Văn bản khác 1831/KH-UBND

Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí M


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1831/KH-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Công văn số 3535/HĐPH ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hình thành cơ chế định kỳ, thường xuyên, thống nhất trong việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần khích lệ việc tìm hiểu pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân.

2. Gắn kết các nhiệm vụ, công tác chuyên môn với trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập, nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân khác.

3. “Ngày pháp luật” phải được triển khai nghiêm túc, đa dạng về nội dung, hình thức và theo đúng định kỳ, phù hợp điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo “Ngày pháp luật” được triển khai có hiệu quả, tránh lãng phí.

II. CHỦ THỂ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chủ thể tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các cấp;

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc;

- Các loại hình doanh nghiệp;

- Các cơ quan thông tin đại chúng;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Trung học phổ thông, Phổ thông cơ sở … trên địa bàn thành phố.

2. Thời gian thực hiện:

- “Ngày pháp luật” được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày trong tuần cuối tháng;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tính chất, đặc điểm và tình hình hoạt động thực tiễn của mình, tự quy định “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NỘI DUNG PHỔ BIẾN TRONG “NGÀY PHÁP LUẬT”

1. Các văn bản quy phạm pháp luật mới được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Các chuyên đề pháp luật theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của người dân.

3. Các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể và tất cả các tầng lớp nhân dân.

4. Các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Các thông tin pháp luật khác.

IV. HÌNH THỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

Căn cứ vào Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và địa phương, trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ thể chủ động tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo các hình thức sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời lượng, thời gian thích hợp.

Lồng ghép việc giới thiệu một số quy định pháp luật có liên quan vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt hè, sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật.

3. Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật.

4. Tổ chức cấp phát tài liệu pháp luật.

5. Tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật.

6. Tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật hoặc tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở.

7. Giới thiệu các chuyên đề pháp luật trên loa truyền thanh, đài truyền thanh ở cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

8. Giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong thực thi và chấp hành pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Sưu tầm các loại tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu như: Đề cương giới thiệu Luật, văn bản pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật.

10. Tùy tình hình đặc điểm cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” bằng hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức quản lý, điều hành, giới thiệu và cung cấp lực lượng báo cáo viên pháp luật thành phố theo nhu cầu tuyên truyền miệng của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố và quận, huyện theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày trong tuần cuối tháng;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố; thực hiện thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về “Ngày pháp luật”.

b) Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn :

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn chọn một ngày trong tuần cuối tháng để triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung và hình thức nêu tại phần III và IV Kế hoạch này;

- Đối với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn: Chỉ đạo, phối hợp với các tổ dân phố, ấp nhân dân tổ chức sinh hoạt định kỳ, trong đó có sự lồng ghép việc phổ biến một số nội dung pháp luật cho nhân dân.

c) Các cơ quan thông tin đại chúng:

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan mình, chủ động chọn một ngày trong tuần cuối tháng để triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo các nội dung và hình thức nêu tại phần III và phần IV Kế hoạch này;

- Thường xuyên đưa tin, tuyên truyền về “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố, qua đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thành phố.

d) Các chủ thể khác:

- Chọn một ngày trong tuần cuối tháng tổ chức phổ biến văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ, người lao động… của cơ quan, đơn vị mình theo các nội dung và hình thức nêu tại phần III và phần IV Kế hoạch này;

- Đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đạt được những kết quả tốt nhất trong quá trình triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

2. Chế độ báo cáo:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 25 tháng 4 và ngày 25 tháng 10) có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch “Ngày pháp luật” cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (thông qua Sở Tư pháp);

- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 20 tháng 4 và ngày 20 tháng 10) gửi báo cáo kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” về Phòng Tư pháp quận, huyện để tổng hợp báo cáo về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Sở Tư pháp thành phố trên cơ sở tổng kết báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 30 tháng 4 và ngày 30 tháng 10) báo cáo kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” về Ủy ban nhân dân thành phố.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

2. Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Từ các nguồn kinh phí tài trợ khác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có khó khăn vướng mắc thì thông tin về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu:VT, (NC/K) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1831/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1831/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2011
Ngày hiệu lực21/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1831/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí M


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí M
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1831/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành21/04/2011
        Ngày hiệu lực21/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí M

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1831/KH-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí M

             • 21/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực