Văn bản khác 1847/KH-UBND

Kế hoạch 1847/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1847/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về bảo hộ quyền tác giả Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/QĐ-TTG NGÀY 20/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (sau đây gọi là Quyết định số 88/QĐ-TTg); Công văn số 933/BVHTTDL-BQTG ngày 14/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg , Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng về quản lý và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cụ thể hóa những mục tiêu trong Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng, đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, ngành và toàn xã hội. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông, tổ chức chương trình hoạt động tương tác.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo khả thi; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đến năm 2020:

- Củng cố, kiện toàn các cơ quan, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Cơ bản các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

b) Phấn đấu đến năm 2025:

- Có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Cơ bản các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

3. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế.

b) Tăng cường năng lực quản lý và thực thi:

- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

- Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng:

- Tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện thuận lợi cho bộ phận quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp về công tác quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với các hội chuyên ngành: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận... thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khu vui chơi giải trí, các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường và các cơ quan thường xuyên sử dụng những tác phẩm văn học, nghệ thuật thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật như in ấn, quảng cáo, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí... phối hợp chặt chẽ với ngành tòa án, kiểm sát và các cơ quan tố tụng khác trong hoạt động điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Chính phủ.

- Rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

4. Sở Công Thương và Công an tỉnh:

Rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, các cơ quan, ban, ngành thường xuyên sử dụng tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm văn học nghệ thuật.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những nội dung cụ thể, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như mục IV;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, Phó CT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PVP (HXN).
- Lưu: VT, KGVX. My.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1847/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1847/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1847/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1847/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về bảo hộ quyền tác giả Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1847/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về bảo hộ quyền tác giả Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1847/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1847/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về bảo hộ quyền tác giả Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1847/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về bảo hộ quyền tác giả Ninh Thuận

             • 19/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực