Văn bản khác 1839/KH-UBND

Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2018-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1839/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1839/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC” TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” và tiếp tục thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018 - 2020

- 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường;

- Hàng năm, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, học viên, nhân viên được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, học tập… các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Hàng năm, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, giáo viên làm Bí thư Đoàn Thanh niên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường; 100% các trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông tổ chức các hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm tạo môi trường cho học sinh thực hành kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, giáo viên làm Bí thư Đoàn Thanh niên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- Triển khai các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của Trung ương, địa phương, nhà trường.

Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong trường học đối với các cấp học để triển khai đến các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh...); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện; các trường đại học thuộc tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.

b) Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử.

c) Bộ Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc, hội trường của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

d) Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, giáo viên làm công tác Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, cán bộ Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện phụ huynh học sinh...

đ) Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên; giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học, nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

e) Xây dựng bộ tài liệu phục vụ bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên làm công tác Đoàn - Đội - Hội, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Trên cơ sở những hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục... để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp); kỹ năng tự phục vụ (ăn uống, tự vệ sinh thân thể…).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, sống đoàn kết và trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với mọi người xung quanh.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căng tin, trực nhật...).

- Đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, giáo dục nghề nghiệp:

+ Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể, địa phương tổ chức.

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

+ Xây dựng nội dung chuyên đề hướng dẫn văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm trong các cơ sở đào tạo sư phạm.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử..., theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân.

Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh trong trường học thông qua Tổ tư vấn tâm lý theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường ph thông. Tiến hành tập huấn và cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường học toàn tỉnh; đồng thời, hàng năm có bồi dưỡng thường xuyên nhằm củng cố kỹ năng và nâng cao kiến thức trong công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, Chi đoàn, Chi đội đối với các học sinh lớp sau, khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường thông qua tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh, học viên thông qua hoạt động Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, tham gia chăm sóc và viếng Nghĩa trang liệt sĩ, thăm gia đình có công với cách mạng và các hoạt động tập thể mang tính giáo dục truyền thống cho các tổ chức đoàn thể tổ chức.

- Khuyến khích học sinh, học viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, học viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, Quốc tế.

- Tạo cơ chế để học sinh, học viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh, học viên sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

Xây dựng tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo viên làm công tác Đoàn - Đội, giáo viên chủ nhiệm.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả, triển khai áp dụng quy trình xử lý các tình huống bạo lực học đường khi có hướng dẫn của ngành cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai Bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập Quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, học sinh, học viên trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức học sinh, học viên trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây hoặc tham gia các hoạt động phù hợp khác.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lý các tình huống có liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh, học viên tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa.

- Mỗi phụ huynh có hình thức phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan, môi trường nhà trường; đồng thời phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền.

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền để nâng cao nhận thức của Nhân dân về văn hóa ứng xử trong trường học, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hàng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

6. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục thông qua các hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera theo dõi, giám sát và các hình thức khác phù hợp, hợp pháp. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Tăng cường mối liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để phối hợp chặt chẽ trong xử lý các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

c) Xây dựng và triển khai áp dụng quy trình xử lý các tình huống bạo lực học đường.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực của Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

a) Ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong trường học; ban hành Quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch của UBND tỉnh để ban hành Kế hoạch triển khai trong ngành; triển khai tài liệu, pano áp phích tuyên truyền; hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và lãnh đạo các trường trung học phổ thông về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Rà soát, hoàn thiện các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh… theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Ngành giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa, các chương trình trải nghiệm gắn với chương trình học chính khóa nhằm tạo điều kiện cho học sinh cơ hội để trải nghiệm thực tiễn, ứng dụng kiến thức được học để xử lý tình huống trong cuộc sống cũng như củng cố kiến thức lý thuyết bằng thực tiễn trải nghiệm và hoạt động. Lưu ý gắn với tâm lý lứa tuổi, xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, phát triển sở trường, năng khiếu, sở thích của học sinh để có những định hướng trong tổ chức hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm.

đ) Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử.

Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo sơ kết Kế hoạch vào các năm 2020 và năm 2023; tổng kết Kế hoạch vào năm 2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trong giai đoạn tiếp theo.

e) Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học.

g) Phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên và đội ngũ giáo viên trẻ, giáo viên làm cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường học.

h) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để tổ chức thực hiện Kế hoạch trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

a) Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Ban hành Kế hoạch triển khai trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 và năm 2023; tổng kết vào năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi có yêu cầu của ngành và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trong giai đoạn tiếp theo.

d) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng sách, tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; thư viện huyện; chiếu phim lưu động…, định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

Triển khai các nội dung để thực hiện Kế hoạch trong Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường phổ thông Năng khiếu tỉnh thuộc phạm vi phân cấp quản lý.

b) Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành giáo dục và đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

c) Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xét danh hiệu Gia đình Văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án, chương trình, kế hoạch khác.

4. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục khi có hướng dẫn của ngành cấp Trung ương.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong xây dựng tài liệu tuyên truyền, tài liệu dạy học có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục khi có hướng dẫn của ngành cấp trung ương.

c) Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng Internet, trò chơi trực tuyến đến học sinh, học viên, sinh viên.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra các sản phẩm văn hóa thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành thông tin, truyền thông nhằm đảm bảo giữ gìn thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của học sinh, học viên, sinh viên và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

6. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách hàng năm, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan bố trí ngân sách hàng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch của tỉnh; hướng dẫn, quản lý và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Triển khai Kế hoạch và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học, để không ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các ban, ngành, đoàn thể căn cứ Kế hoạch của địa phương và Kế hoạch của ngành cấp trên để ban hành Kế hoạch triển khai phù hợp tình hình thực tế.

b) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học sinh, học viên, sinh viên tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bản tin, hệ thống thông tin của hệ thống các trường học tại địa phương và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở.

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn cư trú.

đ) Giao trách nhiệm các cấp chính quyền tại địa phương chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường.

e) Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

g) Chỉ đạo, giám sát, thanh tra kiểm tra; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

8. Trường Đại học thuộc UBND tỉnh quản lý

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học và tuân thủ các chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Đồng Nai chịu trách nhiệm xây dựng các chuyên đề giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học bổ sung trong chương trình đào tạo giáo viên của trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, học viên, sinh viên vượt khó, học giỏi và các tấm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt.

10. Đề nghị

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên, sinh viên và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn là cán bộ, nhà giáo, viên chức và người lao động trong trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với giáo viên làm cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên và sinh viên làm công tác Hội Liên Hiệp thanh niên, Hội Sinh viên trong trường học; phối hợp tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội có lồng ghép xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

- Phát huy vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên, sinh viên trong các phong trào đang triển khai.

- Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên, sinh viên.

đ) Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động các cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị đề xuất các biện pháp khắc phục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1839/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1839/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1839/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1839/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1839/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1839/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành20/02/2019
        Ngày hiệu lực20/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1839/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1839/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Đồng Nai

           • 20/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực