Văn bản khác 183/KH-UBND

Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2013 triển khai Chương trình 71-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 183/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo đảng công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Giang 2013


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/KH-UBND

Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 71-CTr/TU NGÀY 03/5/2013 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

Thực hiện Chương trình số 71-CTr/TU ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình với những nội dung cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC BHXH, BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, được triển khai trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được mở rộng. Tính đến cuối năm 2012 đã có 42.840 người tham gia BHXH (bằng 11,3% lực lượng lao động); có 31.597 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (bằng 8% lực lượng lao động); có 726.200 người tham gia BHYT (bằng 95,2% dân số toàn tỉnh), trong đó: đối tượng có trách nhiệm tham gia là 45.089 người, đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100% mua thẻ BHYT là 653.090 người, đối tượng được nhà nước hỗ trợ 80% mua thẻ BHYT là 21.769 người, đối tượng tự nguyện tham gia BHYT là 6.252 người (chiếm 17,3% số đối tượng chưa tham gia); nguồn thu BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, đúng quy định; công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số hạn chế; số người tham gia BHXH, BHYT đạt thp, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh còn trên 351.000 người trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH và trên 37.000 người chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp và đối tượng khác; công tác khám, chữa bệnh BHYT còn nhiều vấn đề bất cập, vẫn còn tình trạng lạm dụng trong chỉ định các dịch vụ kỹ thuật y tế, kê đơn cấp thuốc; thủ tục hành chính và chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân; công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh còn để xảy tình trạng mất cân đối, ảnh hưởng đến việc cân đối quỹ khám chữa bệnh toàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

1. Mục đích yêu cầu.

1.1. Mục đích:

- Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia và hưởng thụ các chế độ BHXH, BHYT;

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Yêu cầu:

- Quán triệt, triển khai một cách đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Chương trình số 71-CTr/TU ngày 03/5/2013 của Tỉnh ủy từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ;

- Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT có bước đi, lộ trình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

2. Mục tiêu.

2.1. Mục tiêu chung: Thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; phn đu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; sử dụng, quản lý quỹ BHXH an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

2.2. Mục tiêu cthể.

a) Giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2015

- Phấn đấu đạt trên 15% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH.

- Đạt tỷ lệ 11% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Đạt tỷ lệ 95% dân số toàn tỉnh trở lên tham gia BHYT, trong đó:

+ Các đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%

+ Đối tượng được Ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT đạt tỷ lệ 100%

+ Đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng để mua thẻ BHYT đạt tỷ lệ 98%; trong đó: đối tượng là học sinh, sinh viên đạt tỷ lệ 100%.

+ Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT đạt tỷ lệ 35%

b) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

- Phấn đấu đạt trên 30% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH.

- Đạt tỷ lệ 20% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Ổn định và mở rộng tỷ lệ người tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên so với dân stoàn tỉnh. Trong đó:

+ Các đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%

+ Đối tượng được Ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT đạt tỷ lệ 100%

+ Đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng để mua thẻ BHYT đạt t l 100%

+ Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT đạt tỷ lệ 60%

(Có phụ biểu Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp chi tiết theo từng năm cho các huyện, thành phố kèm theo).

3. Nhiệm vụ và giải pháp.

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, huy động sự tham gia của đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT;

- Đổi mới nội dung, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm cho đơn vị, tổ chức, người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là BHXH tự nguyện, hướng ti mục tiêu BHYT toàn dân;

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội giúp cho nhân dân hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển BHXH, BHYT. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT đối với đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT.

3.2. Tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, đảm bảo thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT:

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT tại địa phương; củng cố, nâng cao năng lực bộ máy tổ chức thực hiện BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; tăng cường đào tạo năng lực, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT;

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng cụ thể về chỉ tiêu số lượng người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý theo đúng mục tiêu nêu trên, nhất là BHXH tự nguyện;

- Đảm bảo kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT; quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng BHXH, BHYT, chống lạm dụng thất thoát quỹ BHXH, BHYT, đảm bảo quản lý quỹ an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật; thực hiện nguyên tắc có đóng, có hưởng;

- Bố trí đầy đủ biên chế cho Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố để làm công tác quản lý, theo dõi việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các đơn vị trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

3.3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và chất lượng, dịch vụ công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của công chức, viên chức ngành BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định;

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện đồng bộ với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ ngành y tế;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT, hoàn chỉnh, thống nhất, phục vụ quá trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT;

- Đổi mới phương thức giám định để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định; kịp thời thống kê, tổng hợp chi phí khám chữa bệnh để đánh giá tình hình thực hiện BHYT tại địa phương, từ đó đề ra giải pháp phù hợp;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo thuận tiện về tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ sở y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội.

3.4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tổ chức thực hiện và BHXH các cấp về chính sách BHXH, BHYT để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể phải xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; rà soát các đơn vị sử dụng lao động, nắm chc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT đyêu cầu người sử dụng lao động, người lao động và người dân tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp về BHXH, BHYT;

- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Kiểm tra các đối tượng do ngành quản lý, theo dõi như bảo trợ xã hội, người có công..hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai việc điều tra, rà soát và mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiu s, trẻ em dưới 6 tuổi bảo đảm chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng; lập danh sách kịp thời và phối hợp với cơ quan BHXH trong việc in, cấp thẻ BHYT hàng năm và tổ chức giao thẻ BHYT kịp thời tới tay đối tượng.

4.2. SY tế:

- Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương tổ chức khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật; từng bước định hướng để người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú nhm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ y tế tại cơ sở và tránh tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên;

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế tuyến dưới nhất là y tế cơ sở; cải cách thủ tục khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận lợi cho người bệnh; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế cho tuyến cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp đđảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh tham gia BHYT;

- Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ BHYT trong khám và điều trị đặc biệt là lạm dụng thuốc, cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém cho người bệnh;

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và năm 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4.3. Bảo hiểm xã hi tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, tăng cường vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các phương diện;

- Thực hiện đúng chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; quản lý quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc số doanh nghiệp, số lao động làm việc chưa thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu chủ sử dụng lao động đăng ký tham gia cho người lao động theo quy định;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp triển khai tốt việc khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT;

- Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể xây dựng quy chế phối hp để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lạm dụng quỹ BHXH, BHYT;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ BHXH các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển BHXH, BHYT; xây dựng và chuẩn hóa phương pháp làm việc, giảm phiền hà, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4.4. S Tài chính:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán, đảm bảo kinh phí cho các đối tượng thuộc diện ngân sách đóng và hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn;

- Thực hiện chuyển đầy đủ tiền mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ cho cơ quan BHXH tỉnh vào tháng đầu mỗi quý theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ BHYT.

4.5. Sở Giáo dc và Đào to:

- Phối hợp với ngành BHXH thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyn đnâng cao nhận thức về chính sách BHYT trong đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT;

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch của năm học và đánh giá thi đua trong việc thực hiện pháp luật của đơn vị trường học.

4.6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang: Phối hợp với Bảo him xã hội tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền tại các huyện, thành phố.

4.7. Đnghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

- Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phát động phong trào và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT;

- Phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc tham gia BHXH, BHYT và đề xuất các cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

4.8. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nhóm đối tượng để người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT. Đưa mục tiêu, kế hoạch, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm;

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo các ngành liên quan trong việc rà soát, kê khai lập danh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo chính xác, không trùng lặp, bỏ sót đối tượng;

- Bố trí biên chế trong tổng số biên chế đã được tỉnh giao hàng năm cho Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố để quản lý, theo dõi việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn;

- Tổ chức thanh kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; biểu dương khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

4.9. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 71-CTr/TU ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, UBND tỉnh yêu cu các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- BY tế;
-
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
-
TTr. Tỉnh ủy;
-
TTr. HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
CVP, Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX,
NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH




Đàm Văn Bông

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHTN VÀ BHYT
(Kèm theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh)

TT

Kế hoạch phát triển đối tượng

Tên huyện, thành ph

Tổng cộng

TP.Hà Giang

Đồng Văn

Mèo Vạc

Yên Minh

Quản Bạ

Vị Xuyên

Bắc Mê

Hoàng Su Phi

Xín Mần

Bắc Quang

Quang Bình

Số đối tượng

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

Năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động trong độ tuổi

27.340

36.312

39.770

43.820

25.320

53.598

27.360

33.455

33.318

57.571

31.836

409.700

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

13.621

2.859

2.747

3.290

2.495

4.652

2.379

3.277

2.972

6.424

2.674

47.390

12,0

 

- Đối tượng tham gia BHTN

9.673

2.086

2.067

2.598

1.865

3.784

1.646

2.358

2.181

5.267

2.022

35.547

9,0

 

Tng dân số

51.811

68.812

75.375

83.046

47.990

101.569

51.847

63.401

63.138

109.099

60.330

776.418

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

48.443

68.675

73.114

80.804

46.455

93.139

49.876

63.274

62.885

94.916

58.219

739.800

95,28

2

Năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slao động trong độ tuổi

28.300

37.830

41.350

45.588

26.333

55.468

28.335

34.684

34.592

59.902

32.917

425.300

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

15.221

3.559

3.447

3.990

3.195

5.852

3.079

3.977

3.672

8.074

3.374

57.440

13,5

 

- Đối tượng tham gia BHTN

10.673

2.586

2.567

3.098

2.365

4.734

2.146

2.858

2.681

6.267

2.522

42.497

10,0

 

Tổng dân số

52.429

70.306

76.850

84.736

48.946

103.101

52.668

64.468

64.298

110.346

61.184

789.332

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

49.021

70.165

74.544

82.448

47.380

94.543

50.666

64.339

64.041

96.001

55.042

752.190

95,29

3

Năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slao động trong độ tuổi

29.526

39.488

43.073

47.529

27.443

57.532

29.412

36.037

35.996

61.354

34110

441.500

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

16.421

4.259

4.147

4.690

3.895

6.652

3.779

4.677

4.372

9.274

4.074

66.240

15,2

 

- Đối tượng tham gia BHTN

11.673

2.986

2.967

3.498

2.765

5.534

2.546

3.258

3.081

7.267

2.922

48.497

11,0

 

Tổng dân số

53.028

71.796

78.314

86.417

49.897

104.604

53.476

65.521

65.448

111.552

62.018

802.071

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

49.582

71.653

75.965

84.083

48.300

95.922

51.444

65.390

65.186

97.050

59.847

764.422

95,31

4

Năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slao động trong độ tuổi

30.585

41.184

44.830

49.505

28.573

59.615

30.499

37.406

37.421

63.346

35.312

458.277

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

19.621

5.259

5.147

5.690

4.895

8.652

4.779

5.677

5.372

12.274

5.074

82.440

18,0

 

- Đối tượng tham gia BHTN

13.473

3.786

3.767

4.298

3.565

6.834

3.346

4.058

3.881

8.867

3 729

59.597

13,0

 

Tổng dân số

53.608

73.282

79.768

88.088

50.841

106.077

54.269

66.558

66.586

112.716

62.833

814.626

 

 

Đối tượng tham gia BHYT

50.392

73.136

78.173

86.326

49.821

98.651

52.641

66.425

66.319

101.444

60.948

784.279

96,27

5

Năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động trong độ tui

31.333

42.989

46.695

51.605

29.772

61.822

31.653

38.857

38.933

65.455

36.586

475.700

 

 

- Đi tượng tham gia BHXH

22.621

6.259

6.347

7.190

5.895

10.652

5.779

6.877

6.872

15.274

6.074

99.840

21,0

 

- Đối tượng tham gia BHTN

15.373

4.586

4.667

5.398

4.365

8.134

4.146

5.058

4.681

10.467

4.522

71.397

15,0

 

Tng dân số

54.167

74.763

81.209

89.748

51.777

107.517

55.048

67.578

67.710

113.835

63.627

826.979

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

51.188

74.613

79.990

88.401

51.001

102.142

53.947

67.443

67.439

102.452

61.718

800.334

96,78

6

Năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động trong độ tuổi

32.566

44.826

48.589

53.740

30.991

64.047

32.816

40.326

40.466

67.566

37.867

493.800

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

25.821

7.459

7.547

8.890

7.095

12.852

6.979

8.077

8.072

18.474

7.274

118.540

24,0

 

- Đối tượng tham gia BHTN

17.173

5.486

5.567

6.498

5.265

9.834

5.046

6.158

5.581

11.867

5.422

83.897

17,0

 

Tng dân số

54.705

76.235

82.635

91.394

52.705

108.924

55.809

68.581

68.819

114.909

64.400

839.116

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

51.970

76.083

81.808

90.480

52.178

104.567

54.693

68.443

68.543

105.716

63.112

817.593

97,44

7

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slao động trong độ tui

33.531

46.775

50.594

56.000

32.281

66.397

34.046

41.877

42.086

69.793

39.220

512.600

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

28.821

8.959

9.047

10.390

8.595

15.152

8.479

9.577

9.572

20.974

8.774

138.340

27,0

 

- Đối tượng tham gia BHTN

19.673

6.286

6.767

7.798

6.065

11.534

5.846

7.158

6.381

13.667

6.222

97.397

19,0

 

Tổng dân số

55.221

77.699

84.044

93.024

53.623

110.294

56.554

69.563

69.911

115.935

65.149

851.017

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

53.012

77.544

83.204

92.094

53.087

105.882

55.423

69.424

69.632

108.979

63.846

832.127

97,78

8

Năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động trong độ tuổi

34.205

48.837

52.714

58.391

33.646

68.873

35.342

43.514

43.799

72.135

40.645

532.100

 

 

- Đối tượng tham gia BHXH

32.321

10.459

10.547

11.890

10.095

17.452

9.979

11.077

11.072

24.474

10.274

159.640

30,2

 

- Đối tượng tham gia BHTN

20.873

6.986

7.467

8.598

6.765

12.534

6.546

7.858

7.081

14.767

6.922

106.397

20,0

 

Tổng dân số

55.714

79.152

85.436

94.637

54.531

111.626

57.280

70.525

70.987

116.912

65.875

862.675

 

 

- Đối tượng tham gia BHYT

54.043

78.994

85.009

94.164

54.258

106.045

56.707

70.384

70.703

112.236

64.558

847.101

98,19

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu183/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2013
Ngày hiệu lực22/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 183/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo đảng công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 183/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo đảng công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Giang 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu183/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành22/10/2013
        Ngày hiệu lực22/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 183/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo đảng công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Giang 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 183/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo đảng công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Giang 2013

           • 22/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực