Văn bản khác 1839/KH-UBND

Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 giao lưu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1839/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIAO LƯU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và kỷ niệm 8 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2013); UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích: Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); gương người tốt, việc tốt. Qua đó, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhằm cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Yêu cầu: Giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHN, THỜI GIAN, KINH PHÍ

1. Nội dung

- Diễn văn khai mạc giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Kỷ niệm 8 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2013) và khái quát được những thành tích nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm trong những năm gần đây, nhất là sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm trong thời gian tới trong đó có công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Giao lưu với cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm toàn tỉnh, trên các lĩnh vực công tác... Nội dung liên quan đến giao lưu điển hình tiên tiến ngắn gọn, có sức thuyết phục, lan tỏa và phải được chun bị kỹ. Qua đó làm nổi bật lên ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, mưu trí sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Ghi nhận và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chng tội phạm trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức

- UBND tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm năm 2013 và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (có kịch bản riêng).

- Về hình thức khen thưởng:

+ Đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân.

+ UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân;

+ Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân;

(Việc lựa chọn các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có hướng dẫn riêng).

3. Thành phần đại biểu

- Khách mời Trung ương:

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

+ Đại diện BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương;

+ Báo Công an nhân dân; Truyền hình ANTV;

- Cấp tỉnh:

+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh;

+ Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn thể nhân dân tỉnh;

+ Đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, trường Chính trị tỉnh;

+ Viện trường Viện KSND tỉnh, Chánh án TAND, Cục trưởng Cục THADS tỉnh;

+ Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh;

+ Chánh Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

+ Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chng tội phạm tỉnh;

+ Lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; cán bộ, chiến sỹ phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tnh.

+ Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh;

+ Thường trú Báo Nhân dân, Báo Tiền phong; Phân xã, Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Giang; Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (dự và đưa tin).

- Cấp huyện:

+ Lãnh đạo UBND - Trưởng BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm huyện, thành phố;

+ Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố.

+ Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưng và tập thể, cá nhân tham gia giao lưu điển hình tiên tiến.

- Cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”.

4. Chương trình giao lưu (Dự kiến)

+ Văn nghệ chào mừng giao lưu điển hình tiên tiến;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phim phóng sự về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

+ Diễn văn giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm;

+ Giao lưu với các điển hình tiên tiến (văn nghệ đan xen);

+ Công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm.

+ Văn nghệ kết thúc buổi giao lưu.

5. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày 14/8/2013 (thứ tư).

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Nhà khách tnh (Số 45, đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

6. V kinh phí

- Kinh phí trang trí khánh tiết; văn nghệ; sinh hoạt ăn, nghỉ cho khách và đại biểu về dự hội nghị; kinh phí xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp và các chi khác theo quy định.

- Nguồn kinh phí chi từ ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch này, cụ thể:

1. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, Chương trình giao lưu, chuẩn bị Diễn văn giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lựa chọn điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng và giao lưu tại hội nghị; phối hợp mời đại biểu, tổ chức đón tiếp, phục vụ sinh hoạt khách và đại biểu dự giao lưu; tài liệu phục vụ giao lưu; chuẩn bị panô, bảng ảnh tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại buổi giao lưu.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính lập dự trù kinh phí phục vụ bui giao lưu đin hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm. Đồng thời quản lý và sdụng nguồn kinh phí xã hội hóa (tài trợ) tiết kiệm, đúng mục đích và đảm bảo theo quy định

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng kịch bản khung, kịch bản chi tiết; chọn điển hình để giao lưu và thực hiện các video Clip.

- Phối hợp với Báo Bắc Giang tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm và các điển hình tiên tiến.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng phương án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ khu vực Nhà khách tỉnh và chỉ đạo lực lượng bảo vệ an toàn về ANTT buổi Giao lưu.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, chương trình, diễn văn giao lưu điển hình tiên tiến, mời các đại biểu dự, đón tiếp, phục vụ sinh hoạt cho khách và đại biểu; sắp xếp vị trí của đại biểu trong hội trường.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị trang trí, khánh tiết phục vụ buổi giao lưu.

- Tham mưu chỉ đạo Điện lực Bắc Giang có phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ bui giao lưu.

- Tham mưu chỉ đạo Viễn thông Bắc Giang phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị đường cáp quang phục vụ truyền hình trực tiếp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị chương trình văn nghệ, trang trí khánh tiết phục vụ bui giao lưu đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng chun bị băng rôn, khu hiệu tuyên truyn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tuyên truyền về buổi giao lưu, các guơng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chng tội phạm.

- Xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, giới thiệu chương trình (MC) và truyền hình trực tiếp buổi giao lưu.

- Phối hợp Viễn thông Bắc Giang và Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đường truyền phục vụ truyền hình trực tiếp buổi giao lưu.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an tnh, Văn phòng UBND tỉnh lập dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm năm 2013, trình UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan quản lý và hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa (tài trợ) tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định.

6. Sở Nội vụ: Phối hợp với Công an tnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phòng trào bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm năm 2013 phục vụ buổi giao lưu.

7. Báo Bắc Giang: Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ khu vực Nhà khách tỉnh, đảm bảo an toàn cho buổi giao lưu.

9. Điện lực Bắc Giang: Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ bui giao lưu của UBND tỉnh.

10. Vin thông Bắc Giang: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đảm bảo đường truyền phục vụ truyền hình trực tiếp buổi giao lưu.

11. UBND huyện, thành phố

- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương có thể kết hợp biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến với việc triển khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho phù hợp.

- Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PV28) hướng dẫn, lựa chọn các điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng và giao lưu. Đồng thời đưa đón các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đến dự và giao lưu theo kế hoạch của UBND tnh.

- Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT BCĐ TW (để b/c);
- Đ/c Lê Quý Vương- Thứ trưởng BCA (để b/c);
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, KT,
VX, TT-CB, TH;
+ Nhà khách tỉnh.
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Điện lực BG; Viễn thông Bắc Giang;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1839/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1839/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1839/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 giao lưu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 giao lưu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1839/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành23/07/2013
        Ngày hiệu lực23/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 giao lưu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2013 giao lưu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

             • 23/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực