Văn bản khác 184/KH-UBND

Kế hoạch 184/KH-UBND thực hiện Đề án "Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020; năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 184/KH-UBND 2018 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/KH-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 5m 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020” NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án trong năm 2018.

- Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, hỗ trợ cải thiện điều kiện sống nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.

- Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; góp phần thực hiện thành công kế hoạch và các chỉ tiêu Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2020.

II. PHẠM VI VÀ ĐI TƯỢNG

1. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

III. CHỈ TIÊU

1. Duy trì hoạt động của 11 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập năm 2017 ở huyện Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa, thành phố Lào Cai.

2. Phấn đấu trong năm 2018 thành lập mới ít nhất 05 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các huyện Văn Bản (01 Câu lạc bộ), huyện Bảo Yên (02 Câu lạc bộ), huyện Bắc Hà (01 Câu lạc bộ), huyện Si Ma Cai (01 Câu lạc bộ).

3. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai có 16 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với ít nhất 2.000 thành viên, trong đó có 700 người cao tuổi tham gia.

4. Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nht 50% thành viên được vay vốn bng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 100% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tập huấn kỹ thuật để nhân rng mô hình Câu lc b liên thế h t giúp nhau

a) Nội dung:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về phương pháp thành lập, quản lý, các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và cán bộ liên quan cấp huyện, xã (khoảng 85 người, 1 ngày/lớp).

- Biên soạn tài liệu về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (về lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, truyền thông...) để hướng dẫn triển khai các hoạt động Câu lạc bộ tại lớp tập huấn.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập hun kỹ thuật về thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau do Trung ương Hội Người cao tui Việt Nam tổ chức.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 - 10/2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ban đại diện Hội Người cao tui các huyện, xã.

2. Thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau:

a) Nội dung:

- Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị nguồn lực và nhân sự Ban chủ nhiệm, thành viên để thành lập 05 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các huyện Văn n, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai.

- Phối hợp với chính quyền và Hội Người cao tuổi cơ sở thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ.

h) Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 - 10/2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện Văn n, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai; UBND xã, thị trấn và Hội Người cao tuổi huyện, xã liên quan.

3. Hỗ trợ nguồn quỹ cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có số vốn ban đầu trích từ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi do UBND xã, phường quản lý (20 triệu đồng/câu lạc bộ) và huy động từ nguồn xã hội hóa cho hoạt động của 16 Câu lạc bộ thành lập năm 2017 - 2018.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, thị trấn và Hội Người cao tuổi huyện, xã liên quan.

4. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

Tổ chức kiểm tra, giám sát 11 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập năm 2017.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 - 12/2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND và Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, xã, thị trấn.

5. Tổ chức Hi ngh tổng kết thc hin Đề án

a) Nội dung:

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh (1 ngày/Hội nghị, khoảng 80 đại biểu).

b) Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tui tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND và Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, xã, thị trấn thành lập 16 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2017 - 2018.

V. NHU CẦU KINH PHÍ

Dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2018 là: 529.300.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 129.300.000 đồng.

- Kinh phí trích từ nguồn Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương: 320.000.000 đồng.

- Nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp của hội viên tham gia Câu lạc bộ: 80.000.000 đồng.

(Biểu dự toán kinh phí kèm theo)

VI. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2018.

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể vận dụng, sử dụng nguồn lực từ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác liên quan để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính:

- Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2018.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ.

- Tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn; hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố hướng dẫn, giúp đỡ các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục, thể thao phù hợp với: điều kiện hoạt động của Câu lạc bộ ở địa phương.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho thành viên Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai:

- Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở... tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; qua đó góp phần nhân rộng mô hình và biểu dương các câu lạc bộ điển hình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các Đoàn thể tnh

- Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh tuyên truyền về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên huy động nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và giám sát thực hiện Kế hoạch.

9. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020” năm 2018; yêu cầu Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện

 


Nơi nhận:
- CT, PCT2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tnh;
- Các sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tnh, Cng TTĐT tnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT,TH1, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 

BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020" NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch s: 184/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Ni dung

Tng kinh phí

Kinh phí

Nguồn ngân sách tỉnh

Nguồn QuChăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Nguồn xã hội hóa

1

Tổ chức 01 lớp tập huấn về phương pháp thành lập, quản lý, các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và cán bộ liên quan cấp huyện, xã (khoảng 85 người, 1 ngày/lớp).

50,7

50,7

 

 

2

Thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2018 (Lễ ra mt 5 câu lạc bộ tại huyện Văn n, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai)

18

18

 

 

3

Hỗ trợ nguồn qucho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (16 Câu lạc bộ thành lập năm 2017 - 2018)

400

 

320

80

4

Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

17,6

17,6

 

 

5

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh (1 hội nghị, 1 ngày/hội nghị, khoảng 80 đại biểu)

43

43

 

 

 

Tng cộng

529,3

129,3

320

80

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu184/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 184/KH-UBND 2018 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 184/KH-UBND 2018 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu184/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 184/KH-UBND 2018 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 184/KH-UBND 2018 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai

           • 28/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực