Văn bản khác 185/KH-UBND

Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa Tiền Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG VÀ PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; Vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”.

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và nilon trong các hoạt động thường niên tại đơn vị gắn với thói quen sinh hoạt và tiêu dùng trong cán bộ, công chức và người lao động.

Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động của cơ quan đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon, phát huy mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm từ nhựa và nilon.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa và nilon”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; Các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy tại địa phương.

Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy, thu gom rác thải các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy vào các chiến dịch ra quân tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đất ngập nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng các cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

Giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng nhiều lần để hạn chế thải chất thải nhựa ra môi trường.

Nghiên cứu tìm vật liệu, thiết bị thay thế các việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa hiện nay bằng các vật liệu dễ phân hủy trong môi trường, thân thiện với môi trường để nhân rộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải từ các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện các phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực môi trường, tác hại của chất thải nhựa và nội dung kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, hội viên thông suốt thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan đơn vị. Huy động nguồn lực cho việc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể theo nội dung của Kế hoạch.

4. Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ giới thiệu việc sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức vận động, khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hạn chế sử dụng túi nhựa, giảm thiểu đóng bao bì sản phẩm bằng nhựa, nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện môi trường thay thế túi nilon; Sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế tái sử dụng.

5. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất các loại vật liệu thân thiện môi trường, nghiên cứu để thích ứng với các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tái chế sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện môi trường.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và đề nghị Báo Ấp Bắc có trách nhiệm thực hiện đưa tin, tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nâng cao nhận thức nhân dân trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Xây dựng mô hình, cách làm hay trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo Quy định; Khuyến khích cộng đồng đăng ký cam kết tham gia phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tái chế chất thải các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy và có chính sách hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon" theo Công văn số 01/CTĐ ngày 19/01/2019 của Cụm thi đua các huyện, thị thành.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu185/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu185/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa Tiền Giang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 185/KH-UBND 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa Tiền Giang

              • 25/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực