Văn bản khác 1852/KH-BHXH

Kế hoạch 1852/KH-BHXH năm 2016 triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1852/KH-BHXH

Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2016/NQ-CP NGÀY 28/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2016 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích cực triển khai và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện, đạt được một số kết quả được Chính phủ ghi nhận, Ngân hàng thế giới và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Phát huy thành tích đạt được, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

Hoàn thành trách nhiệm của ngành BHXH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như Nghị quyết đ ra.

2. Yêu cầu

a) Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục tham gia, đóng, giải quyết hưởng và chi trả BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục tham gia, đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với tổ chức, cá nhân; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT; chấm dứt tình trạng chậm, muộn, tồn đọng hồ sơ gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp;

b) Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu ngành BHXH để tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống; hoàn thiện các phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin để tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiến ti triển khai thực hiện thu và giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử.

c) Hoàn thiện quy trình, thủ tục về thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; thường xuyên kim tra, nm bt tình hình của địa phương để phát hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của BHXH các cấp, doanh nghiệp và người lao động phản ánh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

d) Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành BHXH và phối hp với các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015 của BHXH Việt Nam về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020.

2. Thực hiện Kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính hàng năm của BHXH Việt Nam và kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm theo yêu cầu của Chính phủ để đơn giản hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và biểu mẫu trong tất cả các lĩnh vực: tham gia, đóng, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tạo thuận li cho cá nhân, tổ chức.

3. Triển khai các nội dung trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

Công tác Kim soát thủ tục hành chính

1

Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và biểu mẫu trong tất cả các lĩnh vực: tham gia, đóng và giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Hàng năm

Vụ pháp chế

Các đơn vị: Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH; Thực hiện chính sách BHYT; Tài chính - Kế toán; BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan

2

Theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH các cấp qua mạng trực tuyến

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Vụ pháp chế

TT Công nghệ thông tin; BHXH các tỉnh, thành phố

3

Kiểm soát việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định, thủ tục hành chính

Thường xuyên

Vụ pháp chế

Các đơn vị: Pháp chế, Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT; Tài chính - Kế toán; Thanh tra - Kiểm tra

4

- Hoàn thành chun hóa bộ TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ca Thtướng Chính phủ; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Quý II/2016

Vụ pháp chế

Các đơn vị có liên quan

 

- Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH

Thường xuyên

BHXH các tỉnh, thành phố

 

5

Kim soát vic thc hin nghiêm các quy định, TTHC về BHXH, BHYT, BHTN

Thường xuyên

BHXH các tỉnh, thành phố

Các đơn vị: Pháp chế, Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT; Tài chính - Kế toán;

6

Thiết lập hệ thng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC

2016 - 2017

Vụ pháp chế

TT Công nghệ thông tin; Các đơn vị có liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

II

Xây dựng văn bản về giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chính sách BHXH

1

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chính sách, chi trả các chế độ BHXH trình Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2016

Vụ pháp chế

Ban thực hiện chính sách BHXH; Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

2016-2017

Ban thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị có liên quan

3

Xây dựng văn bản hướng dẫn hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất

2017-2018

Ban thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị có liên quan

4

Xây dựng văn bản hướng dẫn hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN

2016-2017

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị có liên quan

III

Công tác thanh tra, kiểm tra

1

Xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị sử dụng lao động

Năm 2016

Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

Các đơn vị có liên quan

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn công tác hậu kiểm về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hưởng BHXH, BHYT khi thực hiện giao dịch điện tử

Quý III/2016

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Các đơn vị có liên quan

3

Thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ ngành BHXH trong việc giải quyết TTHC

Thường xuyên

Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

IV

Công tác truyền thông

1

- Tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT;

- Thông tin kịp thời về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên

Trung tâm truyền thông: Vụ Hợp tác quốc tế; Tạp chí BHXH; Báo BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố

Các cơ quan báo đài TW và địa phương; các đơn vị liên quan

2

Truyền thông về những kết quả Ngành BHXH đã đạt được trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH

Thường xuyên

Trung tâm truyền thông: Vụ Hợp tác quốc tế; Tạp chí BHXH; Báo BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố

Các cơ quan báo đài TW và địa phương; các đơn vị liên quan

V

Hợp tác quốc tế

1

Phối hợp với Ngân hàng thế giới tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng trong lĩnh vực hoạt động của Ngành

Thường xuyên

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

2

Trao đổi, cung cấp thông tin về cải cách TTHC của Ngành để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực để xếp hạng

Thường xuyên

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Vụ Pháp chế làm đầu mối giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Giao Vụ Tài chính - Kế toán bố trí, đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ.

4. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Điều chỉnh thời gian báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP cùng với thời gian báo cáo của Kế hoạch này. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP cùng với nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, vướng mắc về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, PC (10)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1852/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1852/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1852/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1852/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực