- Các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường lồng ghép nội dung về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm trong các buổi sinh hoạt, hội nghị.

- Kịp thời giải đáp thắc mắc những vấn đề chính sách mà người lao động, học sinh, sinh viên quan tâm về điều kiện vay vốn, ăn ở, đi lại, phong tục tập quán nước sở tại, thu nhập, thời giờ làm việc, học tập, chế độ bảo hiểm xã hội,...

- Biểu dương những gương điển hình “người thật, việc thật” đã thành công sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoàn thành khóa đào tạo ở nước ngoài, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, chuyển biến nhận thức của người dân.

3. Chủ động trong công tác tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm

- Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổng hợp nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nhu cầu du học sinh của địa phương; báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chọn lựa, giới thiệu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hoạt động tư vấn du học sinh gặp gỡ người dân để tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc, học tập ở nước ngoài. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ có năng lực, đủ điều kiện, có uy tín để phối hợp các địa phương trong công tác tư vấn với người lao động.

- Tăng cường triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng, hướng nghiệp cho đối tượng người lao động, học sinh các trường phổ thông, sinh viên học nghề, bộ đội xuất ngũ,... học ngoại ngữ để tham gia các chương trình theo Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức kỷ luật lao động nhằm tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động ngoài nước; chú trọng tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn hướng đến việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao.

- Tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hoạt động tư vấn du học liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để liên kết đào tạo, đào tạo nghề phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương và thực tế công việc của phía đối tác nước ngoài yêu cầu.

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động và quốc gia đào tạo, khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại các quốc gia đào tạo và thị trường lao động ngoài nước có nhu cầu.

4. Thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm

- Thực hiện kịp thời, đúng quy định, hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị quyết số 02/2023/NQ- HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh và các chính sách khác có liên quan.

- Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xét duyệt vay vốn để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; theo dõi hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay của người lao động tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm

- Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành tỉnh với chính quyền các cấp và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của địa phương.

- Đẩy mạnh việc theo dõi, trao đổi thông tin giữa địa phương và doanh nghiệp để phối hợp quản lý người lao động trong thời gian học tập, làm việc ở nước ngoài và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dịch vụ tư vấn du học, các cơ quan liên quan, địa phương và gia đình động viên người lao động, học sinh, si nh viên thực hiện nghiêm túc hợp đồng du học, làm việc, hoàn thành hợp đồng theo thời gian quy định; xử lý các trường hợp rủi ro bất khả kháng trong quá trình học tập, làm việc ở nước ngoài của người lao động.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và nghiêm khắc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đưa lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động tư vấn du học; nắm tình hình người lao động tỉnh Sóc Trăng học tập, làm việc ở nước ngoài vi phạm hợp đồng hoặc cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để có các biện pháp xử lý phù hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2023 là 81.252.000.000 đồng, trong đó:

1. Phân theo nguồn lực

- Ngân sách tỉnh là 30.436.000.000 đồng.

- Ngân sách trung ương là 50.816.000.000 đồng.

2. Phân theo hoạt động

a) Ngân sách tỉnh là 30.436.000.000 đồng, trong đó:

- Hoạt động truyền thông, tuyên truyền là 40.000.000 đồng (Nội dung chi này được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương đã giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

- Hỗ trợ một phần chi phí ban đầu cho lao động (không thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia) là 396.000.000 đồng (Nội dung chi này được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương đã giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

- Hỗ trợ vốn vay (ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) là 30.000.000.000 đồng.

b) Ngân sách trung ương là 50.816.000.000 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ, chi phí ban đầu cho lao động (thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia) là 816.000.000 đồng.

- Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các đối tượng vay theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ là 50.000.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tinh thành lập Tổ thẩm định hồ sơ vay vốn đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ vay vốn theo đề nghị của Tổ thẩm định.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thống nhất ban hành hướng dẫn về đối tượng, quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn; hướng dẫn về trình tự, thủ tục xét duyệt, thực hiện giải ngân 02 lần (lần 1 là 30%, lần 2 là 70% theo hợp đồng). Lựa chọn các công ty, doanh nghiệp, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kịp thời xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực này.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm đầu mối cung cấp thông tin về điều kiện tuyển dụng, chi phí dịch vụ đối với thị trường lao động nước ngoài, và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm và tại các phiên giao dịch việc làm để người lao động biết tham gia; phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học sinh vừa học, vừa làm tổ chức tư vấn, tuyển chọn lao động, học sinh, sinh viên tham gia. Thống kê danh sách người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên đăng ký tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các trường và các đơn vị có liên quan thống kê, lập danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông không tiếp tục học văn hoá, chuyên môn, cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) làm cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp, đào tạo lao động và tạo việc làm.

- Lựa chọn doanh nghiệp có uy tín, đủ điều kiện pháp lý và có năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học để các đơn vị, địa phương và người dân biết, lựa chọn tham gia.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ (định kỳ hoặc đột xuất), gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh cấp huyện thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm, đặc biệt là về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người lao động tham gia các chương trình; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác này.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan (nếu có) lồng ghép nguồn vốn chi đầu tư phát triển khác năm 2023 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng công tác khám sức khỏe cho người lao động tham gia các chương trình theo đúng quy định (nếu có); thông báo và công khai thủ tục và lệ phí khám sức khỏe.

6. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm cho số quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hằng năm (kể cả ngành công an, quân sự) có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng biết để đăng ký tham gia.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý đối với người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài hoặc tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm; tổ chức tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với các chương trình, không để người lao động bị móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xấu; giáo dục lao động chấp hành nghiêm pháp luật ở nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến các công tác này.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động hoặc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Công an tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thực hiện cho vay các đối tượng tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương (ủy thác); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nợ rủi ro phát sinh.

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; theo dõi, giải ngân đúng mục đích, đối tượng vay theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vốn vay, thu nợ và xử lý nợ theo quy định. Chỉ đạo Hội sở, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã tiến hành giải ngân kịp thời, đảm bảo thời gian xuất cảnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vận động, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của tỉnh và hiệu quả của việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ (định kỳ hoặc đột xuất), gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.

8. Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng và Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh, linh hoạt hình thức tuyển sinh lao động xã hội tham gia học nghề. Có kế hoạch đào tạo nghề theo định hướng đào tạo lao động chất lượng cao, đảm bảo lao động có việc làm sau đào tạo; định hướng ngành nghề đào tạo, chất lượng lao động sau đào tạo phải đáp ứng thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động.

- Thường xuyên rà soát, chủ động phối hợp với doanh nghiệp liên kết đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng lao động hoặc hợp đồng đào tạo lao động có địa chỉ, theo đơn đặt hàng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh

Hướng dẫn theo hệ thống triển khai thực hiện Kế hoạch này; tăng cường vai trò giám sát trong quá trình thực hiện; đồng thời, phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thực hiện Kế hoạch này.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển chọn học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm; mở các chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, điển hình những trường hợp đã tham gia các chương trình thành công, hiệu quả (đưa tin, bài, hình ảnh về hiệu quả mang lại) để người lao động củng cố thêm niềm tin đăng ký tham gia các chương trình, tạo thành phong trào học tập, làm việc mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng thu nhập, phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

11. Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thực hiện đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tạo nguồn lao động, thực hiện chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (kể cả du học sinh vừa học, vừa làm) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức định hướng phân luồng học si nh phục vụ cho công tác tư vấn tuyển chọn người lao động, học sinh, sinh viên tham gia theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các hội, đoàn thể, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình du học sinh vừa học, vừa làm. Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tư vấn lao động việc làm ở địa phương theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, tiếp nhận Giấy đăng ký của người lao động và học sinh, sinh viên theo Phụ lục II; tổng hợp danh sách người lao động đăng ký tham gia Chương trình theo Phụ lục III gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) vào ngày 10 và ngày 25 hằng tháng.

13. Các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tư vấn du học sinh vừa học, vừa làm

- Các doanh nghiệp hoạt động phải đảm bảo điều kiện pháp lý, có thị trường tiềm năng đáp ứng nhu cầu của người lao động trong tỉnh, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định giới thiệu liên kết địa phương thực hiện.

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, gia đình người lao động, chính quyền địa phương trong việc sử dụng, thu hồi vốn đúng kỳ hạn.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, tổ chức giáo dục định hướng, đào tạo nghề, ngoại ngữ, tư vấn cho người lao động, học sinh, viên viên các thông tin về thị trường lao động và các ngành nghề đào tạo tại các quốc gia.

- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động ở nước sở tại và các Trường đào tạo ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, học sinh, sinh viên trong suốt thời gian ở nước ngoài học tập, làm việc theo quy định của pháp luật. Tích cực rà soát thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp lao động phải về nước trước thời hạn và thanh toán (cả gốc và lãi) đối với các trường hợp lao động không được đi do doanh nghiệp không tổ chức đưa đi. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện giới thiệu những vị trí việc làm tại các thị trường, công ty đang tuyển để người lao động lựa chọn tham gia, giúp người lao động nhanh chóng có việc làm trở lại, có thu nhập ổn định cuộc sống.

14. Định kỳ, hằng tháng (ngày 20) và năm (ngày 10/12) Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn thể tỉnh;
- TV BCĐ CT GQVL tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Phụ lục I

(Kèm theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

ĐVT: Người.

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Đã thực hiện 8 tháng đầu năm

Chỉ tiêu còn phải thực hiện

Tổng cộng

600

307

293

1

Thành phố Sóc Trăng

48

14

34

2

Thị xã Vĩnh Châu

72

54

18

3

Thị xã Ngã Năm

48

30

18

4

Huyện Thạnh Trị

60

15

45

5

Huyện Trần Đề

48

20

28

6

Huyện Long Phú

48

37

11

7

Huyện Cù Lao Dung

30

30

0

8

Huyện Mỹ Xuyên

72

22

50

9

Huyện Kế Sách

66

25

41

10

Huyện Châu Thành

48

22

26

11

Huyện Mỹ Tú

60

38

22

Phụ lục II

(Kèm theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham gia chương trình: ……………………………………………

(Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng/du học sinh vừa học vừa làm)

Kính gửi: ……………………………………………………….

Họ và tên:…………….……...……………..…Ngày, tháng, năm sinh:……../........./.........

Dân tộc: ....................................................................Giới tính: .............................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………….…..

Ngày cấp: …../……/……..Nơi cấp: ……….………………...…………………………….…...

Nơi đăng ký thường trú:….………………………………………………………....................

Địa chỉ hiện tại: ….………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng:

- Người lao động là thành viên hộ nghèo

- Người lao động là thành viên hộ cận nghèo

- Người lao động là người dân tộc thiểu số

- Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng

- Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất

- Khác: ghi cụ thể …………………………………………….

Tôi có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình: ……………………………

tại quốc gia ………………….…………………….…

Sóc Trăng, ngày ……. tháng ….. năm ……
Người đăng ký

Phụ lục III

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ DU HỌC SINH VỪA HỌC, VỪA LÀM

(Kèm theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký thường trú (Ấp/khóm)

Đối tượng

Đăng ký thị trường XKLĐ

Đăng ký du học sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

Hộ nghèo

Cận nghèo

DT thiểu số

Thân nhân NCC CM

Hộ bị thu hồi đất NN

Khác

Nhật

Đài Loan

Hàn Quốc

Khác (ghi cụ thể)

Nhật

Đài Loan

Úc

Đức

Canađa

Khác (ghi cụ thể)

I

Xã/Phường/TT: A

1

2

I

Xã/Phường/TT: B

1

2

LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu183/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(03/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 183/KH-UBND 2023 đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 183/KH-UBND 2023 đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sóc Trăng
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu183/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thị Diễm Ngọc
        Ngày ban hành26/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (03/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 183/KH-UBND 2023 đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 183/KH-UBND 2023 đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sóc Trăng

              • 26/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực